To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Onbelast bijverdienen “on hold” wegens belangenconflict

01/30/2018

De Franse Gemeenschapscommissie heeft op 19 januari ll. een belangenconflict ingeroepen tegen de maatregel “onbelast bijverdienen”. Op basis hiervan zouden bepaalde werknemers en zelfstandigen tot 500 euro per maand kunnen bijverdienen. De concrete toepassing zal echter nog niet voor morgen zijn.

Onbelast bijverdienen, hoe zit dat weer?

Onbelast bijverdienen is een maatregel uit het zomerakkoord op basis waarvan via één of meerdere van volgende drie pijlers (verenigingswerk, diensten burger tot burger en de deeleconomie) tot 6.000 euro per jaar vrij van RSZ en belastingen kan bijverdiend worden.

Met deze maatregel wil de regering het verenigingsleven extra ondersteunen en ruimte creëren om mensen die elkaar helpen (in de “burger tot burger” relatie) meer te belonen dan tot nu toe mogelijk was.

Meer informatie over deze maatregel vindt u in ons artikel van 22 november 2017.

Vrees oneerlijke concurrentie aan de basis

De maatregel, die eigenlijk gepland was om in werking te treden op 1 januari 2018, kwam al eerder onder vuur door negatieve adviezen van de Raad van State en de sociale partners. “Het risico op oneerlijke concurrentie ten opzichte van de beroepsactiviteiten is te groot” zo klonk het.

Aan de regering werd gevraagd om een strikter kader uit te werken om misbruiken te vermijden. Om die reden werd de maatregel initieel uitgesteld tot 20 februari 2018. Voor meer info zie onze artikels van 11 december 2017 en 18 december 2017.

Uitstel voor de maatregel

Na de negatieve adviezen van de Raad van State en de sociale partners, haalt “Cocof”, de Franse gemeenschapscommissie, nu de grove middelen boven en roept een belangenconflict in tegen de maatregel. Gevolg: het dossier wordt met 60 dagen opgeschort.

Tijdens deze periode zouden de verschillende bevoegde overheden moeten trachten een compromis te bereiken. Wordt vervolgd…

Wat met de andere maatregelen uit de relancewet?

Maar dat is niet alles. Het belangenconflict schorst niet enkel de maatregel van het onbelast bijverdienen, maar het hele ontwerp van relancewet[1], waarin deze maatregel is opgenomen.

In dat ontwerp staan ook verschillende andere maatregelen, zoals de starterslonen voor jongeren en de uitbreiding van de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor ploegenarbeid naar prestaties op werven. Aangezien deze dossiers niet geviseerd worden door het belangenconflict, wordt verwacht dat ze in een ander wetsvoorstel worden overgenomen, zodat de wetgevende procedure voor deze kan worden verdergezet. Hierover is echter nog geen uitsluitsel. Wordt eveneens vervolgd…  

Wat doet Securex voor u?

Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en houden u vanzelfsprekend op de hoogte.

 


[1] Wetsontwerp van 11 december 2017 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie (Parl.St. Kamer 2017-18, nr. 54-2839/001).

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/30/2018