To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
>
Paritair Comité 121.000
Bron CAO
Identificatie CAO
Omschrijving Paritair comité voor de schoonmaak
Thema Tewerkstellingsakkoorden
Keywords 2007-2008
Toepassingsgebied Arbeiders
Bijwerking 1
Geldigheidsduur Vanaf 01/01/2007 tot 31/12/2008
Datums
Datum CAO Datum KB Datum BS Datum Besluit
03/05/2007

Interprofessionneel akkoord : basisafspraken 2007-2008

Koopkracht : de indicatieve loonnorm voor 2007-2008 = 5%

Vorming en opleiding/innovatie :
Ter bescherming van de Belgische economische internationale concurrentiepositie op de speelt innovatie en vorming een belangrijke rol.
Deze innovatie zal gestimuleerd wiorden dmv een innovatiepremie buiten RSZ en BV.
De innovatiemogelijkheden wordt geëvalueerd sector per sector.

Arbeidsorganisatie - overuren
Verder zetting van de versoepeling van de arbeidstijdorganisatie
Belastingsvermindering overuren
kwaliteit van de arbeid

Loonbarema's/beroepsclassificaties
Toetsing van de BKW's op hun genderneutraliteit
Herbekijken van leeftijdsgebonden materies
Herbekijken van jongerenlonen
Gelijk loon man/vrouw
Aanpassing GMMI

Schijnzelfstandigen

Brugpensioen/tijdskrediet
Verdere uitvoering van de principes van het generatiepact
Gelijkstellingen/zware beroepen

Risicogroepen

Diversiteit en discriminatieverbod

Preventiebeleid

Toenadering statuut arbeiders/bedienden

Sectorakkoord 2007-2008

Het sectorakkoord geeft de basisafspraken betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de komende twee jaar weer.

De verdere uitwerking van deze afspraken gebeurt per thema in afzonderlijke CAO's

Toepassingsgebied

 

De WG’s en WN’s van de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen (PC 121.000).

 

Geldigheidsduur

 

Van 01.07.2007 tot 30.06.2009.

Koopkracht

 

 

Loonkostontwikkeling voor 2007 en 2008 :

De sociale partners hebben het vaste voornemen de marge voor de loonkostontwikkeling vastgesteld door het interprofessioneel akkoord 2007-2008 te respecteren = 5 %.

 

Minimumlonen en effectieve lonen : M + E :

 

 • Op 01.07.2007 : + 0,112 € op de per 30 juni 2007 toegepaste lonen .

 • Op 01.07.2008 : correctiemechanisme


Correctiemechanisme :

Indien op 1 juli 2008, wordt vastgesteld dat het totaal van de indexaties geen 3,90 % bedraagt voor de periode tussen 1 januari 2007 en 30 juni 2008 :
zal de indexatie van 01.07.2008 verhoogd worden met het ontbrekende percentage om de 3,90 % te bereiken.

Indien op 1 juli 2008 wordt vastgesteld dat het totaal van de indexaties 3,90 % overschrijdt tussen 1 januari 2007 en 30 juni 2008:
de volgende loonnorm, vastgesteld door het volgende interprofessioneel akkoord, zal worden ingekort met het percentage dat deze 3,90 % overschrijdt.

Opmerking :
De op 01.01.2009 toe te kennen indexatie zal worden ingekort op de volgende loonnorm, vastgesteld door het volgende interprofessioneel akkoord.  

 

Jongerenlonen

 

Overeenkomstig IPA 2007 – 2008:

 

De sociale partners evalueren tegen eind 2008 de lonen voor jongeren en onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om te beantwoorden aan de in de Europese kaderrichtlijn 2000/78/EG vastgelegde criteria.

 

Indexatie

 

Het bestaande indexmechanisme blijft behouden : de indexatie heeft 2 keer per jaar plaats, op 1 januari en op 1 juli.

 

Indexaties :

 • op 01.01.2007 : 0,82 %

 

Prognoses  :

 • op 01.07.2007 :1,07%
 • op 01.01.2008 :0,98%
 • op 01.07.2008 :1,03%

 

Vergoedingen

Maaltijdvergoeding  :

 

Vanaf  01.07.2007  :
De maaltijdvergoeding, voorzien in categorie 8, wordt veralgemeend voor alle categorieën .
 

