E.E.S.V. Securex Corporate
Maatschappelijke zetel: Tervurenlaan 43, 1040 Brussel
Ondernemingsnummer: BTW BE 0877.510.104 - RPR Brussel

Contracten/Clausules

Studenten > 2. Socialezekerheidsaspecten

Lees eerst even dit…

De tewerkstelling van een student moet vanuit verschillende hoeken bekeken worden. De volgende aspecten hebben immers een invloed op deze tewerkstelling:

In deze fiche geven we een antwoord op de vragen over de socialezekerheidsaspecten van de tewerkstelling van een student. We gaan ondermeer na onder welke voorwaarden de werkgever van de verlaagde sociale bijdragen kan genieten wanneer hij een student tewerkstelt.

Onder welke voorwaarden kan een student aan verminderde bijdragen tewerkgesteld worden?

Principe

Op de prestaties die als student uitgevoerd worden, zijn in principe de gewone socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zoals voor elke andere werknemer.

Uitzondering

Indien aan de voorwaarden voldaan is, kan een totale periode van maximum 475 arbeidsuren per burgerlijk jaar (kalenderjaar)[1] aanleiding geven tot verminderde bijdragen

Het percentage van deze verminderde bijdragen is gelijk aan 8,13%, waarvan 5,42%[2] ten laste is van de werkgever en 2,71% ten laste van de student.

Eerste voorwaarde: tijdige Dimona-aangifte

De verminderde bijdragen kunnen slechts genoten worden indien de werkgever een tijdige Dimona-aangifte voor de student heeft gedaan. Is dit niet het geval, dan zullen alle door de student gepresteerde uren aan de normale socialezekerheidsbijdragen onderworpen zijn.

Opgelet! Om geldig te zijn, moet een studenten-Dimona aan bepaalde voorwaarden voldoen. U vindt alle uitleg over deze studenten-Dimona onder de vraag “Wat zijn de bijzonderheden voor de Dimona-aangifte voor studenten?

Tweede voorwaarde: contingent van 475 uren

De verminderde bijdragen kunnen maar genoten worden tijdens maximum 475 arbeidsuren per jaar[3].  Deze 475 uren kunnen bij één of meerdere werkgevers gepresteerd worden. 

Om er zeker van te zijn dat u de student nog met verminderde bijdragen kan tewerkstellen, bestaan er een aantal manieren om na te gaan hoeveel dagen de student al gewerkt heeft

Opgelet ! Als gevolg van de coronacrisis, werd een bijzondere regeling ingevoerd waarbij sommige gepresteerde uren niet worden meegerekend in het 475 uren-contingent.

Tijdens het kalenderjaar 2022 wordt er in de sectoren van de zorg en het onderwijs geen rekening gehouden met de prestaties die studenten in de maanden januari, februari en maart 2022 leveren voor het contingent van 475 uur. 

Studenten in deze sectoren kunnen in 2022 dus meer dan 475 uur met verminderde RSZ-bijdragen werken.

Voorbeeld: een student werkt als student in de zorg in februari 2022. Hij werkt 80 uur met solidariteitsbijdragen. Normaal zou deze student dan nog 395 uur met solidariteitsbijdragen hebben (475-80). Door de neutralisering kan hij nog altijd 475 uur als student werken met solidariteitsbijdragen.

In andere sectoren wordt er geen rekening gehouden met maximaal 45 uur prestaties als student in de eerste 3 maanden van 2022. Dat betekent dat er maximaal 45 uur tijdens die periode niet van het contingent van 475 uur worden afgetrokken. Studenten die in andere sectoren werken kunnen dus in 2022 tot 520 uur met verminderde RSZ-bijdragen werken.

Voorbeeld: een student werkt als student in de horeca in februari 2022. Hij werkt 80 uur met solidariteitsbijdragen. Normaal zou deze student dan nog 395 uur met solidariteitsbijdragen hebben (475-80). Door de gedeeltelijke neutralisering van 45 uur kan hij na die prestaties in februari nog 440 uur als student werken met solidariteitsbijdragen.

Derde en vierde voorwaarde

Naast de 2 hierboven besproken voorwaarden moeten nog twee andere voorwaarden vervuld zijn om van de verminderde bijdragen te kunnen genieten:

 


[1] Ongeacht of de studentenovereenkomst het kalenderjaar overschrijdt.

[2] Hier moet nog 0,01% bijgevoegd worden als bijdrage voor het Asbestfonds. Deze bijdrage is evenwel enkel verschuldigd voor het eerste en tweede kwartaal van elk jaar.

[3] Het maakt hierbij niet uit of de dagen waarop deze uren gepresteerd worden binnen of buiten de schoolvakanties vallen.

 

Wat zijn de bijzonderheden voor de Dimona-aangifte voor studenten?

De Dimona voor studenten laat toe om, voor een enkele werknemer in een enkele aangifte, ofwel een volledige periode aan te geven ofwel een of meerdere dagaangiftes te doen.

Als de tewerkstelling over meerdere kwartalen gespreid is, moet voor elk kwartaal een aparte Dimona-aangifte gebeuren. 

