To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Coronavirus: de federale steunmaatregelen

02/04/2020

Het coronavirus heeft ongeziene gevolgen voor werkgevers. De federale regering en de deelstaten voorzien daarom een reeks steunmaatregelen.

In dit artikel geen we dieper in op de federale maatregelen (voor loontrekkenden en zelfstandigen):

Overzicht van de regionale steunmaatregelen: VlaanderenBrusselWallonië

Deze maatregelen blijven evolueren. We houden u uiteraard op de hoogte van nieuwigheden.

 

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (RVA)

Kunt u tijdelijk geen personeel aan het werk zetten? Dan kunt u tijdelijke werkloosheid aanvragen wegens overmacht bij de RVA. Uw getroffen werknemers ontvangen dan een vervangingsinkomen, zodat uw loonkost binnen de perken blijft.

De RVA stelt zich flexibel op in deze tijden van crisis. We gaan dieper in op de versoepelingen in een apart artikel.

 

Fiscale steunmaatregelen

Uitstel van betaling van de bedrijfsvoorheffing

Ook de fiscus stelt zich soepel op, om ondernemingen ademruimte te geven in deze moeilijke tijden. Alle ondernemingen krijgen een uitstel van 2 maanden voor de betaling van de bedrijfsvoorheffing.

Betaling betreffende…

Uitstel tot…

Maandelijkse aangifte februari 2020

13 mei 2020

Maandelijkse aangifte maart 2020

15 juni 2020

Kwartaalaangifte 1ste kwartaal 2020

15 juni 2020

 

Afbetalingsplan

Elke werkgever, die hinder ondervindt door de verspreiding van het coronavirus, kan een aanvraag indienen bij de fiscus voor:

  • een afbetalingsplan(gespreide betaling)
  • een vrijstelling van de normale nalatigheidsinteresten wegens laattijdige betaling;
  • kwijtschelding van boeteswegens niet-/ of laattijdige betaling.   

Dit kan zowel voor de bedrijfsvoorheffing, de personenbelasting, de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de BTW. U vindt de voorwaarden en aanvraagprocedure terug in ons artikel van 13 maart 2020. Ook op de site van de FOD Financiën staat praktische info.

Indien een afbetalingsplan werd goedgekeurd voor uw onderneming, gelieve dit aan uw klantenboekhouder te melden via sss.accountancy@securex.be.

 

Steunmaatregelen RSZ

Uitstel van verschuldigde betalingen aan de RSZ

Sommige ondernemingen kunnen hun betalingen aan de RSZ uitstellen tot 15/12/2020. 

Dat uitstel gebeurt automatisch voor de sectoren binnen de horeca, de recreatie, cultuur en sport en alle ondernemingen die getroffen worden door een verplichte sluiting. Via
www.uitstelrszbetalingen.be kunt u nagaan of u automatisch recht heeft op betalingsuitstel. 

Kunnen een uitstel van betaling bekomen mits zij een verklaring op eer doen:  

  • Ondernemingen die niet verplicht moeten sluiten, maar die zelf beslist hebben om volledig te sluiten omdat ze in de onmogelijkheid verkeren om de sanitaire maatregelen na te leven, of omdat ze hun productie en verkoop moesten stopzetten;
  • Ondernemingen die die niet volledig gesloten zijn, maar die hun economische activiteit sterk verminderd zien voor het tweede kwartaal 2020.

De verklaring op eer indienen kan via de webpagina van de RSZ
 
Meer info kunt u vinden in ons 
apart artikel op Lex4You.

 

Afbetalingsplan RSZ

Werkgevers die door het coronavirus problemen hebben om de sociale bijdragen te betalen op de lonen van hun personeel, kunnen bij de RSZ een afbetalingsplan aanvragen voor het eerste en tweede kwartaal 2020

Met het minnelijk afbetalingsplan van de RSZ doet u maandelijkse afbetalingen voor een maximum van 24 maanden. Heeft u al uw socialezekerheidsbijdragen correct betaald, dan is het mogelijk dat de RSZ u vrijstelt van bijdrageopslagen, forfaitaire vergoedingen en/of intresten.

U kunt het afbetalingsplan aanvragen door het online formulier in te vullen op de website van de RSZ. U moet daarbij uitleggen hoe uw onderneming door het coronavirus wordt getroffen.

 

Overige steunmaatregelen voor werkgevers

Vergoeding voor thuiswerk

Als u naar aanleiding van het coronavirus voor het eerst telewerk voorziet, dan gaat het om ‘occasioneel’ telewerk. Bij occasioneel telewerk bent u niet verplicht om een vergoeding voor uw werknemers te voorzien, maar het mag wel.

De RSZ en de FOD Financiën hebben versoepelingen voorzien voor werkgevers die hun occasionele telewerkers een vergoeding willen geven. In ons apart artikel gaan wij hier dieper op in.

 

Aangekondigde maatregelen: nog niet officieel

Minister van Financiën Alexander De Croo wil bedrijven toelaten om een coronapremie van € 1.000 netto te betalen aan hun werknemers. De premie zou niet onderworpen zijn aan fiscale of sociale bijdragen, en niet meetellen voor de loonnorm.