Regeling
Na 10 uur arbeid gedurende één dag ( schafttijd niet inbegrepen) zal een maximale forfaitaire vergoeding voor een lichte maaltijd verschuldigd zijn, tegen overhandiging van een kasbon die de aankoop verantwoordt.

 

Op 01.01.2007: 10,9425 € (dit bedrag wordt op hetzelfde ogenblik en op dezelfde manier als de lonen geïndexeerd)

 

Vergoedingen

Tussenkomst in de kosten van de kinderoppas van een ziek kind :

 

 • Principe :
  De werkgever komt tussen in de kost van de kinderoppas van een ziek kind tot 12 jaar via een erkend organisme.

 • Bedrag van de tussenkomst  :
  De werkgever betaalt de 1/2 van de kinderoppas, betaald door de werknemer, tijdens de werkuren, van een ziek kind terug met een maximum van 0,75 EUR per uur en dit tegen overhandiging van het attest van het erkend organisme.

 

 • Toekenningsvoorwaarde :
  De werknemer die deze tussenkomst vraagt, moet aan het werk zijn gedurende de ziekteperiode van het kind.

 

 • Beperking :
  Een enkele tussenkomst kan gevraagd worden voor dezelfde ziekte van hetzelfde kind.

 

 • Bewijs  :
  Een   attest van het erkend organisme moet door de werknemer overgemaakt worden aan de werkgever.

 

 • Opmerking :
  Deze maatregel wordt toegekend voor een periode van 2 jaar en zal nadien geanalyseerd worden in het licht van de verlaging van de afwezigheden.

 

 

Vergoedingen

 

Kledijvergoeding

 

Principes  :

 

De sociale partners dringen aan op de toepassing van de wetgeving betreffende het leveren en onderhouden van werkkledij.
Zoals bepaald in hoofdstuk I van Titel VII van de Codex over het welzijn op het werk:

 

·           zijn de werknemers ertoe gehouden tijdens hun normale activiteit werkkledij te dragen; 

·           moet de werkgever kosteloos werkkledij ter beschikking stellen van zijn werknemers vanaf het begin van de werkzaamheden en blijft hij eigenaar van die werkkledij; 

·           zorgt de werkgever, of laat op zijn kosten zorgen voor de reiniging van de werkkledij door middel van producten die zo weinig mogelijk allergeen zijn, voor de herstelling en het onderhoud in de normale staat van gebruik, alsook voor de hernieuwing ervan op gepaste tijden; 

·           is het verboden de werknemer toe te laten zijn eigen werkkledij aan te schaffen, zelf voor de reiniging, de herstelling en het onderhoud ervan in te staan, of zelf voor de hernieuwing ervan te zorgen, zelfs tegen de betaling van een premie of vergoeding. 

Evenwel, aan de werknemers tewerkgesteld in de gewone schoonmaak, overeenstemmend met de beschrijving van categorie 1.A. is het toegelaten zelf in te staan voor het onderhoud van hun werkkledij.
Voor de werken, blijkt uit de risicoanalyse dat de kledij geen risico inhoudt voor de gezondheid van de werknemer en zijn omgeving.

Ten behoeve van bepaalde geschillen, evenals in geval van niet-onderhouden door de werkgever van werkkledij van werknemers tewerkgesteld in gewone schoonmaak (categorie 1.A) wordt de schade die de werknemers lijden, of de vergoeding(buiten RSZ) als volgt bepaald : 

·           1,44 EUR per week te storten, met een maximum van  5,76 EUR per maand

 • NIEUW :
  Vanaf  01.07.2007  :
  Deze vergoeding wordt geïndexeerd zoals de lonen.

 

Beroepsclassificatie

 

Een nieuwe categorie 2F wordt ingevoerd :

Personeel belast met het schoonmaken van IBC containers en vaten in PE.

 

Brugpensioen

 

De sociale partners verbinden zich ertoe de CAO’s brugpensioen te verlengen en de nodige maatregelen te nemen om het sectoraal brugpensioen uit te breiden tot werknemers die een lange loopbaan kunnen aantonen en dit, in uitvoering van de interprofessionele CAO, die moet worden gesloten in de NAR.

 

Verlenging van het geheel van de bestaande regimes brugpensioen ( met inachtneming van de wettelijke bepalingen) , namelijk :

 

 • Het conventioneel brugpensioen op 58 jaar, van 01.01.2006 tot 31.12.2008  ;

 • Het brugpensioen op 56 jaar (mits een loopbaan van 33 jaar waarvan 20 jaar in een arbeidsregime met nachtprestaties ), van 01.01.2007 tot 31.12.2008  ;

 • Het recht op halftijds brugpensioen vanaf 55 jaar, van 01.01.2007 tot 31.12.2008 .

