To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Vlaams doelgroepenbeleid - De voordelen

04/18/2016

We kondigden het onlangs nog aan: het Vlaams decreet dat de hervorming van de doelgroepverminderingen bevat, werd gepubliceerd[1]. Deze hervorming moet in principe op 1 juli 2016 in werking treden, maar we wachten nog op de publicatie van het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering[2].

Dit uitvoeringsbesluit bepaalt immers het bedrag van de voordelen en hoe lang ze toegekend worden. U vindt hieronder een laatste stand van zaken[3] die we uiteraard onder voorbehoud meegeven.  Zodra deze wijzigingen officieel zijn, brengen we u op de hoogte.

Vereenvoudigd doelgroepenbeleid

Ter herinnering, in de toekomst zullen nog slechts drie doelgroepen recht geven op financiële steun voor hun werkgever:

 • jonge werknemers;
 • oudere werknemers vanaf 55 jaar;
 • werknemers met een arbeidshandicap.

Voor de eerste twee groepen zal de steun de vorm aannemen van een forfaitaire vermindering van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid en voor de laatste groep zal het om een ondersteuningspremie gaan.

Jonge werknemers

Voorwaarden

Om het recht op de vermindering van sociale bijdragen voor ‘jonge werknemers’ te openen, moet de jongere aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • op de laatste dag van het kwartaal waarin de vermindering wordt toegekend jonger zijn dan 25 jaar;
 • op de dag van de indienstneming laag- of middengeschoold zijn;
 • een refertemaandloon genieten dat lager is dan een bovengrens van 2500 euro tijdens het eerste jaar en 2.700 euro tijdens het tweede jaar. Deze grens moet enkel bij de indienstneming worden nageleefd en niet tijdens de volledige toekenningsduur van de vermindering;
 • niet meer leerplichtig zijn en binnen het kwartaal na de aanwerving geen diploma behalen waardoor hij niet langer laag- of middengeschoold zou zijn[4].

Opmerking: de VDAB beheert de gegevens met betrekking tot het opleidingsniveau van de jongere. Om het recht op de vermindering te openen, moet de jongere dus beschikken over een elektronisch dossier bij de VDAB. Deze gegevens worden automatisch aan de RSZ overgemaakt.

Voordelen

Een werkgever die een jonge werknemer aanwerft die aan deze voorwaarden voldoet, zal in principe gedurende een periode van 2 jaar recht hebben op de volgende vermindering van de socialezekerheidsbijdragen:

 • laaggeschoolde jongeren: max. 1.150 euro per kwartaal gedurende 8 kwartalen;
 • middengeschoolde jongeren: max. 1.000 euro per kwartaal gedurende 8 kwartalen.  

Deze RSZ-vermindering zal de doelgroepvermindering vervangen die momenteel voor jonge werknemers wordt toegekend en die in Vlaanderen zal verdwijnen.  Ze blijft evenwel nog bestaan voor de jongeren die voor 1 juli 2016 in dienst worden genomen.  Deze overgangsmaatregel eindigt in principe op 31 december 2018. 

Werknemers van 55 jaar en ouder

Voorwaarden

Er zal een vermindering van de sociale bijdragen worden toegekend, zowel voor het in dienst nemen als voor het in dienst houden van oudere werknemers. Die werknemers moeten echter aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • ze moeten tot categorie 1 behoren (dat is de restcategorie, met uitsluiting van de Sociale Maribel en de beschutte werkplaatsen);
 • ze moeten op de laatste dag van het kwartaal ten minste 55 jaar zijn;
 • hun referteloon moet lager zijn dan 4.466,66 euro per maand.
Voordelen

Er moet een onderscheid worden gemaakt naargelang van:

 • de leeftijd van de oudere werknemer;
 • het feit of het een nieuwe werknemer betreft (nieuwe aanwerving) of een "zittende" werknemer (aan het werk houden van reeds in dienst zijnde werknemers). In dit laatste geval wordt de vermindering voor onbepaalde duur toegekend, maar wel maximum tot het einde van de tewerkstelling van de betreffende werknemer.

Een werkgever die een werknemer aanwerft:

 • die tussen 55 en 59 jaar oud is, zal in principe recht hebben op een vermindering van zijn socialezekerheidsbijdragen ten belope van maximaal 1.150 euro per kwartaal;
 • die ouder is dan 60 jaar, zal in principe recht hebben op een vermindering van zijn socialezekerheidsbijdragen ten belope van maximaal 1.500 euro per kwartaal ;
 • Deze verminderingen worden in principe gedurende 2 jaar toegekend, maar maximum tot aan de wettelijke pensioenleeftijd.