Welke vermeldingen?

Naast de gebruikelijke vermeldingen (gegevens betreffende de werkgever en de werknemer) moeten de werkgevers die studenten tewerkstellen in hun Dimona-aangifte steeds de begin- en einddatum van de tewerkstelling vermelden evenals het aantal per kwartaal geplande uren[1]. De studenten moeten aangegeven worden onder het werknemerstype “STU”.

Vermelding van het aantal uren

De bijzondere Dimona voor studenten maakt het mogelijk om te bepalen of het urencontingent (475 uren per jaar) waarover de student beschikt al dan niet overschreden is.

Indien het aantal uren dat de werkgever in de Dimona aangeeft, nog beschikbaar is, krijgt hij een OK-melding. De geplande uren zijn dan voor deze werkgever gereserveerd en hij kan er zeker van zijn dat hij deze uren door de student aan verminderde bijdragen kan laten presteren.

Indien het aantal geplande uren echter hoger ligt dan het aantal uren dat nog in het contingent van de student overblijft, zal de werkgever eveneens een melding krijgen wanneer hij zijn Dimona-aangifte doet. Deze zal aangeven hoeveel uren buiten het contingent gepland zijn (overschrijding xx uur); enkel de resterende uren zijn dan gereserveerd.

De werkgever heeft dan 3 mogelijkheden:

Richtlijnen van de RSZ

We geven nog even mee dat de administratieve Instructies van de RSZ stellen dat de Dimona IN:

 


[1] Artikel 7, 4° van het koninklijk besluit van 5 november 2002.

Kan de Dimona-aangifte gewijzigd worden?

Vóór de DmfA

Zolang de DmfA-aangifte niet gebeurd is, kan de Dimona-aangifte gewijzigd worden (Dimona UPDATE), voor zover de oorspronkelijke aangifte op tijd gebeurde. Een laattijdige aangifte kan immers nooit rechtgezet worden (zie volgende vraag). 

Wanneer er een rechtzetting van het aantal uren gebeurt (naar boven of naar beneden), dan zal het contingent automatisch aangepast worden in functie van de aangebrachte wijzigingen. Een aanpassing naar boven zal uiteraard enkel mogelijk zijn indien er nog uren vrij zijn in het contingent.

Voorbeeld

Een student heeft nog 70 uren in zijn contingent. De werkgever sluit met hem een studentenovereenkomst voor 30 uren in de maand juli. Hij doet een Dimona IN op 1 juli voor 30 uur en krijgt als melding OK. De geplande uren zijn dus gereserveerd en de student kan deze aan verminderde bijdragen presteren.

Stel dat de student in de praktijk uiteindelijk echter slechts 26 uur werkt. De werkgever kan dan een Dimona UPDATE doen, waardoor er 4 uren in het contingent vrijkomen. De student kan deze uren dan onmiddellijk opnieuw gebruiken (bij dezelfde of een andere werkgever). Doet de werkgever geen rechtzetting, dan zullen deze uren pas vrij komen op het moment van de DmfA-aangifte (in oktober).

Stel dat de student in de praktijk daarentegen 4 uur meer werkt dan gepland (34 uren). In dat geval heeft de werkgever er alle belang bij om zo snel mogelijk een Dimona UPDATE te doen en zo de 4 bijkomende uren te reserveren. Doet hij dit (en zijn de overige 40 uren uit het contingent nog niet door een andere werkgever gereserveerd), dan is hij er immers zeker van dat hij ze aan verminderde bijdragen kan laten presteren. Doet de werkgever daarentegen geen rechtzetting, maar geeft hij de bijkomende uren gewoon door via de DmfA (in oktober), dan is het risico groter dat de resterende uren uit het contingent op dat moment al door een andere werkgever gereserveerd werden en de bijkomende uren aan gewone bijdragen onderworpen zullen zijn.

Conclusie

Zoals uit het voorbeeld hierboven blijkt, is het ondanks de mogelijkheid tot wijzigen ten sterkste aanbevolen om bij de Dimona IN het aantal geplande uren zo exact mogelijk op te nemen en het aantal uren enkel te wijzigen bij onvoorziene omstandigheden, want:

Na de DmfA

Indien het aantal uren in Dimona nog wordt gewijzigd nadat de kwartaalgegevens (DmfA) van hetzelfde aangiftekwartaal werden ontvangen, zal dit geen invloed meer hebben op het studentencontingent

Het studentencontingent wordt evenwel ook aangepast op basis van de DmfA-gegevens. Dat zal echter pas gebeuren van zodra de kwartaalgegevens die overeenstemmen met het laatste kalenderkwartaal waarvoor de werkgever uren in Dimona aangegeven heeft, beschikbaar zijn. Voor een gedetailleerde uitleg en voorbeelden verwijzen we u naar de vraag “Wat gebeurt er indien de 475 uren overschreden worden?

Wat indien de Dimona-aangifte laattijd gebeurt?

