E.E.S.V. Securex Corporate
Maatschappelijke zetel: Tervurenlaan 43, 1040 Brussel
Ondernemingsnummer: BTW BE 0877.510.104 - RPR Brussel

Contracten/Clausules

Telewerkers > 3. Telewerk en coronavirus

Coronavirus en telewerk: moet u de kosten van uw werknemers terugbetalen?

Het antwoord is verschillend naargelang het om structureel of occasioneel telewerk gaat.

Structureel telewerk

Als u al een kader heb opgezet voor structureel telewerk, dan moet u nagaan wat erin werd vastgelegd. Meer informatie vindt u hier

Occasioneel telewerk in het kader van het coronavirus

Als u wegens het coronavirus voor het eerst occasioneel telewerk invoert, bent u niet verplicht om een bijdrage te betalen in de kosten van uw werknemers. U mag het echter wel doen.

De RSZ en de FOD Financiën hebben specifieke regels vastgesteld voor werkgevers die hun werknemers willen vergoeden.

Ons overzicht biedt verheldering:

 

Soort uitgave

RSZ

Bedrijfsvoorheffing

De vergoeding voor IT-apparatuur als de werknemer zijn privécomputer of -internetaansluiting gebruikt:

-      Privécomputer: max. 20 euro per maand

-      Privé-internetaansluiting: max. 20 euro per maand

-      Max. 40 euro voor beide

 

Op de vergoeding is geen RSZ verschuldigd voor zover de bedragen niet worden overschreden.

Op de vergoeding is geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd voor zover de bedragen niet worden overschreden.

Bureauvergoeding: dekt de kosten van verwarming, elektriciteit en kleine kantoorkosten. Het bedrag is momenteel gelijk aan 129,48 euro/maand.

De vergoeding wordt in principe enkel vrijgesteld bij structureel telewerk. Uitzonderlijk geldt de vrijstelling ook bij occasioneel telewerk in het kader van Covid-19[1].

 

De bureauvergoeding wordt fiscaal onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld (zie hieronder).

De overige uitgaven: gebruik van eigen telefoon, aankoop van een scherm of scanner, ...

De werkgever kan ze ook vergoeden. Hiervoor bestaat geen forfait, de terugbetaling gebeurt op basis van de werkelijke kosten.

Voorwaarden van belastingvrijstelling van de bureauvergoeding

De voorwaarden voor de belastingvrijstelling van de telewerkvergoeding zijn[2]:

Deze forfaitaire vergoeding mag uiteraard niet worden gecombineerd met andere eventuele bureaukostenvergoedingen die de werknemer al ontving.

 


[1] Werkgevers die vóór de Covid-19-maatregelen al de kosten van hun telewerkers vergoedden op basis van de 10% van het brutoloon met betrekking tot het thuiswerk die in de telewerkovereenkomst wordt vastgelegd (zie de administratieve instructies) kunnen deze vergoeding volgens dezelfde principes verder betalen.

[2] Circulaire 2020/C/100 van 14 juli 2020.

 

Het telewerk is opnieuw verplicht

Verplicht telewerk en terugkeermoment

Een nieuwe periode van verplicht telewerk is ingegaan op 20 november 2021 voor de functies die het telewerken toelaten. Uitzonderingen worden aanvaard wanneer redenen die te maken hebben met de continuïteit van het beheer van de onderneming, van haar activiteiten of diensten dit rechtvaardigen.

Toch kunnen werknemers één dag per week terugkeren naar de werkvloer.

Als werkgever moet u wel verzekeren dat die terugkeer veilig kan verlopen. U kan daarvoor eventueel een attest voor het terugkeermoment voorzien.

Een attest voor het terugkeermoment kunt u hier downloaden. U kunt het terugkeermoment ook op een andere manier regelen (bv. via mail). 

Als de functie van uw werknemer niet via telewerk kan uitgevoerd worden, kunt u dit attest downloaden

Wat zijn de voorwaarden voor het terugkeermoment?