 

Zware beroepen  :

 

 • De sociale partners zullen, ten behoeve van de NAR, de zware beroepen in de sector schoonmaak bepalen.

 

 

Mobiliteit

 

 • Treinvervoer :

  Wat het door de N.M.B.S. georganiseerd vervoer betreft, bedraagt de tussenkomst van de werkgever  75 % (ipv 65) van het brutobedrag van het sociaal abonnement N.M.B.S. 

·          Gemeenschappelijk openbaar vervoer :

Huidige regeling :
Voor wat betreft het gemeenschappelijk openbaar vervoer, met uitzondering van het treinvervoer, bedraagt de bijdrage van de werkgever in de prijs van de abonnementen voor de verplaatsing vanaf 3 km, berekend vanaf de vertrekhalte, 65 % van de werkelijke vervoerprijs

Vanaf  01.07.2007  :
Voor wat betreft het gemeenschappelijk openbaar vervoer, met uitzondering van het treinvervoer, bedraagt de bijdrage van de werkgever in de prijs van de abonnementen voor de verplaatsing vanaf 3 km, berekend vanaf de vertrekhalte, 75% van de werkelijke vervoersprijs , ongeacht de afstand.

·          Tussenkomst vanaf 1 en minder dan 3 km met het openbaar vervoer :

Huidige regeling  :
De werklieden en werksters die woonachtig zijn op 1 en minder dan 3 km van de werkplaats en die zich verplaatsen met het openbaar vervoer, hebben recht op een tussenkomst ten laste van de werkgever. De tussenkomst van de werkgever bedraagt 65 % van de werkelijke vervoerprijs. 

Vanaf 01.07.2007  :
Deze bepaling wordt afgeschaft.

·          Privé-vervoer :

De werknemers die woonachtig zijn op 3 km en meer van de werkplaats en zich verplaatsen met een eigen vervoermiddel, hebben recht op een tussenkomst ten laste van hun werkgever

·             Huidige regeling    :

Per gepresteerde dag, is deze tussenkomst gelijk aan  1/5 van de werkgeversbijdrage  ( 65 %) in de prijs van de voor die afstand geldende wekelijkse treinkaart.

Per maand, is deze bijdrage echter  beperkt tot de werkgeversbijdrage (65 %) in de prijs van de voor die afstand geldende maandelijkse treinkaart. 

Voor de berekening van de afstand baseert men zich op het aantal afgelegde kilometers voor de kortste weg vanaf de woonplaats tot de arbeidsplaats.


Vanaf 01.07.2007

Per gepresteerde dag is deze tussenkomst gelijk aan 65 % van de prijs van de voor die afstand geldende wekelijkse treinkaart (sociaal abonnement NMBS).

Per maand is deze bijdrage echter beperkt tot 65 % van de prijs van de voor die afstand geldende maandelijkse treinkaart (sociaal abonnement NMBS).

Voor de berekening van de afstand baseert men zich op het aantal afgelegde kilometers voor de kortste weg vanaf de woonplaats tot de arbeidsplaats.

·          Fietsvergoeding  :

Huidige regeling  :
De werknemers die w
oonachtig zijn op 3 km en meer van de werkplaats en zich verplaatsen met de fiets, hebben recht op een tussenkomst ten laste van hun werkgever.
De tussenkomst bedraagt 0,15 EUR per kilometer
.

Vanaf 01.07.2007
 :
De bepaling met betrekking tot de minimale afstand (3km) wordt afgeschaft.

Modaliteiten van terugbetaling:

NIEUW :
Om te kunnen genieten van de verbeterde tussenkomst ( 75%) voor het openbaar vervoer, moet de werknemer zijn verplaatsing met het openbaar vervoer kunnen bewijzen ieder trimester, voor de 31e maart, de 30e juni, de 30e september en de 31e december, door voorlegging van een copie van zijn abonnement aan de werkgever wanneer deze de vraag hiertoe
Bij gebreke van dit bewijs, zal de tussenkomst van de werkgever in de kosten van het openbaar vervoer bepaald blijven op 65 %.

Als dit bewijs een kost met zich meebrengt, zal deze worden terugbetaald door de werkgever tegen voorlegging van een betalingsbewijs.