Een Dimona-aangifte moet uiterlijk gebeuren op de dag van het begin van de prestaties.  Voor een studenten-Dimona is deze regel eens zo belangrijk! Gebeurt de aangifte immers te laat, dan worden alle geplande uren geacht te zijn gepresteerd buiten het contigent, waardoor de  normale bijdragen verschuldigd zullen zijn.

Voorbeeld

Een werkgever sluit een studentenovereenkomst van 1 januari 2022 tot 31 maart 2022. De Dimona-aangifte zal uiterlijk op 1 januari moeten gebeuren.

Doet de werkgever op 1 januari een aangifte voor 200 uren tijdens het 1ste kwartaal 2022, dan zijn al deze uren gereserveerd en kunnen ze gepresteerd worden aan verminderde bijdragen (het contingent bevat nog 275 uren). 

Doet de werkgever de aangifte echter op 2 januari, dan gaat het om een laattijdige aangifte. De uren worden dan niet gereserveerd en zullen dus allemaal buiten contingent gepresteerd worden en aan normale bijdragen onderworpen zijn (het contingent bevat nog steeds 475 uren).

Geen rechtzetting mogelijk!

Belangrijk om weten is dat er geen rechtzetting of update mogelijk is van een laattijdige Dimona, omdat het onmogelijk is een Dimona voor het verleden te doen. Alle in de Dimona aangegeven uren van het voorbeeld hierboven zijn dus buiten contingent, ook al is de aangifte slechts 1 dag te laat en heeft ze betrekking op een lange periode.

 

Welke uren worden in aanmerking genomen om het contingent van maximum 475 uren te berekenen?

Effectieve prestaties

Voor het contingent van 475 uren houdt men enkel rekening met de werkelijk door de student gepresteerde uren.

De uren tijdens dewelke de student geen prestaties levert, maar waarvoor de werkgever een loon onderworpen aan de sociale zekerheid betaalt (feestdagen of vervangingsdagen, klein verlet, inhaalrust, ziektedagen waarvoor gewaarborgd loon verschuldigd is,…), worden dus niet meegerekend in het contingent[1].

Voorbeeld: een werkgever en studenten sluiten een studentenovereenkomst voor de periode van 8 tot en met 12 november. 11 november is een feestdag. Er zullen voor deze week slechts 31 uren van het contigent van de student afgaan en geen 38. De uren van de feestdag zullen niet in aanmerking genomen worden, aangezien de student dan geen effectieve prestaties levert.

Volledige uren

Het studentencontingent werkt enkel met volledige uren. Elk begonnen uur geldt dus als 1 uur. Een werkdag van 7u36 geldt voor het contingent dus als 8 uren.

Opmerking: De toepassing van deze regel zal er in de praktijk echter niet al te vaak toe leiden dat de student elke dag een aantal minuten verliest. Werkt een student immers een hele week voor de betrokken werkgever, dan kunnen er 38 uren aangegeven worden, waardoor er geen minuut verloren gaat. Meer uitleg over de aangifte van de uren vindt u hoger in deze fiche.  

 


[1] Het loon voor deze uren moet uiteraard wel opgenomen worden in de DmfA.

Wat met de jongere die zijn studies beëindigt of hervat?

Jongere die zijn studies beëindigt

Een student die in juni zijn studies beëindigt en zijn diploma behaalt, kan nog tot en met 30 september van het jaar waarin hij zijn diploma heeft behaald werken op basis van een studentenovereenkomst met toepassing van de solidariteitsbijdrage.

De RSZ gaat er dus vanuit dat de jongere nog steeds kan beslissen om verder te studeren tijdens het volgende academiejaar.

Wordt de jongere na de zomervakantie definitief aangeworven bij een werkgever, hetzij met een gewoon contract hetzij met een leercontract, dan worden de tijdens dat contract gepresteerde arbeidsuren niet meegeteld om het totaal van 475 uren per kalenderjaar te berekenen. 

Opgelet!

Deze redenering gaat echter enkel op indien het om 2 duidelijk verschillende aanwervingen gaat (dus voor verschillende functies), want de tewerkstelling als student mag geen springplank of vermomde proefperiode vormen voor het latere contract van onbepaalde duur of leercontract.

Jongere die zijn studies hervat

De jongere die na een periode van tewerkstelling met een leerovereenkomst of met een gewoon contract, zijn studies herneemt tijdens hetzelfde kalenderjaar, kan van de verminderde socialezekerheidsbijdragen genieten. De arbeidsuren in het kader van het gewoon contract of de leerovereenkomst worden niet meegeteld om het totaal van 475 uren per kalenderjaar te berekenen. De jongere moet wel aan het begrip student beantwoorden en met een studentenovereenkomst aangeworven zijn.

Wat gebeurt er indien de 475 uren overschreden worden?

Principe

Wanneer het contingent van 475 uren overschreden wordt, zullen enkel de uren die buiten het contingent gepresteerd worden, aan de gewone bijdragen onderworpen worden. Het maakt hierbij niet uit of de overschrijding plaats vindt bij een zelfde of verschillende werkgevers.  

