To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Detachering in België en sociale documenten - Wat is nieuw in 2018?

24/01/2018

Sommige werkgevers die personeel detacheren naar België zullen binnenkort worden vrijgesteld van de verplichting om bepaalde documenten ter beschikking te houden van de inspectiediensten. Het gaat om documenten die ze in principe in alle gevallen moeten kunnen voorleggen, zelfs in geval van een vrijstelling van het bijhouden van sociale documenten die gekoppeld is aan de Limosa.

Een koninklijk besluit voert immers de mogelijkheid tot vrijstelling uit die in de wet was bepaald om rekening te houden met beperkte duur van bepaalde activiteiten of met hun bijzondere aard[1]. Het KB treedt in werking op 1 februari 2018.

Welke regels inzake sociale documenten moeten worden gevolgd bij detachering in België?

Belgische sociale documenten

De Limosa-aangifte stelt de buitenlandse werkgevers in principe vrij van het opstellen van sociale documenten tijdens de duur van de tewerkstelling in België, voor een maximumperiode van 12 maanden[2]. Daarna zijn sociale documenten vereist[3].

Indien bij aanvang blijkt dat de werknemer meer dan een jaar in ons land zal worden tewerkgesteld, wordt aangeraden om vanaf het begin Belgische sociale documenten op te maken. Dit is echter geen verplichting.

Wanneer sociale documenten moeten worden opgemaakt door een buitenlandse werkgever moet een sociaal mandataris worden aangesteld in België.

Documenten die in elk geval moeten worden bewaard ten gevolge van de omzetting van de detacheringsrichtlijn

Ten gevolge van de omzetting van de detacheringsrichtlijn moet een aantal documenten echter altijd ter beschikking worden gehouden van de inspectiediensten (zelfs bij tijdelijke detachering in België en Limosa-aangifte), dit om een efficiënte controle mogelijk te maken:

 • een kopie van de arbeidsovereenkomst van de gedetacheerde werknemer of een gelijkwaardig document;
 • de informatie met betrekking tot de vreemde valuta die dienst doet als betaling van het loon, de voordelen in geld of in natura verbonden aan de tewerkstelling in het buitenland, de voorwaarden van repatriëring van de gedetacheerde werknemer;
 • de arbeidstijdenoverzichten die begin, einde en duur van de dagelijkse arbeidstijd van de gedetacheerde werknemer aangeven;
 • de betalingsbewijzen van de lonen van de gedetacheerde werknemer.

Op verzoek van diezelfde inspectiediensten moet hen een vertaling van deze documenten in één van de landstalen of in het Engels worden bezorgd. De documenten kunnen op papieren drager of in elektronische vorm worden bezorgd.

Opgelet! Deze verplichting is van toepassing vanaf het begin van de detachering tot een jaar na het einde van de detachering.

Nieuw: voor die documenten zal vanaf volgende maand een vrijstelling gelden voor bepaalde (maar niet voor alle!) werknemerscategorieën waarvoor een Limosavrijstelling van toepassing is. Het gaat om:

 •  de werknemers die naar België komen voor het bijwonen van wetenschappelijke congressen;
 • de werknemers die naar België komen voor het bijwonen van vergaderingen in beperkte kring (mits hun aanwezigheid op deze vergaderingen maximum 60 dagen per kalenderjaar niet overschrijdt, met een maximum van 20 opeenvolgende kalenderdagen per vergadering);
 • de werknemers die door een overheidsdienst worden tewerkgesteld;
 • de werknemers die tewerkgesteld worden door een internationale instelling van publiek recht in België gevestigd en waarvan het statuut geregeld wordt door een in werking getreden verdrag;
 • de leden van een diplomatieke of consulaire zending;
 • de werknemers die in het buitenland verblijven, er tewerkgesteld worden door een in het buitenland gevestigde werkgever en die naar België komen om aan internationale sportwedstrijden deel te nemen evenals de scheidsrechters, begeleiders, officiële vertegenwoordigers, personeelsleden en alle andere personen geaccrediteerd en/of erkend door internationale of nationale sportfederaties, voorzover hun verblijf in het land, nodig voor deze activiteiten, de duur van de sportproef en hoogstens 3 maanden per kalenderjaar niet overschrijdt;
 • de artiesten met internationale faam evenals de begeleiders waarvan de aanwezigheid vereist is voor het schouwspel op voorwaarde dat hun verblijf in België, nodig voor deze activiteiten, niet meer dan 21 dagen per kwartaal bedraagt;
 • de vorsers en de leden van een wetenschappelijk team die in het buitenland verblijven en door een universiteit of een wetenschappelijke instelling gevestigd in het buitenland worden tewerkgesteld, die in België aan een wetenschappelijk programma in een onthaaluniversiteit of een wetenschappelijke instelling deelnemen, op voorwaarde dat hun verblijf, nodig voor deze activiteiten, niet meer dan 3 maanden per kalenderjaar bedraagt.
Documenten inzake loon die in elk geval moeten worden bewaard

