To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Aanvullende pensioenen - Op 1 januari 2015 start de stand-still periode

17/12/2014

Vanaf 2015 mogen er inzake aanvullende pensioenen geen nieuwe verschillen meer ingevoerd worden tussen arbeiders en bedienden[1], met als doel om tegen 2025 te komen tot een volledige gelijkschakeling.

Hoe verloopt de gelijkschakeling?

De wet voorziet in een geleidelijke gelijkschakeling tussen arbeiders en bedienden op het vlak van aanvullende pensioenen. Dit harmonisatieproces start op 1 januari 2015 en eindigt op 1 januari 2025.

Fase 1 (immunisatie periode)

Aanvullende pensioenen van voor 1 januari 2015

Verschil tussen arbeiders en bedienden is geen discriminatie.

Fase 2 (stand-still periode)

Aanvullende pensioenen vanaf 1 januari 2015

Er mogen geen nieuwe verschillen worden ingevoerd en de bestaande verschillen mogen niet worden verhoogd

Fase 3 (cut off periode)

Aanvullende pensioenen vanaf 1 januari 2025

Er mogen geen verschillen meer zijn tussen arbeiders en bedienden voor wat betreft de aanvullende pensioenen.

Geen verschil meer mogelijk?

Vanaf 1 januari 2015 begint de stand-still periode. Dit houdt in dat er geen nieuwe verschillen tussen arbeiders en bedienden meer mogen worden ingevoerd, maar ook dat de bestaande verschillen niet meer mogen verhogen.

Als je als werkgever een aanvullend pensioen wil invoeren in je bedrijf dan zal je dat vanaf 1 januari 2015 niet meer enkel voor de arbeiders of de bedienden kunnen doen. Je kan uiteraard wel nog verschillende plannen hebben binnen de onderneming, maar dat verschil mag niet meer gebaseerd zijn op het onderscheid tussen arbeiders en bedienden.

Een verschil is alleen nog mogelijk als dit er op gericht is om een bestaand verschil weg te werken. Indien het plan van de arbeiders bijvoorbeeld lagere voordelen voorziet dan dat van de bedienden, kan je dus wel het plan van de arbeiders verhogen om het verschil tussen arbeiders en bedienden weg te werken.

Heb je daarentegen een plan voor arbeiders en bedienden, en je wil beide plannen evenveel verhogen, dan mag dit ook niet zomaar. Bestaande plannen mogen immers niet verhoogd worden zolang het verschil met het laagste plan niet werd weggewerkt. Bedraagt de bijdrage in het plan voor bedienden bijvoorbeeld 2% en in dat voor de arbeiders slechts 1%, dan mag je niet overgaan tot een verhoging van beide plannen met 1%. Hiervoor moet eerst het plan van de arbeiders gelijkgeschakeld worden met dat van de bedienden.

Wij raden u aan om voor het wegwerken van de verschillen in uw bestaande pensioenplannen, contact op te nemen met uw verzekeraar.

Invloed van het regeerakkoord?

In het regeerakkoord staat te lezen dat zal worden nagegaan in welke mate een deel van een eventuele loonsverhoging omgezet kan worden in bijdragen aanvullend pensioen. Men spreekt verder ook over een minimum bindend bijdrageniveau van 3%. We houden u uiteraard op de hoogte zodra we hierover meer info hebben.

En wat is de rol van de sectoren ?

De wetgever heeft de verantwoordelijkheid om een einde te stellen aan de verschillen tussen arbeiders en bedienden op het vlak van aanvullende pensioenen in eerste instantie bij de sectoren gelegd. De sectoren moeten tegen uiterlijk 1 januari 2023 positie ingenomen hebben. Zij moeten in een protocolakkoord vastleggen hoe zij de harmonisatie zullen realiseren (modaliteiten + tijdschema). Dit protocolakkoord moet vervolgens worden omgezet in een CAO die ten laatste op 1 januari 2023 neergelegd moet worden bij de griffie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg.

De werkgevers mogen dus eerst het resultaat van de sectorale onderhandelingen afwachten voordat zij in hun bedrijf de vereiste aanpassingen doorvoeren. De werkgevers zijn daartoe evenwel niet verplicht. Zij kunnen, indien mogelijk, zelf al op het niveau van de onderneming de nodige maatregelen nemen om een harmonisatie tussen de arbeiders en bedienden door te voeren op het vlak van de aanvullende pensioenen.

In ieder geval, dus ook indien zij het resultaat van de sectorale onderhandelingen afwachten alvorens de eigen pensioenplannen aan te passen, dienen de werkgevers het harmoniseringstraject op ondernemingsniveau op te starten vanaf 1 januari 2015.

Alle aanpassingen aan zowel de sector- als de ondernemingsplannen moeten tegen uiterlijk 1 januari 2025 aangebracht zijn, aangezien er na deze datum geen verschil meer mag zijn tussen de aanvullende pensioenplannen voor arbeiders en bedienden

Wij brengen u uiteraard verder op de hoogte van zodra er een protocolakkoord wordt afgesloten in uw sector.


[1] Wet van 5 mei 2014 houdende geleidelijke opheffing van de verschillen in behandeling die berusten op het onderscheid tussen werklieden en bedienden inzake aanvullende pensioenen, Belgisch Staatsblad van 9 mei 2014.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 17-12-2014