To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Wacht niet langer om de vervangingsdagen voor de feestdagen in 2021 vast te leggen

04/11/2020

Voltijdse werknemers hebben recht op 10 wettelijke feestdagen per jaar. Op die dagen mag er in principe niet gewerkt worden. Vergeet niet dat deze feestdagen verplicht zijn en dat de sociale inspectie hierop controleert.

Dit zijn de wettelijke feestdagen in 2021:

 

Ø

Nieuwjaar

F

Vrijdag 1 januari

Ø

Paasmaandag

F

Maandag 5 april

Ø

Feest van de arbeid

F

Zaterdag 1 mei

Ø

O.L.H.Hemelvaart

F

Donderdag 13 mei

Ø

Pinkstermaandag

F

Maandag 24 mei

Ø

Nationale Feestdag

F

Woensdag 21 juli

Ø

O.L.V.Hemelvaart

F

Zondag 15 augustus

Ø

Allerheiligen

F

Maandag 1 november

Ø

Wapenstilstand

F

Donderdag 11 november

Ø

Kerstmis

F

Zaterdag 25 december

 

Volgens de wet op de feestdagen moet een feestdag die met een zondag of een dag waarop gewoonlijk in de onderneming niet gewerkt wordt (meestal zaterdag) samenvalt, door een gewone activiteitsdag vervangen worden.

Voor de ondernemingen die met een 5-dagenweek van maandag tot vrijdag werken, moet de volgende feestdag dus door een gewoonlijke activiteitsdag vervangen worden:

  • de feestdag van 1 mei die op een zaterdag valt
  • de feestdag van 15 augustus die op een zondag valt
  • de feestdag van 25 december die op een zaterdag valt

We merken op dat de vervangingsdagen in de loop van hetzelfde jaar toegekend en opgebruikt moeten worden. Het is verboden ze over te dragen naar het volgende jaar.

 

Hoe gebeurt deze vervanging?

De werkgever moet vóór 15 december 2020 in de lokalen van de onderneming een ondertekend en gedagtekend bericht aanplakken waarin de vervangingsdagen vermeld worden.

In bijlage vindt u een model dat u kunt vervolledigen en in uw onderneming aanplakken.

Een kopie van dit bericht moet aan het arbeidsreglement worden gehecht en overgemaakt worden aan het Toezicht op de Sociale wetten. 

 

Hoe gebeurt de keuze van deze vervangingsdagen?

  • door een CAO afgesloten in het paritair comité. De minister van Werk moet vóór 1 oktober van het jaar dat voorafgaat aan dat waarin de te vervangen feestdag valt, van deze beslissing in kennis gesteld worden. Deze CAO heeft slechts uitwerking wanneer zij bij KB algemeen verbindend verklaard werd;
  • als er geen CAO is, door de ondernemingsraad;
  • als er geen ondernemingsraad is of indien die geen beslissing genomen heeft, via een akkoord tussen de werkgever en de vakbondsafvaardiging;
  • als er geen vakbondsafvaardiging is, via een akkoord tussen de werkgever en het personeel;
  • als er geen akkoord met de werknemers is, via een individueel akkoord tussen de werkgever en de werknemer.

De werkgever moet in alle gevallen de overeengekomen vervangingsdagen vóór 15 december 2020 aanplakken.

Wanneer de vervangingsdagen niet volgens één van de bovenstaande procedures bepaald worden, wordt de feestdag vervangen door de eerste gewone activiteitsdag die in de onderneming op deze feestdag volgt.

 

En de regionale feestdagen?

De regionale feestdagen (11 juli voor de Vlaamse Gemeenschap, 27 september voor de Franse Gemeenschap en 15 november voor de Duitstalige Gemeenschap) zijn geen wettelijke feestdagen. Zij zijn enkel verplicht in de ondernemingen of de sectoren die beslist hebben er een vrije dag van te maken.  In 2021 valt de Vlaamse feestdag op zondag. De bovenstaande procedure zal dus ook moeten worden gevolgd voor deze feestdagen.

 

Wanneer zijn de banken gesloten?

Om een tijdige uitvoering van uw betalingen te garanderen, noteert u best nu al dat, in de bankensector, de feestdagen van 1 mei en 15 augustus 2021, zullen worden vervangen door respectievelijk vrijdag 2 april en vrijdag 14 mei 2021.

 

Bronverwijzing:

  • Wet 4 januari 1974 betreffende de feestdagen
  • KB van 18 juli 2019 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor de banken betreffende de vervanging van feestdagen in 2020, 2021 en 2022 

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 04-11-2020