Wanneer de werkgever in de Dimona-aangifte voor de student het aantal uren tewerkstelling vermeldt, zal hij een melding krijgen als hierdoor het contingent van 475 uren overschreden wordt. De RSZ zal overgaan tot regularisatie van de verminderde bijdragen wanneer de werkgever nadien in zijn DmfA geen rekening heeft gehouden met deze kennisgeving.

Voorbeeld: een werkgever doet een Dimona-aangifte voor de tewerkstelling van een student voor 200 uren. Hij ontvangt een kennisgeving dat hij het maximaal toegestane contingent met 30 uren overschrijdt. Houdt de werkgever hier geen rekening mee en vermeldt hij in zijn Dmfa een tewerkstelling van 200 uren in het kader van de verminderde bijdragen voor studenten, dan zal de RSZ overgaan tot regularisatie van de 30 uren die buiten contingent gepresteerd werden.  Op deze 30 uren zullen dus de gewone bijdragen verschuldigd zijn. De overige 170 uren blijven aan de verminderde bijdragen onderworpen.

Belangrijke opmerking: Een tewerkstelling van meer dan 475 uren is dus toegelaten, maar ze zal volgens de normale onderwerpingsregels verlopen voor de periode dat het contingent overschreden is.

Indien u tot elke prijs wil vermijden dat de tewerkstelling van de student aan de gewone bijdragen onderworpen is, vraag dan aan de student om u een attest te bezorgen waarop het aantal beschikbare uren van zijn contingent staan. Kijk dit aantal uren na alvorens een contract met de student te sluiten. 

Het belang van de crosscontrole tussen Dimona en DmfA

Om te weten welke uren als “buiten contingent” beschouwd worden, wordt rekening gehouden met de uren die via de Dimona-aangifte gereserveerd werden. De uren waarvoor u een Dimona OK ontvangen hebt, zullen immers nooit geregulariseerd kunnen worden, ook niet indien de student in de tussentijd nog bijkomende uren bij een andere werkgever heeft gepresteerd.

Uren die niet gereserveerd werden in de Dimona-aangifte of waarvan de werkgever een kennisgeving van overschrijding hebt ontvangen, zullen geregulariseerd worden indien er op het moment van de DmfA-aangifte geen uren meer beschikbaar zijn in het contingent. Zijn er nog uren beschikbaar, dan zal de DmfA het contingent aanpassen.

Voorbeelden van aanpassing van het contingent door de DmfA

Voorbeeld 1: Een werkgever reserveert 150 uren studentenarbeid in het 4de kwartaal van 2021. Omwille van een piek in de bestellingen presteert de student in werkelijkheid 200 uren voor de werkgever. Op het moment dat de werkgever de gepresteerde uren in de DmfA aangeeft, zijn er 2 mogelijkheden:

Voorbeeld 2: Een werkgever reserveert 150 uren studentenarbeid in het 1ste kwartaal van 2021.  Omwille van onvoorziene omstandigheden presteert de student presteert er uiteindelijk slechts 130. Op het moment dat de werkgever deze gepresteerde uren aangeeft in de DmfA, zullen er 20 uren opnieuw beschikbaar gesteld worden in het contingent. De student zal deze uren later in het jaar dus nog kunnen presteren (bij dezelfde of een andere werkgever).

Voorbeeld van overschrijding bij tewerkstelling bij verschillende werkgevers

Een werkgever X reserveert 250 uren studentenarbeid in het 1ste kwartaal van 2021. Het saldo dat nog beschikbaar is, is dus 225 uren.

Een werkgever Y reserveert in het begin van het jaar deze 225 uren studentenarbeid voor het 4de kwartaal van 2021. Het beschikbaar saldo is dus 0.

Werkgever X reserveert (nadat werkgever Y reeds gereserveerd heeft) nog 50 uren voor het 2de kwartaal van 2021. Hij zal een kennisgeving (overschrijding 50 uren) ontvangen op het moment dat hij de Dimona-aangifte doet. Hij houdt er evenwel geen rekening mee en geeft de werknemer aan als student in de DmfA.

Wie zal gesanctioneerd worden? Dat zal werkgever X zijn, omdat de 50 uren die het contingent overschrijden, niet gereserveerd werden in de Dimona, omdat op het moment van de Dimona-aangifte het contingent reeds uitgeput was. Het maakt hierbij niet uit dat de tewerkstelling bij werkgever Y pas later op het jaar plaatsvindt (en er dus nog 225 uren uit het contingent niet gepresteerd zijn).

Voor de 50 uren die het contingent overschrijden, zal werkgever X dus de gewone bijdragen verschuldigd zijn.

Opgelet! Werkgever Y mag niet zomaar dagen reserveren zonder hiervoor een studentenovereenkomst te sluiten.

Voorbeeld van nut van een Dimona UPDATE

Een student heeft eind juni nog 70 uren in zijn contingent. De werkgever reserveert 30 uren voor de maand juli via de Dimona-aangifte. In de praktijk werkt de student echter 4 uur meer dan gepland (34 uren).