Uw werknemers die kunnen telewerken, kunnen één dag per week terugkeren naar de werkvloer. Om terug te keren moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn:

De beslissing om een terugkeermoment te organiseren moet genomen worden met inachtneming van de regels van het sociaal overleg in uw onderneming. Daarbij moeten alle voorwaarden voor het terugkeren worden afgetoetst.

Personen mogen maximum één werkdag per week per persoon terugkeren. Per dag mag maximum 20% van de personen voor wie telewerk verplicht is, tegelijk in de vestigingseenheid aanwezig zijn.

Voor de KMO's waar minder dan tien personen werkzaam zijn, mogen maximum vijf personen van diegenen voor wie het telewerk verplicht is, tegelijk in de vestigingseenheid aanwezig zijn.

Passende preventiemaatregelen

De werkgever moet tijdig de passende preventiemaatregelen nemen voor de werknemers die aanwezig zijn op de werkvloer. Die maatregelen moeten ervoor zorgen dat de social distancing wordt gerespecteerd en dat de werknemers maximaal beschermd worden.

Die veiligheidsmaatregelen zijn veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van materiële, technische en/of organisatorische aard zoals bepaald in de "Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan", die ter beschikking wordt gesteld op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De voorschriften worden aangevuld met richtlijnen op sectoraal en/of ondernemingsniveau, en/of andere passende maatregelen die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden.

Collectieve maatregelen hebben steeds voorrang op individuele maatregelen.

De maatregelen worden uitgewerkt en genomen met inachtneming van de geldende regels van het sociaal overleg, en in overleg met de diensten voor preventie en bescherming op het werk.

Informatieverplichting

De werkgever informeert tijdig de personen die bij hem werken over de toepasselijke preventiemaatregelen en geeft hen een passende opleiding. Hij informeert hierover ook derden.

 

Is telewerk in het kader van het coronavirus occasioneel of structureel telewerk?

In België bestaan twee vormen van telewerk naast elkaar: structureel telewerk en occasioneel telewerk. Voor deze twee soorten telewerk gelden verschillende rechtsregels.

Omdat de regering telewerk verplicht of aanbevolen heeft om de pandemie te bestrijden, gaat het om occasioneel telewerk. Structureel telewerk kan alleen op vrijwillige basis worden georganiseerd. De sociale partners hebben een juridisch kader uitgewerkt voor het door de overheid verplicht of aanbevolen telewerk. Het betreft de CAO nr. 149 die afgesloten werd binnen de Nationale Arbeidsraad op 26 januari 2021. Link volgende vraag

Als u al een kader hebt opgezet voor structureel telewerk mag u het telewerk toch in dat kader organiseren. U bent in dat geval niet gebonden door de bepalingen van voormelde CAO nr. 149.

U vindt uitvoerige informatie over occasioneel en structureel telewerk in onze fiches Telewerkers - 1. Structureel telewerk en 2. Occasioneel telewerk. Raadpleeg deze fiches voor alle aspecten die in deze fiche niet worden behandeld. Link naar de eerste vragen van deze fiches

U vindt meer informatie over uw verplichtingen i.v.m. telewerk tijdens de corona-pandemie onder de volgende vraag. Klik ten slotte door op de vraag « Welke stappen dient u te ondernemen ?  » om meer te weten te komen over wat u concreet dient te ondernemen.

 

Coronavirus en telewerk: wat zijn uw verplichtingen?

De sociale partners hebben op 26 januari 2021 een nieuwe cao over het telewerk afgesloten. Die cao is van toepassing op het telewerk dat de overheid verplicht heeft opgelegd of heeft aanbevolen in de strijd tegen het coronavirus.

De cao creëert een juridisch kader voor deze nieuwe vorm van telewerk. Hij voert ook specifieke regels in over het welzijn op het werk bij dat telewerk.

Let op, als er in uw onderneming al akkoorden bestaan over het telewerk, is deze cao niet van toepassing. De cao wil enkel regels vastleggen voor ondernemingen waar er nog geen zijn.

