To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Jonge werknemers goedkoper aanwerven via de starterjobs

18/06/2019

Werkgevers kunnen vanaf nu het loon van hun jonge werknemers zonder werkervaring onder bepaalde voorwaarden verminderen. De betrokken werknemers ontvangen een toeslag die vrijgesteld is van belastingen en sociale bijdragen, als compensatie voor deze vermindering[1].

Deze maatregel is van toepassing op de overeenkomsten afgesloten vanaf 1 maart 2019. U kan de maatregel evenwel slechts toepassen als de arbeidsovereenkomst afgesloten met uw jonge werknemer de loonvermindering en de toekenning van de compenserende toeslag vermeldt.

Wat is het doel van deze maatregel?

Door de loonkosten te verminderen, hoopt de regering de jeugdwerkloosheid te doen dalen, omdat de werkgevers sneller geneigd zullen zijn om de beoogde jongeren een job aan te bieden, waardoor ze ervaring op de arbeidsmarkt kunnen opdoen en betere toekomstperspectieven krijgen.

Loonvermindering

Verminderingspercentage

De werkgever mag het loon van de werknemer verminderen met een percentage afhankelijk van de leeftijd van de nieuwe werknemer:

Leeftijd op de laatste dag van de maand

Toepasselijk verminderingspercentage

20

6%

19

12%

18

18%

De vermindering mag toegepast worden tijdens alle maanden waarin de jonge werknemer op de laatste dag van de maand de in de tabel vermelde leeftijd heeft.

Vanaf de maand waarin de werknemer 21 jaar wordt, zal dus terug het normale loon verschuldigd zijn.

Voorwaarden

De werkgever mag de hierboven vermelde vermindering van het loon slechts toepassen indien de werknemer zonder die vermindering niet meer zou hebben gekregen dan het minimumloon voorzien door de sector, of indien er geen sectoraal minimumloon is, het GMMI (1.593,84 euro) voorzien in cao nr.43 van de Nationale Arbeidsraad (NAR).

Als de werkgever een hoger loon dan het minimumloon toekent, mag hij de vermindering niet (meer) toepassen.

Bovendien mag de toepassing van de loonvermindering er niet toe leiden dat de jonge werknemers met een zekere anciënniteit minder zouden krijgen dan het nationaal GMMI opgenomen in cao nr. 43 van de NAR. Aldus mag het voltijds loon:

  • van een 20-jarige met minstens 12 maanden anciënniteit in de onderneming niet lager liggen dan 1.654,93 euro;
  • van een 19- of 20-jarige met minstens 6 maanden anciënniteit in de onderneming niet lager liggen dan 1.636,14 euro.

Als de toepassing van de vermindering ertoe leidt dat het voltijdse loon van de jonge werknemer onder de bovenvermelde grenzen komt, dan dient de vermindering dus beperkt te worden tot deze grensbedragen.

Tot slot, bepaalt de wet dat de vermindering ook niet kan worden toegepast door werkgevers die onder een paritair (sub)comité ressorteren dat voor jongeren van 18 tot 21 jaar lagere minimumlonen vastlegt dan voor werknemers van 21 jaar of ouder. Als de voorziene lagere minimumlonen evenwel enkel betrekking hebben op studentenovereenkomsten mag de vermindering wel worden toegepast

Compenserende toeslag

Omdat het de bedoeling van de wetgever is om de loonkosten van de werkgever te verminderen, maar niet om de jongeren netto minder te laten overhouden, dient de werkgever in elke maand waarin hij de loonvermindering toepast, een compenserende toeslag bovenop het loon aan de jongere te betalen.

Deze toeslag is vrijgesteld van de socialezekerheidsbijdragen (zowel voor de werkgever als de werknemer) en van belastingen[2]. Er moet dus ook geen bedrijfsvoorheffing op ingehouden worden.

Het bedrag van de compenserende toeslag is gelijk aan het verschil tussen het nettoloon zoals het berekend zou worden op basis van het niet-verminderde brutoloon en het nettoloon berekend op basis van het verminderde brutoloon.

Formaliteiten

Om de loonvermindering te mogen toepassen, moet de werkgever bij de Dimona-aangifte een bevestiging ontvangen hebben dat de werknemer aan de definitie van ‘nieuwe werknemer zonder werkervaring’ voldoet.

Daarnaast moet uitdrukkelijk in de arbeidsovereenkomst opgenomen worden dat de werkgever het normaal toepasselijke minimumloon vermindert in toepassing van de wetgeving inzake de starterjobs en dat hij in elke maand waarin hij dit doet, de compenserende toeslag aan de jonge werknemer zal betalen.

Gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing

De werkgevers die de hierboven besproken compenserende toeslagen aan jonge werknemers betalen en die schuldenaar zijn van de bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen die ze aan de betrokken jongeren betalen of toekennen, hebben recht op een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing.

De niet te storten bedrijfsvoorheffing is gelijk aan het bedrag van de compenserende toeslagen die de werkgever in de periode waarvoor de bedrijfsvoorheffing verschuldigd is, aan de bedoelde jonge werknemers heeft betaald.

Kan de werkgever niet het volledige bedrag van de compenserende toeslagen in mindering brengen, omdat er tijdens de betrokken periode niet voldoende bedrijfsvoorheffing verschuldigd is, dan mag het saldo overgedragen worden en aldus in mindering gebracht worden tijdens de volgende periodes waarvoor bedrijfsvoorheffing verschuldigd is[3], voor zover deze tot hetzelfde kalenderjaar behoren.

Voor wie?

De starterjobs kunnen enkel gebruikt worden door werkgevers uit de privésector[4] die een nieuwe werknemer van minder dan 21 jaar zonder werkervaring aannemen met een startbaanovereenkomst type 1.

Nieuwe werknemer zonder werkervaring

Als nieuwe werknemer zonder werkervaring wordt beschouwd de werknemer die

  • onmiddellijk voorafgaand aan de aanwerving met een startbaanovereenkomst was ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB, Actiris, FOREM of ADG;
  • en die niet gedurende minimaal 2 kwartalen een tewerkstelling groter dan het equivalent van 4/5 van een voltijdse job had, en dit tussen het zesde en derde kwartaal voorafgaand aan de startersjob.

Om na te gaan of de betrokken werknemer tijdens deze kwartalen niet aan 4/5e van een voltijdse job kwam, wordt rekening gehouden met alle door een werkgever betaalde periodes. Er wordt evenwel geen rekening gehouden met bepaalde prestaties (voorbeelden: leerovereenkomsten, bepaalde opleidingen, studentenjobs, gelegenheidswerkers in de horeca,…).

Startbaanovereenkomst type 1

De startbaanovereenkomst type 1 is een gewone arbeidsovereenkomst waarin minstens halftijdse prestaties voorzien worden. Hiervoor moet geen speciaal modeldocument gebruikt worden[5]. Elke minstens halftijdse arbeidsovereenkomst wordt als startbaanovereenkomst beschouwd tot de laatste dag van het kwartaal waarin de jongere de leeftijd van 26 jaar bereikt.

Voor meer informatie over de startbaanovereenkomsten verwijzen we u naar onze fiche “Startbaanovereenkomst (SBO) – Verplichting om jongeren van minder dan 26 jaar aan te werven” in ons dossier Contracten.

De wet voorziet ook uitdrukkelijk dat studentenovereenkomsten en flexi-jobovereenkomsten niet in aanmerking komen.

Juristenhoekje

Om de arbeidskansen voor jonge werknemers zonder diploma hoger onderwijs te bevorderen, voerde de ‘beperkte relancewet’[6] vanaf 1 juli 2018 de starterjobs voor jongeren in. Hierdoor kon de werkgever werknemers van minder dan 21 jaar aan een lager loon dan het barema tewerkstellen.

Het uitvoeringsbesluit om de forfaitaire toeslag bovenop het verminderde loon toe te kennen werd echter nooit gepubliceerd. Hierdoor bleef de wet dode letter. De wet werd nu retroactief aangepast waardoor werknemers sinds 1 maart 2019 recht kunnen hebben op een compenserende toeslag bovenop het verminder loon.

 


[1] Wet van 7 april 2019 betreffende de sociale bepalingen van de jobsdeal, Belgisch Staatsblad 19 april 2019, tweede editie.

[2] Artikel 38, §1, eerste lid, 32 WIB

[3] Na toepassing van de andere vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing (artikel 275/1 tot 275/10 WIB)

[4] De wet bepaalt immers dat de werkgevers moeten vallen onder de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités.

[5] Om in aanmerking te komen voor de loonvermindering in het kader van de starterjobs zal wel een specifieke vermelding in het contract moeten worden voorzien (zie hierna onze uiteenzetting onder formaliteiten).

[6] Wet 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie, Belgisch Staatsblad van 30 maart 2018, tweede editie.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 18-06-2019