Opmerking   :
De bepalingen met betrekking tot het bewijs van de verplaatsingen van 1 tot minder dan 3 km in het kader van het openbaar vevoer, worden afgeschaft.

 

 

Vergoedingen

Mobiliteitsvergoeding  :

 

Voor de chauffeur  :

 

 • Principe  :
  De arbeider die het personeel vervoert naar de plaats van tewerkstelling, buiten de arbeidsuren, in een voertuig dat door de werkgever ter beschikking wordt gesteld, heeft, gezien de af te leggen afstanden en de daarmee gepaard gaande kosten voor rekening van de werkgever, ten titel van forfaitaire compensatie, recht op een aangepaste mobiliteitsvergoeding.

 

 • Bedrag  :
  Het bedrag wordt gebracht op 0,1076 € (in plaats van 0,0744 €) per kilometer heen en 0,1076 € (in plaats van   0,0744 €) per kilometer terug.

 

 

Vergoeding van de nodige tijd om zich van de ene werf naar de andere te begeven

 

Principe :

Wanneer werklieden verschillende onmiddellijk opeenvolgende werven moeten bedienen, en voor zover er  niet meer dan 3 uur ligt tussen het eind van de vorige werf en het begin van de volgende en dat de afgelegde weg  1 kilometer overstijgt, moet de tijd die nodig is om zich van de ene werf naar de andere te begeven, op een forfaitaire manier vergoed worden .

Uitsluitingen :
Deze bepalingen gelden niet voor :

·           De ruitenwassers.

·           De vlinderploegen :
De vlinderploegen zijn  de werknemers die hoofdzakelijk (= meer dan 50 % van de arbeidstijd) belast zijn met het vervangen van collega's wiens arbeidsovereenkomst is geschorst.

·           De schoonmaakwerkzaamheden georganiseerd in rondes : 
De schoonmaakwerkzaamheden georganiseerd in rondes beantwoorden aan de onderstaande criteria :
- Betreft één of meerdere personen
- De werknemers moeten vanwege hun werkgever formele instructies ontvangen, zoals : de lijst van de klanten, de plaats, de beschrijving van de uit te voeren werken, de duur, de benodigde productiemiddelen, enz....
- Het vertrekpunt is in principe ook het aankomstpunt, na uitvoering van de prestaties op de verschillende werven en dit op een onmiddellijk opeenvolgende wijze.

·           De ophaling van afval en 

·          De industriële reiniging zoals beschreven in de categorie 8.

 

Bedrag :

De tijd die nodig is om zich van de ene werf naar de andere te begeven moet, op een forfaitaire manier vergoed worden, door middel van een tussenkomst van  :

Vanaf 01.07.2007
0,0744 €
 per kilometer, met een  minimum gebracht op  1,50 € (ipv 1,4874 €) per verplaatsing van de ene werf naar de andere .

 

 

Extra-legaal verlof

Anciënniteitsverlof  :

 

 • Recht:

Werklieden en werksters hebben recht op ancienniteitsverlof in functie van hun ancienniteit in de sector, gerekend op 1 januari (ipv 1 juli) van elk jaar. 

 

 • Modaliteiten:

De periodes die worden gepresteerd in uitvoering van contracten van bepaalde duur, worden meegeteld voor de berekening van de anciënniteit (bv. scholen enz...). Artikel 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de overname van personeel bij contractwisseling, voorziet dat het personeel wordt overgenomen met zijn anciënniteit. 

 

 • Aantal dagen:

Het aantal dagen is één per 1.000 RSZ dagen en 5 opeenvolgende jaren anciënniteit.

(men moet dus  en 1000 RSZ dagen  en 5 opeenvolgende jaren dienst hebben)

 

NIEUW :
In december van elk jaar, zal het FBZ :

-           aan de werkgever  : de lijst van de rechthebben doorgeven

-           aan de werknemers  : de verklaring, waarop het aantal dagen anciënniteitsverlof waarop ze recht hebben, staat vermeld, doorgeven.

 

 

 • Loon:

De waarde van een anciënniteitsverlofdag wordt berekend zoals het loon van een feestdag.

 

 • Toekenningsmodaliteiten :
  De dagen anciënniteitsverlof moeten worden toegekend en opgenomen in de loop van het kalenderjaar.