Bovendien verandert de cao niets aan de regels over het “gewone” structurele of occasionele telewerk. De cao trad in werking op 26 januari 2021 en werd afgesloten voor een bepaalde duur. Deze cao was oorspronkelijk van toepassing tot 31 december 2021. Haar geldigheidsduur werd echter door de cao nr.149/2 verlengd tot en met 31 maart 2022.

Uitrusting, ondersteuning en verbindingskosten

U moet in uw onderneming duidelijke regels invoeren over:

Die akkoorden moeten rekening houden met het geheel van de kosten of vergoedingen die u tijdens deze crisis al betaalt. U kan eveneens rekening houden met vergoedingen die u betaalt en die niet onmiddellijk aan het telewerk gelinkt zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval als u al een algemene kostenvergoeding heeft ingevoerd in uw onderneming.

Concreet betekent dit dat u kan beslissen om die kosten niet voor uw rekening te nemen, maar u moet daar wel duidelijke regels over voorzien.

U vindt hier meer info over de sociale en fiscale behandeling van de terugbetaling van kosten.

Organisatie van het werk

Arbeidsduur en uurroosters

De telewerker regelt zelf zijn werk binnen het kader van de arbeidsduur in de onderneming. Indien het nodig is, kunnen er specifieke regels over het uurrooster worden ingevoerd. Als daar geen specifieke akkoorden worden over afgesloten, dan volgt de telewerker in principe het uurrooster dat hij zou moeten respecteren als hij op de bedrijfslocatie zelf werkt.

Werklast

De werklast en de normen voor de prestaties van de telewerker zijn dezelfde als diegene die van toepassing zijn als hij op de bedrijfslocatie aan de slag is.

Controle door de werkgever?

U heeft als werkgever de mogelijkheid om, gepast en proportioneel, de resultaten en/of de uitvoering van het werk van de telewerker te controleren. U moet de telewerker informeren over de manier waarop u die controle uitvoert.

Let op, in de cao verduidelijken de sociale partners dat u geen constante controle op de werknemers mag uitvoeren. U heeft de mogelijkheid om, gepast en proportioneel, na te gaan of het overeengekomen werk tijdens het telewerk correct werd uitgevoerd.

Bij de controle moet u dan ook rekening houden met de privacy van de telewerkers en de regelgeving hierover (onder andere de GDPR en cao nr. 81).

Bescherming van bedrijfsgegevens

De bedrijfsgegevens die de telewerker gebruikt tijdens zijn werk moeten ook beschermd worden. U moet de telewerkers informeren over de bedrijfsregels die betrekking hebben op de bescherming van die gegevens. U moet hen in het bijzonder informeren over de beperkingen en sancties bij het gebruik van IT-apparatuur en tools. 

Individuele akkoorden

Voor elke telewerker moeten de volgende elementen besproken worden. Bovendien moet er over die elementen, in de mate van het mogelijke, akkoorden gesloten worden:

Zelfde rechten als de werknemers die in de bedrijfslokalen werken

Op het vlak van de arbeidsomstandigheden heeft de telewerker dezelfde rechten en plichten als diegene die van toepassing zijn als hij in de bedrijfslokalen werkt. Als er specifieke, aanvullende of afwijkende regels van toepassing zijn op het telewerk, moet u uw werknemer daarover inlichten

De telewerker heeft bovendien dezelfde collectieve rechten als wanneer hij in uw bedrijfslokalen wordt tewerkgesteld. Zo heeft de telewerker het recht om met de werknemersvertegenwoordigers te communiceren. Net zoals die vertegenwoordigers met de telewerkers moeten kunnen communiceren.

De werknemersvertegenwoordigers moeten daarvoor gebruik kunnen maken van de nodige faciliteiten om effectief met de telewerkers te kunnen communiceren. Zij moeten kunnen beschikken over de nodige IT-tools en uitrusting om aan hun verplichtingen te voldoen. 

Welzijn en telewerk

De cao n° 149 handelt ook over het welzijn van de telewerkers. Dit aspect komt hier aan bod. 