Een werkgever die een werknemer tewerkstelt of in dienst houdt:

 • die tussen 55 en 59 jaar oud is, zal in principe recht hebben op een vermindering van zijn socialezekerheidsbijdragen ten belope van maximaal 600 euro per kwartaal;
 • die ouder is dan 60 jaar, zal in principe recht hebben op een vermindering van maximaal 1.150 euro per kwartaal.

Deze vermindering wordt verder toegekend na de wettelijke pensioenleeftijd. Er is geen maximumduur.

Deze vermindering voor oudere werknemers komt in de plaats van de doelgroepvermindering die momenteel wordt toegekend voor oudere werknemers en die zal verdwijnen, net zoals de Vlaamse tewerkstellingspremie voor 50-plussers:

 • Voor de doelgroepvermindering zijn er geen overgangsmaatregelen voorzien. De werknemers die voor 1 juli 2016 aangeworven zijn, zullen dus vanaf die datum, net zoals de nieuw aangeworvenen, onder het toepassingsgebied van de nieuwe regels vallen;
 • Voor de tewerkstellingspremie wordt daarentegen wel een overgangsmaatregel voorzien. Voor de werknemers die voor 1 juli 2016 aangeworven zijn, kan de werkgever, voor zover aan de voorwaarden voldaan is, ook na die datum nog een premie aanvragen. Deze overgangsmaatregel zal aflopen op 31 december 2018.

Sectorale verminderingen

De RSZ-verminderingen die momenteel gelden voor de baggersector, kunstenaars, onthaalouders, huispersoneel en mentors worden als dusdanig behouden.

Ondersteuning van personen met een arbeidshandicap

Er komt ook een ondersteuningspremiesysteem voor werkgevers die een persoon met een arbeidshandicap tewerkstellen ter compensatie van de kosten van de inschakeling in het beroepsleven, van de kosten van ondersteuning en van verminderde productiviteit.

Het gaat hier in feite om de verderzetting van de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) die wordt toegekend voor personen met een arbeidshandicap, maar die zal worden uitgebreid tot:

 • werknemers uit de sociale economie (al de specifieke systemen, zoals invoeginterim en WEP zullen op termijn immers afgeschaft worden in Vlaanderen);
 • de personen met een psychosociale problematiek in de zin van het ‘maatwerkdecreet’[5].

Wat zal worden geschrapt?

De vermindering voor langdurig werkzoekenden[6], de verminderingen ‘herstructureringen’, ‘gesubsidieerde contractuelen’ en ‘contractuele vervangers in de openbare sector’ zullen vanaf de inwerkingtreding van het decreet verdwijnen[7]. Ook de ‘WEP’ (werkervaringsprogramma's) zullen worden geschrapt.

De Vlaamse regering vraagt ook een machtiging om het Activaplan te schrappen (activering van de werkloosheidsuitkeringen voor langdurig werkzoekenden die recht hebben verleend op een doelgroepvermindering), alsook voor de doorstromingsprogramma’s en de invoeginterim.

Het decreet bepaalt dat de Vlaamse regering de nodige maatregelen zal nemen om deze voordelen geleidelijk op te heffen. Deze problematiek zullen we in een volgend artikel bespreken.

Criterium van de vestigingseenheid

Ter herinnering, om te weten welke reglementering u na de hervorming moet toepassen, moet u rekening houden met de vestigingseenheid waaraan de werknemer is verbonden.  Het is dan ook zeer belangrijk dat u uw client advisor op de hoogte brengt zodra een werknemer van vestigingseenheid verandert.

Meer info over de tewerkstellingsmaatregelen?

Raadpleeg ons dossier over de tewerkstellingsmaatregelen onder Sociaal/Dossiers.  Momenteel staan de verschillende doelgroepverminderingen onder het federale luik. Zodra de eerste gewestelijke maatregelen in werking zullen treden, zullen we de informatie over die verminderingen verplaatsen naar de luiken over de Gewesten.

 


[1] Decreet van 4 maart 2016, Belgisch Staatsblad van 4 april 2016.

[2] De Vlaamse regering heeft een ontwerpbesluit in die zin goedgekeurd, maar dit moet nog gevalideerd worden door de Vlaamse sociale partners en door de Raad van State.

[3] Op de site "www.vlaanderen.be" werd hierover een persbericht gepubliceerd.

[4] Indien een dergelijk diploma later wordt behaald, wordt het recht op de doelgroepvermindering behouden.

[5] Zie artikel 14 van het ontwerp van decreet.

[6] De toekomst van de SINE-maatregel wordt niet door dit decreet beslecht.

[7] De 3 doelgroepverminderingen die een federale bevoegdheid blijven, worden uiteraard behouden (eerste aanwervingen, vaste werknemers in de horeca en ‘collectieve arbeidsduurvermindering en 4-dagenweek’).

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 04/18/2016