To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Bedrijfswagen> 4. Mobiliteitsvergoeding

Wat is het bedrag van de mobiliteitsvergoeding?

Basisbedrag

De mobiliteitsvergoeding is een geldbedrag dat overeenstemt met de waarde op jaarbasis van het voordeel van het gebruik van de ingeruilde bedrijfswagen of van de bedrijfswagen waarvoor men in aanmerking kwam.

De waarde van het voordeel van het gebruik van de bedrijfswagen is vastgesteld op 20% van 6/7de van de cataloguswaarde van de bedrijfswagen in nieuwe staat. De cataloguswaarde wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 36, § 2, 2de lid van het WIB 1992. De grondslag is dus identiek aan de grondslag die wordt gebruikt voor de berekening van het belastbaar privévoordeel van de bedrijfswagen.

Opmerking: de degressiviteitspercentages van de cataloguswaarde die worden gebruikt voor de oudste wagens zijn echter niet van toepassing op de mobiliteitsvergoedingen.

Tenlasteneming van de brandstofkosten

De waarde van het voordeel van het gebruik wordt vastgesteld op 24% van 6/7de van de cataloguswaarde wanneer ook de brandstofkosten in verband met het privégebruik van de ingeruilde wagen volledig of gedeeltelijk ten laste werden genomen door de werkgever. Hoe de brandstofkosten ten laste werden genomen heeft geen belang (tankkaart, terugbetaling van kosten, ...).

Persoonlijke bijdrage van de werknemer

Wanneer de werknemer de kosten van het privégebruik van zijn bedrijfswagen[1] gedeeltelijk ten laste neemt, wordt het bedrag van zijn persoonlijke bijdrage in mindering gebracht van de mobiliteitsvergoeding. Concreet wordt de persoonlijke bijdrage van de laatste maand vóór de inruiling van de bedrijfswagen in aanmerking genomen. Ze wordt naar verhouding berekend op jaarbasis.

Meerdere wagens die achtereenvolgens worden gebruikt

Als tijdens de periode van 12 maanden die voorafgaat aan het inruilen van de wagen, achtereenvolgens meerdere wagens worden gebruikt, wordt rekening gehouden met de bedrijfswagen die de werknemer het langst ter beschikking heeft gehad.

Verandering van werkgever

Raadpleeg voor meer informatie over het bedrag van de mobiliteitsvergoeding in die situatie de vraag "Wat gebeurt er wanneer de werknemer van werkgever verandert?".

Indexering en verandering van functie

De cataloguswaarde waarop de mobiliteitsvergoeding wordt berekend, wordt jaarlijks op 1 januari geïndexeerd. Het indexeringsmechanisme dat hier van toepassing is, is gebaseerd op de zgn. afgevlakte mobiliteitsindex[2]. Dit is een indexcijfer dat de prijsevolutie weergeeft van productgroepen die de kosten voor het personenvervoer weerspiegelen in de gezondheidsindex. 

In geval van verandering van functie of bevordering kan de mobiliteitsvergoeding worden aangepast aan de stijging of daling wanneer de werknemer, wegens die verandering of bevordering, deel uitmaakt van een functiecategorie waarvoor het loonsysteem van de werkgever respectievelijk in een duurdere of goedkopere bedrijfswagen voorziet.

Schrapping van de mobiliteitsvergoeding

Wanneer de werknemer opnieuw over een bedrijfswagen beschikt, wordt de mobiliteitsvergoeding niet langer toegekend.

 


[1] We hebben eerder uitgelegd dat geen mobiliteitsvergoeding kan worden toegekend wanneer de werknemer deze kost volledig ten laste neemt. In dat geval is er immers geen sprake van een voordeel van alle aard.

[2] Koninklijk besluit van 28 februari 2019 tot invoering van een indexeringsmechanisme in uitvoering van artikel 12, §2 van de wet van 30 maart 2018 betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding, B.S. van 15 maart 2019.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 08/01/2019