 

Sociale documenten

De sociale partners verbinden zich om uiterlijk tegen eind 2007 te creëren:

 

 • een model arbeidsovereenkomst , dat alle nuttige elementen bevat zoals onder andere de ononderbroken anciënniteit in de sector
 • een model arbeidsreglement
 • een type voorbeeld van loonfiche met opgave van de gegevens die een loonafrekening moet bevatten.

 

 

Overname personeel

Personeelsovername ten gevolge van hergunning van een onderhoudscontract

 

 • Opmerking  :

  De sociale partners dringen aan op de
  verbintenis van het sociaal fonds betreffende de juiste   toepassing van de sanctie voorzien voor de werkgevers die de bepalingen van de CAO van 12 mei 2003 betreffende de personeelsovername ten gevolge van hergunning van een onderhoudscontract niet zouden naleven:
  Terugbetaling door de werkgever van de tussenkomst economisch ontslag.

 

Onderaanneming

Deze bepalingen worden vervangen door volgende bepalingen :

 

 • Principe:

Overeenkomstig de samenwerkingsovereenkomst van 27 januari 2003, verbinden de werkgevers zich ertoe alles in het werk te stellen om het beroep doen op onderaanneming zo veel mogelijk te vermijden; bijgevolg zal prioriteit worden verleend aan interne aanwervingen en aan de uitbreiding van de uurroosters van deeltijdse werknemers. 

 

 • Geviseerde situaties:

De werkgevers verbinden zich ertoe slechts beroep te doen op onderaanneming in geval van 

 

-           Problemen die zich voordoen bij de invulling van bepaalde functies 

-           Indien aan de invulling van de behoefte niet voldaan kan worden met eigen personeel 

-           Tijdelijke onvoldoende interne capaciteit 

-           Niet of onvoldoende nodige specialisatie aanwezig in de onderneming. 

 

·          Verbintenis:
De werkgevers verbinden zich ertoe, voor schoonmaakwerkzaamheden die beantwoorden aan het toepassingsgebied van het PC 121, uitsluitend beroep te doen op onderaannemers die behoren tot het PC 121 .

 

·          Beperking  :
NIEUW :
In geval van werkloosheid om economische redenen , mogen de werkgevers geen beroep doen op onderaanneming voor dezelfde persoon, voor dezelfde arbeidspost, op dezelfde werf.

 

·          Controle

Alhoewel de beslissing om beroep te doen op onderaanneming uitsluitend toekomt aan de onderneming, wordt zij evenwel meegedeeld aan de ondernemingsraad, of bij ontstentenis aan de syndicale delegatie, of bij ontstentenis aan de bevoegde regionale vakbondssecretaris. 

Daartoe stelt de werkgever maandelijks een schriftelijk verslag op betreffende de onderaanneming dat volgende gegevens bevat :

-           Naam en adres van de onderaannemer 

-           Ondernemingsnummer van de onderaannemer 

-           Registratienummer van de onderaannemer 

-           RSZ nummer van de onderaannemer, met opgave van het voorzetsel 

-           Naam en adres van de werf waarvoor beroep wordt of werd gedaan op onderaanneming 

-           Rechtvaardiging van de beslissing om beroep te doen op onderaanneming.

 

NIEUW :

 

-           Een type voorbeeld van dit schriftelijk verslag is gevoegd in bijlage aan de CAO.

-           Een kopie van deze maandelijkse verslagen wordt door de werkgever aan het Sociaal fonds voor de Schoonmaak- en ontsmettingsbedrijven worden verzonden.

-           Het SFSOO zal trimestrieel een brief versturen aan de ondernemingen die geen verslag instuurden met het oog op de vaststelling van het feit dat er geen beroep werd gedaan op onderaanneming.

 

 • Hoofdelijke aansprakelijkheid  :
  De sociale partners vestigen de aandacht op de wetgeving betreffende de hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden in geval van onderaanneming en op de wetgeving betreffende het welzijn op het werk.

 

 • Soc iale documenten  :

NIEUW :
De schoonmaakbedrijven die beroep doen op onderaannemers, verplichten zich ertoe in hun kaderovereenkomst te voorzien dat de bewijzen van de DIMONA of LIMOSA aangifte van de werknemers op elk moment kunnen opgevraagd worden.

In geval van geschil :
In geval van geschil, zal de meest gerede partij het probleem voorleggen aan het paritair comité.