De werkgever doet in juli een Dimona UPDATE en reserveert op die manier de 4 bijkomende uren. Er komt geen melding van overschrijding en de werkgever is er dus zeker van dat hij op het moment van de DmfA-aangifte de 34 uren aan verminderde bijdragen zal kunnen aangeven.

Doet de werkgever daarentegen geen UPDATE en geeft hij de 34 uren als studentenarbeid aan in de DmfA in oktober, dan zijn er 2 mogelijke scenario’s:

Regularisatie enkel nadelig voor werkgever

Als basisprincipe geldt dat het aan de werkgever is om op tijd de socialezekerheidsbijdragen op het brutoloon van de student in te houden. Indien de werkgever de verminderde bijdragen inhoudt in plaats van de gewone bijdragen en er volgt nadien een regularisatie, dan moet de werkgever de achterstallige bijdragen (zowel de persoonlijke bijdragen ten laste van de student als de werkgeversbijdragen) aan de RSZ overmaken. De RSZ kan de persoonlijke bijdragen in geen enkel geval bij de student opeisen.

 

Hoe weet u hoeveel uren de student al gewerkt heeft?

De werkgever kan het saldo van het contingent waarover de student beschikt, raadplegen op een door de RSZ beheerde teller. De RSZ zorgt ervoor dat de teller zo goed als simultaan wordt aangepast[1].

Concreet:

Opmerking:  Het saldo van het contingent wordt niet aan de werkgever meegedeeld wanneer er geen overschrijding is. Er komt trouwens ook geen kennisgeving van de RSZ indien een deel van het contingent op een later moment weer vrijkomt.

 


[1] Via een spontane rechtzetting van het contingent door de werkgever zelf of op vraag van de student bij wijziging van de aanvankelijk voorzien prestaties (Dimona UPDATE), of via een rechtzetting door de RSZ, als het aantal in de DmfA vermelde uren niet overeenstemt met het aantal in de oorspronkelijke Dimona-aangifte vermelde uren. In dit laatste geval kan er een bepaalde tijd verlopen vóór de teller wordt bijgesteld.

[2] U zal nog altijd de aangifte kunnen doen.  Een tewerkstelling van meer dan 475 uren is in se niet verboden. Maar dan vervalt het recht op verlaagde bijdragen.

[3] De kennisgeving zal zelfs vermelden over hoeveel uren overschrijding het gaat indien de aangifte via een beveiligd kanaal gebeurt.

[4] Via de applicatie student@work.  Daarnaast is er een speciale website voor de student ontwikkeld (student@work), waar hij alle informatie kan vinden die hij nodig heeft. Voor een overzicht van de stappen die een buitenlandse student moet ondernemen, raadpleeg de volgende vraag.

Wat moet de buitenlandse student die geen rijksregisternummer heeft doen?

De buitenlandse student die in België wil werken moet over een rijksregisternummer beschikken (INSZ – bisnr.). Indien hij geen nummer heeft, moet hij dit aanvragen bij de gemeente van zijn verblijfplaats in België of bij de gemeente van de werkgever.

Wanneer de student zijn rijksregisternummer heeft gekregen, dient hij Fedict te contacteren (gratis nummer 0800/16.587 of servicedesk@fedict.belgium.be).  Dankzij zijn nummer zal hij een Token ontvangen en zo toegang krijgen tot de site student@work.

Studenten en vestigingseenheid

Sinds de regionalisering van bepaalde bevoegdheden (kinderbijslag, doelgroepverminderingen,…) heeft het vestigingsnummer van de onderneming aan belang gewonnen.  Dit nummer laat immers toe om de werknemer aan een bepaald gewest te linken.

Het vestigingsnummer waaraan de student verbonden is, moet in de DmfA vermeld worden.

Wat gebeurt er in geval van cumulatie met gelegenheidsarbeid?

Cumulatie met gelegenheidsarbeid in de land- en tuinbouwsector

De werkgever en de werknemer hebben de keuze tussen de toepassing van het socialezekerheidsstelsel voor gelegenheidsarbeiders en de toepassing van de verminderde bijdragen voor studenten.

Keuze tussen gelegenheidsarbeid en studentenarbeid, maar geen cumul voor dezelfde periode

De uren onder solidariteitsbijdrage hebben geen invloed op het contingent gelegenheidsarbeid, maar de voordelen verbonden aan de twee statuten mogen niet gecombineerd worden tijdens dezelfde periode.

Tewerkstelling als student

Voor de 475 gewerkte en aangegeven uren als student (in de land- of tuinbouw of in een andere sector) wordt de solidariteitsbijdrage berekend op het reële loon en niet op het forfait gelegenheidsarbeid land- en tuinbouw.

Voor deze 475 uren moet in Dimona als type werknemer 'STU' gebruikt worden.

Tewerkstelling als gelegenheidsarbeider

De tewerkstelling als gelegenheidsarbeider in de land- en tuinbouw kan gedurende maximaal 65 dagen (eventueel met 35 bijkomende dagen in de witloofteelt of de champignonteelt), met de gewone bijdragepercentages berekend op het respectievelijke dagforfait land- of tuinbouw.