Verlies ten slotte niet uit het oog dat de wet ook voorschrijft dat bepaalde loondocumenten van werknemers die naar België zijn gedetacheerd, moeten worden opgemaakt en vertaald. Het gaat om de loonfiche en de individuele rekening. Die documenten moeten tot een jaar na het einde van de detachering ter beschikking worden gehouden van de inspectie.

Aanwijzing van de verbindingspersoon voor werkgevers op wie de Limosa niet van toepassing is

In principe wordt de verbindingspersoon aangewezen via de Limosa-aangifte. Bepaalde werkgevers zijn echter van die aangifte vrijgesteld. Voor die werkgevers stelt het KB specifieke aanwijzingsmodaliteiten vast. De betrokken werkgevers delen de identificatie- en contactgegevens van de verbindingspersoon mee:

 • hetzij via e-mail naar het elektronisch adres SPOC.LabourInspection@employment.belgium.be;
 • hetzij via postzending naar het volgend adres: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg, Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten, Centrale Administratie, Ernest Blerotstraat 1,1070 Brussel.

Het betreft de werkgevers die de volgende activiteiten uitoefenen:

wegvervoer van personen die bedoeld worden in het koninklijk besluit dat de bevoegdheid bepaalt van respectievelijk :

 • het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, met uitzondering van taxi's;
 • het Paritair Subcomité voor de autobussen en autocars.

Dergelijke activiteiten van wegvervoer van personen worden evenwel uitgesloten indien ze op het Belgisch grondgebied bestaan uit cabotage of doorvoer.

wegvervoer van goederen die bedoeld worden in het koninklijk besluit dat de bevoegdheid bepaalt van het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden. Dergelijke activiteiten van wegvervoer van goederen worden evenwel uitgesloten indien ze op het Belgisch grondgebied bestaan uit cabotage of doorvoer.

initiële assemblage en/of eerste installatie van een goed, die een wezenlijk bestanddeel uitmaken van een overeenkomst voor de levering van goederen en die noodzakelijk zijn voor het in werking stellen van het geleverde goed en die uitgevoerd worden door gekwalificeerde en/of gespecialiseerde werknemers van de leverende onderneming, wanneer de duur van de bedoelde werken niet meer dan 8 dagen bedraagt, met uitsluiting van de activiteiten in de bouwsector.

Het juristenhoekje

Hierna volgen enkele verduidelijkingen over andere wijzigingen die het koninklijk besluit van 5 december 2017 doorvoert en die nuttig zijn voor juristen.

In het kader van de omzetting van de richtlijn 2014/67/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 15 mei 2014 inzake de handhaving van Richtlijn 96/71/EG van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten wordt de titel van de wet van 5 maart 2002 tot omzetting van de richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten, en tot invoering van een vereenvoudigd stelsel betreffende het bijhouden van sociale documenten door ondernemingen die in België werknemers ter beschikking stellen voortaan ‘wet van 5 maart 2002 betreffende de  arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden in geval van detachering van werknemers in België en de naleving ervan’.

Daarnaast wordt de titel van het koninklijk besluit van 1 april 2007 tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van het vereenvoudigd stelsel betreffende het opmaken en bijhouden van sociale documenten voor de ondernemingen die in België werknemers detacheren voortaan ‘koninklijk besluit van 1 april 2007 houdende diverse uitvoeringsmaatregelen betreffende de detachering van werknemers in België ‘.

Tot slot werden de ambtenaren die bevoegd zijn voor het toezicht op het bijhouden van de sociale documenten in geval van detachering in België officieel aangewezen. Het zijn de sociaal inspecteurs van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

 


[1] Koninklijk besluit van 5 december 2017, Belgisch Staatsblad van 18 december 2017. In de mogelijkheid tot vrijstelling wordt voorzien door de wet van 11 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake detachering van werknemers.

[2] Raadpleeg voor meer informatie onze fiche Limosa onder Info+.   

[3] Raadpleeg voor uitvoerige uitleg over die documenten onze fiche over de sociale documenten onder Info+.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 24-01-2018