To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Winstpremies in een nieuw kleedje dankzij zomerakkoord

13/10/2017

Met de winter in aantocht mijmeren we even terug naar de warme vakantiedagen waarin het zomerakkoord bereikt werd. Eén van de 40-tal maatregelen ter zake is de invoering van de zogenaamde “winstpremies”. Onderstaand vindt u de krachtlijnen van deze (nieuwe) regeling.

Winstpremies, bestond dat al niet?

Eigenlijk wel. De wet van 22 mei 2001 regelt de deelname van werknemers in de winst en in het kapitaal van vennootschappen. Deze wet voorziet momenteel in de volgende drie types van werknemersparticipaties:

  • deelname in het kapitaal;
  • deelname in de winst;
  • investeringsparen

Meer informatie hierover kunt u nalezen in ons volgend artikel op Lex4You.

Omwille van o.a. haar rigide karakter (bv. invoeringsmodaliteiten) kende deze wet tot nu toe niet bijzonder veel succes in de praktijk.

De winstpremies van het zomerakkoord

Via het zomerakkoord wil de overheid de wet van 22 mei 2001 dan ook hervormen en aantrekkelijker maken. Daartoe zullen de nieuwe “winstpremies” concreet in deze wetgeving worden ingevoerd.

Deze nieuwe vorm van winstpremie moet het ondernemingen mogelijk maken om werknemers op een simpele en flexibele manier een deel van hun winst als premie (som geld of percentage van het loon) toe te kennen zonder dat hen stemrecht in de onderneming wordt toegekend.

Om de werknemers op hun beurt aan te moedigen en te motiveren zal deze premie zowel op sociaal als op fiscaal vlak erg aantrekkelijk zijn.

Wie komt in aanmerking voor de nieuwe winstpremies?

De (nieuwe) winstpremies zijn van toepassing voor werknemers. Bedrijfsleiders zijn uitgesloten van het toepassingsgebied. 

Wat zijn de invoeringsmodaliteiten?

De invoering van de winstpremies komt geheel vrijwillig tot stand. Het betreft namelijk een eenzijdige beslissing van de werkgever en geenszins een verplichting om een dergelijk systeem in te voeren.

Hoewel winstpremies collectief moeten worden toegekend, moet het bedrag ervan niet gelijk zijn voor alle werknemers. De keuze van de werkgever om het bedrag al dan niet te differentiëren, bepaalt de invoeringsprocedure:

  • alle werknemers krijgen hetzelfde bedrag (of hetzelfde percentage van hun loon). In dat geval is de invoeringsprocedure eenvoudig. Een beslissing van de algemene vergadering en een informatieverstrekking op ondernemingsniveau volstaan in dat geval;
  • er wordt een onderscheid gemaakt tussen de werknemers (ander bedrag, berekeningswijze van de premie,…). De invoering dient in dat geval te gebeuren bij CAO of toetredingsakte (indien geen vakbondsafvaardiging binnen de onderneming) 
Er zijn ook beperkingen

Het bedrag van de winstpremies mag niet hoger zijn dan 30% van de totale brutoloonmassa.

Bovendien komen winstpremies bovenop het bestaande loonpakket. Dit houdt in dat ze geen bestaande loonbestanddelen, premies of andere voordelen mogen vervangen.

Daarentegen komen winstdeelnames niet in aanmerking voor de berekening van de loonnorm (ze kunnen dus ook toegekend worden als de onderneming de loonkost niet meer mag laten stijgen).

Een woordje toelichting over de gunstige (para)fiscale behandeling

Er wordt voorzien dat de winstpremies slechts zullen belast worden tegen een aanslagvoet van 7% bij de werknemers. Ze dienen bovendien verplicht te worden aangegeven in de personenbelasting.

In hoofde van de werkgever zijn winstpremies wel niet aftrekbaar.

Qua RSZ zijn de gewone sociale zekerheidsbijdragen niet van toepassing. De werknemers zijn echter wel een solidariteitsbijdrage van 13,07% op de winstpremies verschuldigd.

Welk voordeel is nu het meest gunstig? Een cijfervoorbeeld

Het is duidelijk dat de nieuwe winstpremies een zeer gunstige parafiscale behandeling genieten.

Bent u ook benieuwd hoe ze zich verhouden in vergelijking met andere loonvoordelen zoals de loonbonus en warrants? Kijk dan even mee naar onderstaande berekeningen.

 

WINSTPREMIE

KLASSIEKE CASH BONUS

WARRANTS

LOONBONUS

CAO NR 90

Reële kost werkgever

2.580

1775,00

1.420

1.888,60

Vennootschaps-

Belasting (29%)

580

-725

-580

-771,40

Kostprijs

2.000

2.500

2.000

2.660

Patronale bijdrage werkgever

/

500

(25%)

/

660

(33%)

Bruto bonus

2.000

2.000

2.000

2.000

Sociale bijdrage werknemer (13,07%)

261,40

261,40

/

261,40

Belastbaar

1.738,60

1738,60

2.000

1.738,60

Belastingen

121,70

930,15

(max.53,5%)

1.070

(max.53,5%)

/

Netto bonus

1.616,90

808,45

930

1.738,60

*Bovenstaande berekeningen zijn simulaties. Afwijkingen zijn dus steeds mogelijk. In deze berekeningen wordt bovendien rekening gehouden met de situatie op 1 januari 2018.

Puur cijfermatig komen de winstpremies en de loonbonus CAO nr. 90 er het beste uit voor de werknemers.

Er mag echter niet uit het oog worden verloren dat de invoering van de loonbonus onderworpen is aan strikte regels. Daar wil de overheid met de nieuwe regeling voor winstpremies onder meer verandering in brengen.

Bovendien dient steeds gekeken te worden naar de concrete bedoeling van de werkgever. Zo mogen bijvoorbeeld warrants louter cijfermatig minder gunstig zijn dan de loonbonus of de nieuwe winstpremies; dit neemt niet weg dat zij het ultieme verloningselement bij uitstek zijn om bijvoorbeeld individuele prestaties te belonen (daar waar de loonbonus en winstpremies collectief moeten worden toegekend).

Wanneer treedt de nieuwe regeling inzake winstpremies in werking?

Deze nieuwe regeling treedt in principe in werking op 1 januari 2018.

Let op! Voorlopige teksten

De bespreking in dit artikel is gebaseerd op het zomerakkoord en bijgevolg officieus. Wijzigingen zijn ook nog steeds mogelijk.

Wij houden u vanzelfsprekend op de hoogte over de verdere ontwikkelingen in dit verband.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 13-10-2017