Voor deze dagen moet in Dimona als type werknemer 'EXT' gebruikt worden.

Cumulatie met gelegenheidsarbeid in de horecasector

De werkgever en de werknemer hebben de keuze tussen studentenarbeid of gelegenheidsarbeid.

Keuze tussen gelegenheidsarbeid en studentenarbeid, maar geen cumul voor dezelfde periode

De uren onder solidariteitsbijdrage hebben geen invloed op het contingent gelegenheidsarbeid, maar de voordelen verbonden aan de twee statuten mogen niet gecombineerd worden tijdens dezelfde periode.

Tewerkstelling als student

Voor de 475 gewerkte en aangegeven uren als student - in de horeca of in een andere sector - wordt de solidariteitsbijdrage berekend op het reële loon of op het dagforfait voor met fooien betaalden (enkel handarbeiders), niet op het forfait horeca gelegenheidsarbeid.

Voor deze 475 uren moet in Dimona als type werknemer 'STU' gebruikt worden.

Tewerkstelling als gelegenheidsarbeider

De student kan als gelegenheidswerknemer in de horeca werken voor maximaal 50 dagen met de gewone bijdragepercentages berekend op het verminderd dag- of uurforfait.

Voor deze dagen moet in Dimona als type werknemer 'EXT' gebruikt worden.

Cijfervoorbeeld

Dit klein cijfervoorbeeld toont aan dat de tewerkstelling als student voordeliger is dan de tewerkstelling als gelegenheidsarbeider.

 

Student

Extra

Totale kost voor de werkgever

11,9105

14,2975

Patronale RSZ

0,6134 (solidariteitsbijdrage van 5,43%)

3,0004 (+/- 39,17% op forfait van  € 7,66/u)

Basisuurloon cat. 1 of 2 (arbeider)

11,2971

11,2971

Persoonlijke RSZ

0,3062 (solidariteitsbijdrage van 2,71%)

1,0012 (13,07 op forfait van € 7,66/u)

Bruto belastbaar

10,9909

10,2959

Bedrijfsvoorheffing

0

3,4296 (bijzonder tarief van 33,31%)

Netto

10,9909

6,8663

Arbeidsovereenkomst

Aangezien de keuze die gemaakt wordt zowel gevolgen heeft voor de werkgever als voor de student, raadt de RSZ aan deze keuze op voorhand te bespreken en ze op te nemen in het studentenovereenkomst.

Opgelet! Ook wanneer de student tewerkgesteld wordt zonder toepassing van de verminderde bijdragen, moet hij met een studentenovereenkomst aangeworven worden. Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen we u naar onze fiche "Studenten – 1. De studentenovereenkomst".

Wat gebeurt er in geval van cumulatie met een tewerkstelling in de socio-culturele sector of tijdens sportmanifestaties?

Wanneer het gaat om duidelijk onderscheiden tewerkstellingen mag het studentencontingent van 475 uren gecumuleerd worden met de niet-onderworpen tewerkstelling van 25 dagen in de socioculturele sector of tijdens sportmanifestaties. De dagen van tewerkstelling in de socioculturele sector of tijdens sportmanifestaties worden niet in mindering gebracht van het studentencontingent.

Om ervoor te zorgen dat de dagen van deze tewerkstelling niet meegeteld wordt bij het berekenen van het studentencontingent, dient u ze in de Dimona-aangifte met het type werknemer “A17” aan te geven.

Arbeidsrelaties die gewoonlijk aan de onderwerping aan de sociale zekerheid ontsnappen

We herinneren eraan dat, buiten het geval van een arbeidsovereenkomst voor studenten, het ook mogelijk is een student in het kader van een arbeidsrelatie die gewoonlijk aan de onderwerping aan de sociale zekerheid ontsnapt, aan te werven. Het betreft de volgende werkzaamheden:

Welke sociale uitkeringen kan een student genieten?

Arbeidsongeval

De werkgever die een student tewerkstelt, moet deze tegen arbeidsongevallen verzekeren, zoals elke andere werknemer.

Jaarlijkse vakantie

Enkel de studenten van wie de tewerkstelling aan de normale socialezekerheidsbijdragen onderworpen is, kunnen vakantiegeld genieten.

Indien de student als arbeider aangeworven werd, ontvangt hij het volgende jaar een cheque van een vakantiekas.

Werd de student als bediende tewerkgesteld, dan ontvangt hij vertrekvakantiegeld ten laste van zijn werkgever.

Ziekte- en invaliditeitsverzekering

De student blijft door de ziekte- en invaliditeitsverzekering gedekt zolang hij kinderbijslag blijft genieten.

Hij blijft gedekt door de verzekering van de persoon van wie hij ten laste is.

Kinderbijslag

Het recht op kinderbijslag wordt in een aparte vraag beantwoord.