Maandelijkse telewerkaangifte bij de RSZ

Sinds 20 november 2021 moet elke werknemer die  kan telewerken, dat minstens vier dagen per week doen. Om dat te kunnen controleren, moet u elke maand een telewerkaangifte indienen bij de RSZ. U vindt hierover meer informatie onder de volgende vraag.

 

Coronavirus en telewerk: maandelijkse aangifte bij de RSZ

Om de telewerkverplichting te kunnen controleren, moet u elke maand via een online tool de volgende info aan de RSZ bezorgen:

Deze maatregel wordt ingevoerd op basis van de beslissingen die het overlegcomité op 17 november 2021 nam.

Welke werkgevers moeten de aangifte doen?

De maatregel is van toepassing op alle werkgevers, zowel in de privé als de publieke sector. Hij geldt dus ook voor de ondernemingen waar niemand telewerkt.

Er geldt een uitzondering voor de volgende werkgevers. Zij moeten dus geen aangifte doen:

Wie is werkgever uit de gezondheidszorg?

Werkgevers uit de gezondheidszorg, zoals bedoeld in artikel 40 de wet van 20 december 2020, moeten geen aangifte doen. Het gaat om de volgende werkgevers:

 • Werkgevers uit de private en openbare diensten voor zorg, opvang en bijstand voor personen, voor oudere personen, voor minderjarigen, voor mindervalide personen en voor kwetsbare personen, met inbegrip van slachtoffers van intrafamiliaal geweld.
 • Voor de private sector behoren deze diensten of organisaties tot de volgende paritaire comités:
  • 318 Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp
  • 319 Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten
  • 330 Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten
  • 331 Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector
  • 332 Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector
  • 322 Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, voor zover de uitzendkracht wordt tewerkgesteld bij een gebruiker die ressorteert onder één van de hierboven vermelde paritaire comités
 • Openbare instellingen en diensten met NACE codes 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901, 86903, 86904, 86905, 86906, 86909, 87101, 87109, 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87209, 87301, 87302, 87303, 87304, 87309, 87901, 87902, 87909, 88101, 88102, 88103, 88104, 88109, 88911, 88912, 88919, 88991, 88992, 88993, 88994, 88996 en 88999.
 • De private en openbare instellingen of diensten die belast zijn met de exploitatie van vaccinatiecentra in het kader van de strijd tegen het coronavirus COVID-19, en dit voor alle activiteiten die verband houden met de exploitatie van een vaccinatiecentrum.

Welke gegevens moet u meedelen?

U moet de volgende info aan de RSZ meedelen:

 • Het aantal personen dat op regelmatige basis aanwezig is in uw onderneming tijdens de maand waarvoor de aangifte gebeurt. Uitzendkrachten, zelfstandigen, werknemers van onderaannemers die regelmatig aanwezig zijn op de werkvloer moet u ook in de aangifte opnemen. Hetzelfde geldt ook voor bijvoorbeeld langdurig zieken of werknemers in tijdskrediet.
 • Als het niet om werknemers gaat, verduidelijkt de RSZ in de FAQ dat de personen in kwestie structureel aanwezig moeten zijn. Daaronder wordt verstaan dat ze ook effectief een maand werkzaam zijn bij uw onderneming. Indien zij tijdens de maand werkzaam zijn bij wisselende klanten, dan moeten deze personen opgenomen worden in de aangifte van hun werkgever.
 • Onderhouds- of schoonmaakpersoneel van andere werkgevers die bij u slechts tijdelijk aanwezig zijn, moet u ook niet in de aangifte opnemen.
 • Het aantal personen dat tewerkgesteld is in een functie waarin niet kan getelewerkt worden (zelfs niet gedeeltelijk). Hier vindt u een modelattest als de functie van de personen geen telewerk toelaat.
  • U moet hierbij geen rekening houden met personen die slechts deels telewerken. Zij worden beschouwd als personen wiens functie wel telewerk toelaat;
  • Voor dit aantal moet u ook rekening houden met het aantal personen die regelmatig aanwezig zijn in uw onderneming en waarmee u geen arbeidsovereenkomst heeft afgesloten (zoals uitzendkrachten, zelfstandigen,…)

De namen van de betrokken personen moeten niet opgenomen worden. U moet enkel de aantallen vermelden.

