E.E.S.V. Securex Corporate
Maatschappelijke zetel: Tervurenlaan 43, 1040 Brussel
Ondernemingsnummer: BTW BE 0877.510.104 - RPR Brussel

Loon

Ecocheques > 2. Fiscale behandeling

Lees eerst even dit...

Dankzij de ecocheques kan de werkgever/ onderneming zijn werknemers of bedrijfsleiders de mogelijkheid bieden “groene”  producten of diensten te kopen en tegelijkertijd een sociale en fiscale vrijstelling te genieten op de toegekende cheques.

De sociale partners hebben de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de ecocheques al een aantal keren aangepast[1] en maatregelen genomen om het toekomstig succes van deze bijzondere loonvorm te waarborgen[2].

Voor alle uitleg met betrekking tot de sociale behandeling van ecocheques kan u hier klikken.

 


[1] Laatst bij collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98quinquies gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 23 mei 2017.

[2] De NAR waakt er onder meer over dat op het terrein de naleving van de lijst van ecologische producten en diensten gewaarborgd wordt. 

 

Hoe worden de ecocheques fiscaal behandeld?

Principe

Als de ecocheques toegekend worden ter vervanging van de bezoldiging, premies, voordelen van alle aard of van enig andere vergoeding, zijn ze belastbaar in hoofde van de begunstigde onder dezelfde voorwaarden als het inkomen dat ze vervangen.

De fiscale wetgeving voorziet in een belastingvrijstelling[1] voor de ecocheques die:

Opmerking: de toekenning van ecocheques ter vervanging van maaltijdcheques, of omgekeerd, vormt geen probleem aangezien op die manier een vrijgesteld voordeel wordt vervangen door een ander vrijgesteld voordeel.[3] Deze omzetting is uiteraard slechts geldig als aan alle voorwaarden met betrekking tot vrijgestelde sociale voordelen werd voldaan.

Voorwaarden

De belastingvrijstelling geldt enkel bij naleving van de volgende 6 voorwaarden[4]:

Deze belastingvrijstelling geldt zowel voor werknemers als voor bedrijfsleiders.

Moeilijkheden inzake het respecteren van het maximumbedrag

De sociale partners merkten op dat er zich problemen kunnen voordoen met betrekking tot het respecteren van het maximumbedrag van de ecocheques, met name wanneer:

Gevolgen

De ecocheques die aan bovenvermelde voorwaarden voldoen, worden als sociale voordelen bestempeld en dus vrijgesteld van belasting.  Er moet geen bedrijfsvoorheffing op afgehouden worden en ze moeten niet op de fiscale fiches 281.10 of 281.20 vermeld worden[7]

Ze worden evenmin in de berekeningsbasis van de sociale bijdragen voor de zelfstandige bedrijfsleiders opgenomen.

Aftrekbaarheid

De vrijgestelde ecocheques zijn niet aftrekbaar als beroepskost in hoofde van de werkgever of van de onderneming[8].

 


[1] Artikel 38, 25° van WIB92.

[2] Ecocheques die worden toegekend ter vervanging van de bezoldiging, premies, voordelen van alle aard of van enig andere vergoeding, zijn in hoofde van de verkrijger op dezelfde manier belastbaar als de inkomsten die zij vervangen.

[3] Omzendbrief nr. CI.RH.242/614.292 van 19 maart 2012 (www.fisconet.be)

[4] Artikel 38/1 van WIB92.

[5] Deze voorwaarde wordt geacht te zijn vervuld als de toekenning van de ecocheques en de gegevens die hiermee verband houden (aantal ecocheques, bedrag van de ecocheque) vermeld zijn op de individuele rekening van de werknemer of de bedrijfsleider (deze laatste krijgt in theorie geen individuele rekening, maar wordt in de praktijk wel aangeraden om dit document op te stellen.

[6] Een éénmalige tolerantie werd toegestaan in 2010 voor de ecocheques die betrekking hebben op de inkomstenjaren 2009 en 2010.

[7] Artikel 57 van WIB92.

[8] Artikel 53, 14° van WIB92 en circulaire Ci.RH.242/604.311 (AOIF 47/2010) van 25 juni 2010.

 

Hoe moeten de ecocheques behandeld worden als ze niet als sociale voordelen beschouwd worden?

De ecocheques die niet aan de in de vorige vraag vermelde voorwaarden voldoen, zijn belastbare voordelen van alle aard. Hetzelfde geldt als de ecocheques toegekend worden ter vervanging van het loon of een ander voordeel (met uitzondering van een ander vrijgesteld sociaal voordeel zoals maaltijdcheques).

Er zal bedrijfsvoorheffing op afgehouden worden en ze moeten vermeld worden in de rubriek “Lonen” van de fiscale fiche 281.10 of 281.20. Ze moeten bovendien opgenomen worden in de berekeningsbasis voor de sociale bijdragen van de zelfstandige bedrijfsleiders.

Ze zullen daarentegen wel aftrekbaar zijn als beroepskost in hoofde van de werkgever of de onderneming.