Werkloosheidsverzekering

Volgens de werkloosheidsreglementering wordt de beroepsinschakelingstijd[1] verlengd met het aantal dagen tijdens welke de student tijdens de periode van 1 juli tot 30 september door een studentenovereenkomst verbonden geweest is waarvoor geen inhoudingen voor sociale zekerheid verricht werden.

 


[1] Voorheen wachttijd genoemd.

Wat met de kinderbijslag/ groeipakket?

Sinds 1 januari 2019 werd de bevoegdheid over de kinderbijslag geregionaliseerd. Het recht op kinderbijslag (of groeipakket in Vlaanderen) verschilt vanaf dan ook van regio tot regio.

Hieronder zullen de voorwaarden om de kinderbijslag/ groeipakket te combineren met studentenarbeid regio per regio besproken.

Opgelet ! Ten gevolge van de pandemie, is er geen grens is voor de gewerkte uren in bepaalde kwartalen. Raadpleeg voor meer informatie de toepasselijke regionale regeling.

 

Vlaams Gewest

Onvoorwaardelijk recht

In Vlaanderen heeft de student een onvoorwaardelijk recht op het groeipakket tot en met de maand waarin de leeftijd van 18 jaar bereikt wordt. Tot deze datum heeft een tewerkstelling dus geen gevolgen voor het recht op kinderbijslag ongeacht het type van overeenkomst (gewone of voor studenten) dat wordt gesloten en het aantal uren dat wordt gepresteerd.

Voorwaardelijk recht nadien

Na deze periode en tijdens de studiejaren zijn de volgende principes van toepassing. In Vlaanderen werkt men met de regels van het studentencontingent.:

Overzicht

 

Periode

Soort overeenkomst

Uurgrens

Tot en met de maand waarin de student 18 wordt

1ste, 2de, 3de of 4de kwartaal

Studentenovereenkomst of gewone overeenkomst

Onbestaande (geen grens)

In de loop van de studies en tussen de academiejaren of schooljaren op voorwaarde van een effectief recht in juni

1ste kwartaal

Studentenovereenkomst of gewone overeenkomst

Maximaal 475 uur indien tewerkgesteld onder het studentencontingent

/

Maximaal 80 uur per maand indien niet tewerkgesteld onder studentencontingent

2de kwartaal

Studentenovereenkomst of gewone overeenkomst

Maximaal 475 uur indien tewerkgesteld onder het studentencontingent

/

Maximaal 80 uur per maand indien niet tewerkgesteld onder studentencontingent

3de kwartaal

Studentenovereenkomst of gewone overeenkomst

Maximaal 475 uur indien tewerkgesteld onder het studentencontingent

/

Maximaal 80 uur per maand indien niet tewerkgesteld onder studentencontingent

/

Maximaal 240 uur voor studenten die in juni 2019 afstuderen

4de kwartaal

Studentenovereenkomst of gewone overeenkomst

Maximaal 475 uur indien tewerkgesteld onder het studentencontingent

/

Maximaal 80 uur per maand indien niet tewerkgesteld onder studentencontingent

Op het einde van de studies

Juli, augustus, september

Studentenovereenkomst of gewone overeenkomst

Maximaal 475 uur indien tewerkgesteld onder het studentencontingent

/

Maximaal 80 uur per maand indien niet tewerkgesteld onder studentencontingent

 

 

Franstalig Waals Gewest

Onvoorwaardelijk recht

In het Franstalig Waals Gewest heeft een student een onvoorwaardelijk recht op kinderbijslag tot 31 augustus van het jaar waarin hij de leeftijd van 18 jaar bereikt. Tot deze datum heeft een tewerkstelling dus geen gevolgen voor het recht op kinderbijslag ongeacht het type van overeenkomst (gewone of voor studenten) dat wordt gesloten en het aantal uren dat wordt gepresteerd.

Dit onvoorwaardelijk recht wordt verlengd tot de leeftijd van 21 jaar voor jongeren die 18 worden in 2019 (en de volgende jaren). Tot deze datum heeft een tewerkstelling dus geen gevolgen voor het recht op kinderbijslag voor zover de student met een studentenovereenkomst wordt tewerkgesteld en ongeacht het aantal uren dat wordt gepresteerd. Deze verlenging is niet van toepassing indien de jongere werkloosheidsuitkeringen geniet of meer dan 240 uur per kwartaal werkt, met uitzondering dus van studentenovereenkomsten.