Voorbeeld: u stelt 10 arbeiders en 10 bedienden tewerk en enkel de bedienden kunnen telewerken. Bovendien zijn twee externe personen die niet kunnen telewerken elke dag in uw onderneming aanwezig. Dan moet u de volgende aantallen communiceren:

 • Het aantal personen dat gewoonlijk aanwezig is in de onderneming: 22
 • Het aantal personen in een functie waarvoor telewerk niet mogelijk is: 12

Wat als u meerdere vestigingen heeft?

U moet per vestiging één formulier invullen. Meerdere personen kunnen de tool gebruiken en de gegevens invullen voor de vestiging waarvoor zij verantwoordelijk zijn.

Natuurlijk kunt u ook één persoon vragen om voor alle vestigingen de formulieren in te vullen. Het vestigingsnummer dat u moet invullen vindt u in de Public Search van de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Heeft uw onderneming meer dan 20 vestigingseenheden? Dan kunt u de gevraagde gegevens voor alle vestigingseenheden indienen met een gestructureerd excelbestand via de toepassing.

Waar vindt u het aangifteformulier?

Het formulier is vanaf 24 november beschikbaar op de site van de RSZ.

Een mandataris van uw onderneming moet inloggen met zijn e-ID of Itsme om de gegevens in te voeren. Uw onderneming moet dan wel gekend zijn in CSAM.  Is uw onderneming nog niet gekend in CSAM of doet een persoon zonder toegangsrechten voor CSAM de aangifte? Dan kan die inloggen als burger en verklaren dat hij een volmacht van de onderneming heeft. De onderneming ontvangt steeds een bevestiging van de verklaring.

De RSZ heeft op zijn website een FAQ geplaatst die u verder kan helpen.

Wanneer moet u de aangifte doen?

De gevraagde gegevens moeten maximaal één keer per maand worden ingegeven.

Eén aangifte voor november en december 2021

Voor de eerste aangifte, moet u de gegevens van de situatie op 24 november 2021 in uw bedrijf aan de RSZ overmaken. U kunt die gegevens vanaf 24 november tot 30 november 2021 in de tool van de RSZ ingeven. Die aangifte dekt de periode tot 31 december 2021.

Wat vanaf januari 2022?

Vanaf januari 2022 moet u telkens op de eerste werkdag van de maand nagaan wat de situatie is in uw bedrijf. U moet de registratie elke maand ten laatste op de zesde kalenderdag indienen bij de RSZ. U moet:

 • De gegevens voor de maand januari 2022 ten laatste op donderdag 6 januari 2022 registeren;
 • De gegevens voor de maand februari 2022 ten laatste op zondag 6 februari 2022 registeren;
 • De gegevens voor de maand maart 2022 ten laatste op zondag 6 maart 2022

Let wel! Wijzigingen in de loop van de maand moet u niet aangeven. Als de gegevens op de eerste dag van de maand dezelfde zijn als bij uw laatste aangifte, moet u geen nieuwe aangifte doen.

Wat is de functie van de tool?

De tool is ontwikkeld om de controles op het telewerk te vergemakkelijken. Als de inspectiediensten vaststellen dat de situatie op de werkvloer niet overeenstemt met de gegevens die aan de RSZ werden doorgegeven, is er geen sanctie voorzien.

De inspectie zal immers nagaan of u de verplichtingen over het telewerk naleeft. Doet u dat niet, dan kan u wel gesanctioneerd worden, met een < span style="color: #1963a5; text-decoration: none;">sanctie van niveau 2 Die sanctie kan ook opgelegd worden als u de aanvraag niet tijdig verstuurt.

Voorbeeld: u heeft de volgende gegevens meegedeeld:

 • Het aantal personen in uw onderneming: 20 (10 bedienden en 10 arbeiders)
 • Het aantal personen in een functie waarvoor telewerk niet mogelijk is: 10 (arbeiders)

Tijdens een inspectie zijn er evenwel 2 bedienden op de werkvloer aanwezig. Dan moet u kunnen rechtvaardigen waarom die bedienden aanwezig zijn. En de reden voor hun aanwezigheid moet legitiem zijn (bijvoorbeeld: het onthaal van een nieuwe werknemer, de vervanging van een defecte laptop,…). 

