To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Tijdelijke werkloosheid> 2. Wegens economische oorzaken > Stelsel voor bedienden

Moet de werkgever een supplement op de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen betalen?

Supplement verplicht

De werkgever moet voor elke dag waarop niet wordt gewerkt een supplement betalen op de werkloosheidsuitkeringen die aan de bediende verschuldigd zijn wegens schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Dit supplement mag ook ten laste gelegd worden van het fonds voor bestaanszekerheid van de sector waartoe de onderneming behoort.

Hoewel de wet niets over dit onderwerp voorziet, lijkt het ons logisch dat ook de uitzendkrachten bovenop de werkloosheidsuitkering betaald door de RVA, recht hebben op het supplement dat de gebruiker verplicht aan zijn vaste werknemers dient te betalen.

Bedrag

Voor bedienden wordt het bedrag van het supplement vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomst of het ondernemingsplan die de tijdelijke economische werkloosheid voor bedienden voorzien.

Collectieve arbeidsovereenkomst

Werd de economische werkloosheid ingevoerd via een collectieve arbeidsovereenkomst, dan moet een onderscheid gemaakt worden naargelang er al dan niet arbeiders tewerkgesteld zijn in de onderneming.

Als in de onderneming ook arbeiders tewerkgesteld zijn, moeten de bedienden minimum het bedrag krijgen dat de arbeiders in de onderneming krijgen in geval van economische werkloosheid. 

Zijn er geen arbeiders in de onderneming, dan moeten de bedienden het bedrag ontvangen dat de werkgever had moeten betalen indien hij arbeiders tewerkgesteld zou hebben. Hieruit volgt dat ook de bedienden recht hebben op minimum 2 euro per dag waarop ze niet gewerkt hebben en op een hoger bedrag indien de sector dit voor de arbeiders voorziet. Werkgevers die zich tot en met 30 juni 2023 op de cao’s nr. 148 en 159 baseren om economische werkloosheid voor de bedienden in te voeren, moeten een minimale toeslag van 5,63 euro per werkloosheidsdag uitbetalen.

Ondernemingsplan

Werd de economische werkloosheid ingevoerd via ondernemingsplan, dan moet er eveneens een onderscheid gemaakt worden naargelang er al dan niet arbeiders tewerkgesteld zijn in de onderneming, maar in dit geval moet het supplement minimum 5 euro per niet-gewerkte dag bedragen.

Als er in de onderneming ook arbeiders tewerkgesteld zijn, moeten de bedienden minimum het bedrag krijgen dat de arbeiders van de onderneming in geval van economische werkloosheid krijgen.  Krijgen de arbeiders echter minder dan 5 euro per dag, dan moeten de bedienden toch minstens 5 euro krijgen (tenzij er een afwijking is toegestaan door de Commissie Ondernemingsplannen).

Zijn er geen arbeiders in de onderneming, dan moeten de bedienden minimum het bedrag krijgen dat de werkgever had moeten betalen als hij arbeiders zou tewerkstellen. Als dit bedrag echter lager ligt dan 5 euro per dag, dan moeten de bedienden toch minstens 5 euro krijgen (tenzij er een afwijking is toegestaan door de Commissie Ondernemingsplannen). Werkgevers die zich tot en met 30 juni 2023 op de cao’s nr. 148 en 159 baseren om economische werkloosheid voor de bedienden in te voeren, moeten een minimale toeslag van 5,63 euro per werkloosheidsdag uitbetalen.

U kan hierover op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg twee beslissingsbomen terugvinden (kijk onder supplement op de werkloosheidsuitkeringen).

Een koninklijk besluit kan het wettelijk voorziene minimumbedrag optrekken[1].

Geen maximum van 100% brutoloon

De wet bepaalt niet dat de som van het brutoloon van de werknemer, de werkloosheidsuitkeringen van de RVA en het door de werkgever te betalen supplement, niet hoger mag liggen dan het brutoloon van de werknemer voor de invoering van de economische werkloosheid. 

Geen socialezekerheidsbijdragen, maar wel bedrijfsvoorheffing van 26,75%

Er moeten geen socialezekerheidsbijdragen worden afgehouden op het supplement, omdat het gezien kan worden als een aanvulling op een sociaal voordeel. Een bedrijfsvoorheffing van 26,75% moet daarentegen wel worden afgehouden aangezien dit supplement fiscaal als een extralegale werkloosheidsuitkering moet worden beschouwd.

Tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door corona, wordt de bedrijfsvoorheffing tijdelijk op 15% gebracht.

 


[1] Volgens de memorie van toelichting moet een dergelijke verhoging van het minimumbedrag gekoppeld worden aan de invoering van een systeem van responsabilisering van de werkgevers die overmatig gebruik maken van de economische werkloosheid.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2022