 

Uitzendkrachten

 

NIEUW :

 

 • Principe :


De schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen verbinden zich er toe om de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers en de CAO nr.36 van 27 november 1981, houdende conservatieve maatregelen betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers,  strikt na te leven, evenals de CAO nr.58, gesloten in de schoot van de Nationale Arbeidsraad van 7 juli 1994, tot vervanging van de CAO nr.47 van 18 december 1990, betreffende de na te leven procedure en de duur van de tijdelijke arbeid.

 

 • Geviseerde situaties:

 

Een gebruiker mag slechts in 3 gevallen beroep doen op uitzendkrachten :

(1) om te voorzien in de vervanging van een permanente werknemer;
(2) Om te kunnen beantwoorden aan een tijdelijke verhoging van het werk;
(3) Om de uitvoering van een uitzonderlijk werk te kunnen verzekeren.

 

 • Procedure :


In de driemaandelijkse informatie welke aan de ondernemingsraad/syndicale afvaardiging wordt verstrekt, zal  verslag worden uitgebracht over de aanwezigheid van interimarissen in het bedrijf.De resultaten van dit verslag zullen besproken worden in het licht van wettelijke bepalingen betreffende interimarbeid.

 

 • Beperking  :

 

De werkgevers mogen maar beroep doen op interimarbeid voor dezelfde persoon, voor dezelfde arbeidspost, op dezelfde werf, met inachtneming van bovenstaande wetgeving.Vorming

 

In uivoering van de aanbevelingen voorzien in het Interprofessioneel Akkoord 2007-2008, zal de raad van bestuur van het Opleidingscentrum van de schoonmaak een meerjarenplan uitwerken dat aandacht zal besteden aan

 • de opleidingsbehoeften van alle arbeiders,
 • alfabetisering,
 • veiligheid,
 • de evolutie van de eindeloopbaan, enz.

 

Syndicale afvaardiging

 

Statuut :

 

Werking  :

Binnen het paritair comité wordt een werkgroep opgericht ten einde uiterlijk tegen eind 2007 te onderzoeken en te bepalen

 • welke prestaties toegerekend worden op het
 • de correcte toepassing van de regels betreffende de terugbetaling van kosten voor syndicale opdrachten,
 • de werkingsvoorwaarden van de syndicale delegatie
 • de problematiek van de bescherming van de plaatsvervangers.

 

Aanvullende vergoedingen (ten laste van het FBZ)

 

NIEUW :

 

Bijkomende vergoeding in geval van preventieve verwijdering van de werf van zwangere vrouwen

 

 • Principe  :
  De zwangere vrouwen die preventief van de werf worden verwijderd, hebben recht op een bijkomende vergoeding van het SFSOO.

 

 • Tussenkomst  :
  Aangezien het fonds voor beroepsziekten voor 90 % tussenkomt in het loonverlies, komt het Fonds tussen voor 1/9de van de bruto vergoeding betaald door het fonds voor beroepsziekten en dit gedurende maximum 6 maanden per verwijdering.

 • Beperking :
  Nochtans zal het fonds nooit gehouden zijn om méér te vergoeden dan het bruto loonverlies van de begunstigde gedurende het te vergoeden tijdperk.

 

 • Bewijs :
  Het bewijs van haar rechten moet door de arbeidster geleverd worden door betalingsborderellen opgesteld door het fonds voor beroepsziekten.

 

 • Opmerking:
  De partijen verbinden zich ertoe een aanvraag bij het Fonds voor beroepsziekten in te dienden om, voor de zwangere vrouwen werkzaam in de schoonmaaksector, de toepassing van de regels te bekomen zoals deze van toepassing zijn op alle werkplaatsen en -situaties voor andere zwangere werkneemsters.

 

  

Aanvullende voordelen

Hospitalisatieverzekering

De raad van bestuur zal de eventuele voordelen evalueren van een hospitalisatieverzekering ten \\fy aanzien van de tussenkomsten voor langdurige ziekte met hospitalisatie.

 

Syndicale premie

 

In geval het grensbedrag voor vrijstelling van de syndicale premie wordt opgetrokken binnen de geldigheidsduur van dit protocol van collectieve arbeidsovereenkomst, zal het bedrag van de syndicale premie worden verhoogd tot het vrijgestelde bedrag.

 

Veiligheid

Gezondheidstoezicht  :

 

De sociale partners dringen aan op de toepassing van de wetgeving betreffende het gezondheidsonderzoek, (zoals bepaalde door artikel 4, afdeling 3 van het KB van 28.05.2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemer).