Als het gaat om werknemers die aanwezig zijn, omdat ze op hun terugkeerdag hebben, moet u ook een attest voorzien.

Het is dan ook van belang dat de situatie op de werkvloer zo veel mogelijk overeenstemt met wat u de RSZ heeft meegedeeld.

Wat doet Securex voor u?

U moet de registratie van de gegevens op site van de RSZ invullen. Onze Legal Advisors kunnen u helpen met eventuele vragen. Bovendien kunnen ze u informeren over het verplicht telewerk.

U kunt hen contacteren via myHR@securex.be.

 

Coronavirus en telewerk: moet u de kosten van uw werknemers terugbetalen?

Het antwoord is verschillend naargelang het om structureel of occasioneel telewerk gaat.

Structureel telewerk

Als u al een kader heb opgezet voor structureel telewerk, dan moet u nagaan wat erin werd vastgelegd. Meer informatie vindt u hier

Occasioneel telewerk in het kader van het coronavirus

Als u wegens het coronavirus voor het eerst occasioneel telewerk invoert, bent u niet verplicht om een bijdrage te betalen in de kosten van uw werknemers. U mag het echter wel doen. Sinds de inwerkingtreding van cao nr. 149, dient u in elk geval te voorzien in duidelijke regels op dat vlak

Sinds 1 maart 2021 hebben de RSZ en de FOD Financiën specifieke regels vastgesteld voor werkgevers die hun telewerkers willen vergoeden. Ze hebben ook hun regels op elkaar afgestemd. U vindt een overzicht in onze fiche Telewerkers – 4. Algemeen overzicht van de terugbetaling van de kosten – Sociale en fiscale aspecten.

 

Coronavirus, telewerk en welzijn op het werk

De cao nr. 149 afgesloten binnen de Nationale Arbeidsraad heeft specifieke regels bepaald op het vlak van welzijn op het werk die van toepassing zijn in geval van door de overheid verplicht of aanbevolen telewerk.

Informatie

De telewerkers moeten worden geïnformeerd over het beleid van de onderneming inzake welzijn op het werk dat specifiek verband houdt met telewerk, en dat is uitgewerkt met inachtneming van het sociaal overleg binnen het CPBW van de onderneming voor de wettelijke bevoegdheden die het toekomt, of bij ontstentenis van een CPBW, met de vakbondsafvaardiging, of bij ontstentenis van een CPBW en vakbondsafvaardiging, met de werknemers.  

Ze moeten van u meer bepaald informatie en richtlijnen krijgen over de preventiemaatregelen, in het bijzonder over: 

 • de inrichting van de werkpost; 
 • een goed gebruik van de beeldschermen; 
 • en de beschikbare ondersteuning op het vlak van techniek en informatica. 

Risicoanalyse

De informatie, richtlijnen en preventiemaatregelen zijn gebaseerd op een multidisciplinaire risicoanalyse

De risicoanalyse houdt ook rekening met de psychosociale dimensie en met de gezondheidsaspecten eigen aan telewerk, inclusief de mogelijkheid van een informele of formele psychosociale interventie en de mogelijkheid tot spontane raadpleging van de preventieadviseur-arbeidsarts.

Contactpersonen

De telewerkers worden geïnformeerd over de namen en contactgegevens van de volgende personen, en van de ondersteuning die ze bieden:  

 • de direct leidinggevende; 
 • de preventieadviseurs bevoegd voor arbeidsveiligheid, arbeidsgeneeskunde en psychosociale aspecten van de interne of externe preventiedienst; 
 • desgevallend de vertrouwenspersoon/-personen.

De telewerkers kunnen die personen op de gepaste manieren contacteren. Dat is bijvoorbeeld via het versturen van foto’s of videoconferenties. Wegens de gezondheidssituatie zijn inspectiebezoeken van de preventiediensten immers niet gepast. 