De regering zou ook nog aan andere maatregelen denken om bedrijven draaiende te houden, zoals het uitbreiden van flexi-jobs of uitzendarbeid. Er wordt ook bekeken of studenten niet makkelijker aan het werk kunnen worden gezet in andere sectoren dan de horeca, die nu stil ligt. Tot slot wordt ook onderzocht of asielzoekers kunnen worden ingeschakeld.

Verder gaan er stemmen op om per werknemer 360 onbelaste overuren toe te laten in de distributiesector.  Het gaat om een systeem dat al langer in de horeca bestaat.

Opgelet: deze maatregelen zijn nog niet officieel en moeten eerst verder uitgewerkt worden. De voorwaarden en details zijn dus nog niet bekend. Wij houden uiteraard op de hoogte zodra we meer nieuws hebben.

 

Sociale bijdragen voor zelfstandigen

Alle zelfstandigen (in gelijk welk statuut) die door het coronavirus problemen hebben om hun voorlopige sociale bijdragen voor zelfstandigen te betalen, kunnen aan hun sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen één jaar betalingsuitstel vragen:

  • voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 aanvraag in te dienen vóór 15 juni 2020;
  • voor de regularisatiebijdragen met vervaldatum op 31 maart 2020 aanvraag in te dienen vóór 15 juni 2020.

Zelfstandigen kunnen ook onder voorwaarden vragen om hun sociale bijdragen te verminderen of zelfs volledig vrij te stellen.

De voorwaarden en aanvraagprocedure kunt u lezen in ons apart artikel van 27 maart 2020 onder de rubriek “Zelfstandigen” van Lex4You. Indien u uw sociale bijdragen als zelfstandige betaalt bij Securex Integrity, kunt u mailen naar integrity@securex.be.

 

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

Zelfstandigen die hun activiteit moeten onderbreken of stopzetten omdat deze verlieslatend wordt als gevolg van het coronavirus, kunnen een vervangingsinkomen (‘overbruggingsrecht’) genieten. Die uitkering bedraagt per maand 1.291,69 euro (1.614,10 euro met gezinslast). Onder meer volgende redenen komen in aanmerking: werknemers die in quarantaine zitten, leveringen die onderbroken worden, het verminderen van cliënteel, enz.

Op 19 maart 2020 heeft de Kamer de wettekst goedgekeurd op basis waarvan er bijkomende steunmaatregelen genomen worden voor zelfstandigen die hun activiteit gedwongen moeten onderbreken door het coronavirus.

Op basis van de huidige wetgeving moet de activiteit minstens een maand onderbroken worden, maar de nieuwe tekst laat toe om de volgende crisismaatregelen toe te passen:

  • De zelfstandigen die hun activiteit verplicht moeten onderbrekennaar aanleiding van de sluitingsmaatregelen genomen door de overheid, hebben recht op de financiële uitkering van het overbruggingsrecht voor de maanden maart, april, mei en juni 2020. Het speelt hierbij geen rol of de onderbreking volledig of gedeeltelijk is. Dit wil zeggen dat ook de handelszaken die op bepaalde uren verplicht moeten sluiten of die verplicht op afspraak moeten werken (kapperszaken) de volledige financiële uitkering kunnen genieten, maar ook bijvoorbeeld het restaurant dat zijn verbruikszaal sluit en overschakelt op afhaalgerechten. Er is geen minimumduur van onderbreking vereist voor deze zelfstandigen.
  • De andere zelfstandigen hebben recht op de financiële uitkering van het overbruggingsrecht voor de maanden maart, april, mei en juni 2020, voor zover ze in elk van deze maanden minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen hun activiteit onderbrekennaar aanleiding van het coronavirus. De onderbreking moet volledig Het gaat hier om de zelfstandige die niet onmiddellijk zelf het voorwerp is van de sluitingsmaatregelen genomen door de overheid, maar wel (onrechtstreeks) ernstige moeilijkheden ervaart door het coronavirus waardoor hij zich genoodzaakt ziet om zijn zelfstandige activiteit volledig te onderbreken gedurende minimum 7 dagen. 

Betaalt u uw sociale bijdragen als zelfstandige bij Securex Integrity en wenst u het overbruggingsrecht aan te vragen? Vul dan ons onlineformulier in. Klik ook hier voor meer inlichtingen over de maatregelen voor de zelfstandigen. 

 

Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten

Tenslotte melden we dat de federale overheid ondernemers niet zal sanctioneren indien zij federale overheidsopdrachten niet kunnen uitvoeren of vertraagd opleveren, voor zover zij kunnen bewijzen dat dit te wijten is aan het coronavirus.

 

Meer info?

We hebben uw meest gestelde vragen op onze website verzameld. Neem zeker een kijkje! Al onze artikels over het coronavirus staan bovendien onder de rubriek Sociaal/Actuele thema’s/Coronavirus van Lex4You. Ze kan u de recentste informatie terugvinden.

We volgen de maatregelen van onze regering op de voet. Indien er wijzigingen zouden optreden, laten we u dit zo snel mogelijk weten.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 02-04-2020