 

 • Zijn verplicht onderworpen aan het jaarlijks gezondheidonderzoek, de personen die gewoonlijk betaald worden in categorie 1.B. om redenen vermeld in de beschrijving van de categorie 1.B. Zijn eveneens onderworpen aan het gezondheidsonderzoek volgens hetzelfde ritme als het personeel van de klant, de personen die blootgesteld zijn aan gelijkaardige risico’s als het personeel van de klant en voor dewelke een gezondheidsonderzoek noodzakelijk is.

 

 • NIEUW :
  Hebben eveneens recht op jaarlijks gezondheidsonderzoek, de personen betaald in categorie 1B voor hun werk in sanitairen gedurende 3 uren per dag.

   

 • De controle op de correcte toepassing van deze bepalingen behoort tot de bevoegdheid van het comité voor preventie en bescherming. Bij ontstentenis van een comité voor preventie en bescherming zal deze taak worden overgenomen door syndicale afvaardiging en bij ontstentenis van een syndicale afvaardiging, door de bevoegde gewestelijke vakbondssecretarissen.

 

Welzijn

 

 • De sociale partners vestigen de aandacht op het belang van de publicatie van het OCS "De oorzaken van stress in de sector: een handboek voor actie" en de waarde van dit handboek in het kader van de evaluaties door het CPBW.

 

 • De sociale partners zijn van mening dat 2 van de 15 rubrieken een diepere studie en een sectorale aanpak vergen

 

  • de flexibiliteit van het werk en snelheden;
  • de verenigbaarheid van het beroepsleven met het privé-leven

 • Daartoe zal het OCS een vervolgstudie, waarvan de doelstellingen zullen besproken en gepreciseerd worden in de schoot van de raad van bestuur van het OCS, bestellen bij het Centre de Sociologie de la Santé de PUniversité de Bruxelles. Deze vervolgstudie moet de sector in staat stellen vanaf het 2de semester 2008, een sensibiliseringscampagne te lanceren ten aanzien van de klanten met het oog op de valorisatie van het imago van de sector ten aanzien van het publiek door het zichtbaar maken van het beroep schoonmaak via dagwerk en door bewustwording omtrent de negatieve effecten op korte en lange termijn van het in concurrentie zetten op basis van de laagste prijs, zonder daarbij rekening te houden met de kwaliteit..

 

Innovatie

Innovatie/innovatiepremie

Ter bescherming van de Belgische economische internationale concurrentiepositie op de speelt innovatie en vorming een belangrijke rol.

Deze innovatie zal gestimuleerd worden dmv een innovatiepremie buiten RSZ en BV.

De innovatie wordt geëvalueerd sector per sector

 

Bijdragen

 

Bijdragen vorming :

 

 • Vanaf  01.01.2008  :
  De werkgeversbijdrage aan het OCS wordt van 0,60 % op 0,75 % gebracht. Van deze 0,15 % verhoging, is 0,05 % gereserveerd voor de cel « Outplacement ».

 

Divers

 

 • Gedurende alle seizoenen zijn de werknemers die hun activiteiten buiten ontwikkelen blootgesteld aan klimaatwijzigingen.

 

Bezorgd voor het welzijn van deze werknemers, verbindt ABSU zich ertoe contact te nemen met de bevoegde autoriteiten en klanten met het oog op het onderhandelen van een versoepeling van de in de lastenboeken opgenomen regels.

 

Bij voorbeeld: in de zomer, in geval van felle hitte, de werknemers de mogelijkheid bieden de werkdag aan te vatten vanaf 6 uur om werken tijdens de felste hitte te vermijden.

 

 

 • Bovendien zullen de bevoegde autoriteiten en klanten geïnformeerd worden omtrent de correcte toepassing van de bevoegdheid van ons paritair comité ter gelegenheid van elke offerteaanvraag.

 

De werkgevers verbinden zich ertoe dezelfde stappen te ondernemen ten aanzien van de bevoegde overheden en klanten.

  

Sociale vrede

 

 • De ondertekenende partijen verbinden zich ertoe geen bijkomende eisen te stellen gedurende de ganse toepassingsduur van dit protocol.

 

 • Eventueel geschil omtrent de interpretatie van de tekst van dit protocol zal besproken worden in sociale verzoening in de schoot van het paritair comité.

 

 

 

Publicatietype: CAO
Beschikbare Talen: NL, FR
Publicatiedatum: 07/06/2007