Indien nodig aanpassingen aan de arbeidspost

Waar nodig kunnen aanpassingen aan de arbeidspost voorgesteld worden conform de procedure in de Codex over het welzijn op het werk. 

Verbondenheid behouden

U moet passende maatregelen nemen om de verbondenheid van de telewerkers met de collega’s en met de onderneming te behouden en isolatie te voorkomen. Daarbij  moet u bijzondere aandacht besteden aan kwetsbare telewerkers. De werkgever kan onder andere goed georganiseerde en beperkte terugkeermomenten inplannen, waarbij de gezondheidsregels worden nageleefd. 

De sociale partners bedoelen met kwetsbare telewerkers de telewerkers die bijvoorbeeld door hun persoonlijke situatie, gezins- en/of huisvestingssituatie tijdens het telewerk met bijkomende spanningen te maken hebben. 

Opleiding indien nodig

De hiërarchische lijn en de telewerkers krijgen informatie en, indien nodig, een gepaste opleiding over de modaliteiten en specifieke kenmerken van telewerk. 

 

Welke stappen dient u te ondernemen? En welk advies geeft Securex u?

Is uw onderneming gebonden door cao nr.149 die u verschillende verplichtingen oplegt, en wat dient u concreet te ondernemen ?

Deze cao is op u van toepassing als…

Deze cao is niet op u van toepassing als…

U nog geen regels over structureel en/of occasioneel telewerk heeft opgesteld

U al een akkoord heeft gesloten over telewerk. Dat wil zeggen dat u al  

 • Een cao, individueel akkoord en/of policy heeft afgesloten die rekening houden met de regels van het sociaal overleg

Als deze cao op u van toepassing is, dan moet u:

Als deze cao niet op u van toepassing zijn, dan moet u in principe niets doen, maar u kan beslissen om de bestaande akkoorden in uw onderneming aan te passen.

1.  Ofwel rekening houden met de tekst van de nieuwe cao en de hierboven vermelde regels invoeren in uw onderneming.

 

Dit eerste punt is verplicht.

2.  Ofwel vult u die regels aan met specifieke regels voor uw onderneming.

 

Dit tweede punt is facultatief.

3.  U kan ook beslissen om een akkoord van onbepaalde duur te sluiten om het telewerk te regelen (bijvoorbeeld om structureel telewerk in te voeren). Als u die regels invoert tijdens de geldigheidsduur van de cao over het Covid telewerk, moet u ook de regels van die cao toepassen.

 

Dit derde punt is facultatief.

 

Hoe begint u eraan? En wat doet Securex voor u?

Om deze cao in te voeren, moet u natuurlijk rekening houden met de regels van het sociaal overleg (indien er geen overlegorganen zijn, moet u uw werknemers zelf betrekken in het overleg).

U kan dan een bedrijfs-cao, een individueel akkoord of een telewerkpolicy invoeren of het arbeidsreglement wijzigen.

Deze akkoorden of wijzigingen moeten niet alleen opgesteld, maar ook duidelijk gecommuniceerd worden aan de werknemers. Dat kan u bijvoorbeeld doen via het intranet, een mail of een online meeting.

Securex kan u ook begeleiden bij het opstellen van een beleid. Een model is beschikbaar op onze e-Shop.

Ook ons “consulting” team kan u met raad en daad bijstaan om de beste oplossing voor uw bedrijf te vinden. U kan hen contacteren via consultinglegal@securex.be.

In Vlaanderen kan u eveneens gebruik maken van werkbaarheidscheques. Ook daarvoor kan u terecht bij het “consulting” team. 

 

Financieel duwtje in de rug in Vlaanderen

Vlaanderen heeft beslist om de ondernemingen die telewerk willen invoeren een duwtje in de rug te geven via de toekenning van « werkbaarheidscheques ». U vindt hier meer informatie over deze cheques.

 

Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?

 • Koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19-pandemie te voorkomen of te beperken
 • CAO’s nr. 149 en nr. 149/2 gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 26 januari 2021 en 7 december 2021