Voorwaardelijk recht nadien

Na deze periode en tijdens de studiejaren zijn de volgende principes van toepassing:

Overzicht

Tot 31 augustus van het jaar waarin de student 18 wordt (indien 18 in 2018 of vroeger)/ tot de maand waarin de student 21 wordt (indien 18 in 2019 of later)

1ste, 2de, 3de, 4de kwartaal (tot 31 augustus indien 18 in 2018 of vroeger)

Studentenovereenkomst of gewone overeenkomst

Onbestaande (geen grens)

/

240 uur per kwartaal indien ouder dan 18 en tewerkgesteld met een gewone overeenkomst

In de loop van de studies en tussen de academiejaren of schooljaren op voorwaarde van een effectief recht in juni

1ste kwartaal

Studentenovereenkomst of gewone overeenkomst

240 uur per kwartaal (alle overeenkomsten samen)

2de kwartaal

Studentenovereenkomst of gewone overeenkomst

240 uur per kwartaal (alle overeenkomsten samen)

3de kwartaal

Studentenovereenkomst of gewone overeenkomst

Onbestaande

4de kwartaal

Studentenovereenkomst of gewone overeenkomst

240 uur per kwartaal (alle overeenkomsten samen)

Op het einde van de studies

Juli, augustus, september (*)

Studentenovereenkomst of gewone overeenkomst

240 uur per kwartaal (alle overeenkomsten samen)

(*) Voor de prestaties die tijdens de grote vakantie (juli, augustus en september) van het laatste studiejaar worden verricht, is de grens van 240 uren wel van toepassing. Van zodra de student zich als werkzoekende ingeschreven heeft, moet er eveneens rekening gehouden worden met het belastbaar plafond van de inkomsten.

 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Onvoorwaardelijk recht

In Brussel heeft de student een onvoorwaardelijk recht op kinderbijslag tot 31 augustus van het jaar waarin hij de leeftijd van 18 jaar bereikt. Tot deze datum heeft een tewerkstelling dus geen gevolgen voor het recht op kinderbijslag ongeacht het type van overeenkomst (gewone of voor studenten) dat wordt gesloten en het aantal uren dat wordt gepresteerd.

Voorwaardelijk recht nadien

Na deze periode en tijdens de studiejaren zijn de volgende principes van toepassing:

Overzicht

Tot 31 augustus van het jaar waarin de student 18 wordt

1ste, 2de en 3de kwartaal (tot 31 augustus)

Studentenovereenkomst of gewone overeenkomst

Onbestaande (geen grens)

In de loop van de studies en tussen de academiejaren of schooljaren op voorwaarde van een effectief recht in juni

1ste kwartaal

Studentenovereenkomst of gewone overeenkomst

240 uur per kwartaal (alle overeenkomsten samen)

2de kwartaal

Studentenovereenkomst of gewone overeenkomst

240 uur per kwartaal (alle overeenkomsten samen)

3de kwartaal

Studentenovereenkomst of gewone overeenkomst

Onbestaande

4de kwartaal

Studentenovereenkomst of gewone overeenkomst

240 uur per kwartaal (alle overeenkomsten samen)

Op het einde van de studies

Juli, augustus, september (*)

Studentenovereenkomst of gewone overeenkomst

240 uur per kwartaal (alle overeenkomsten samen)

(*) Voor de prestaties die tijdens de grote vakantie (juli, augustus en september) van het laatste studiejaar worden verricht, is de grens van 240 uren wel van toepassing. Van zodra de student zich als werkzoekende ingeschreven heeft, moet er eveneens rekening gehouden worden met het belastbaar plafond van de inkomsten.

 


[1] Koninklijk besluit van 1 september 2011.

 

Duitstalige Gemeenschap

Onvoorwaardelijk recht

In de Duitstalige Gemeenschap heeft de student een onvoorwaardelijk recht op kinderbijslag tot de 18de verjaardag. Studenten met een beperking hebben een onvoorwaardelijk recht tot hun 21ste verjaardag.

Tot deze datum heeft een tewerkstelling dus geen gevolgen voor het recht op kinderbijslag ongeacht het type van overeenkomst (gewone of voor studenten) dat wordt gesloten en het aantal uren dat wordt gepresteerd.

Voorwaardelijk recht nadien

Na deze periode en tijdens de studiejaren zijn de volgende principes van toepassing:

Tot de 18de verjaardag/ tot de 21ste verjaardag indien beperking

1ste, 2de, 3de, 4de kwartaal

Studentenovereenkomst of gewone overeenkomst

Onbestaande (geen grens)

In de loop van de studies en tussen de academiejaren of schooljaren op voorwaarde van een effectief recht in juni

1ste kwartaal

Studentenovereenkomst (al dan niet onder solidariteitsbijdrage)

/

Gewone overeenkomst

Onbestaande (geen grens)

/

Maximum 23 dagen per kwartaal

2de kwartaal

Studentenovereenkomst (al dan niet onder solidariteitsbijdrage)

/

Gewone overeenkomst

Onbestaande (geen grens)

/

Maximum 23 dagen per kwartaal

3de kwartaal

Studentenovereenkomst (al dan niet onder solidariteitsbijdrage)

/

Gewone overeenkomst

Onbestaande (geen grens)

/

Maximum 23 dagen per kwartaal

4de kwartaal

Studentenovereenkomst (al dan niet onder solidariteitsbijdrage)

/

Gewone overeenkomst

Onbestaande (geen grens)

/

Maximum 23 dagen per kwartaal

Op het einde van de studies

Juli, augustus, september

Studentenovereenkomst (al dan niet onder solidariteitsbijdrage

/

Gewone overeenkomst

Onbestaande (geen grens)

/

Maximaal 23 dagen per kwartaal

 

Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?