To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
>
Paritair Comité 200.000
Bron CAO
Identificatie CAO 134.420/co/200
Omschrijving Aanvullend paritair comité voor de bedienden (ex PC 218)
Thema Index
Keywords Indexregels
Toepassingsgebied Bedienden
Bijwerking 6
Geldigheidsduur Vanaf 01/07/2016
Datums
Datum CAO Datum KB Datum BS Datum Besluit
09/06/2016 13/05/2017 27/06/2017

Indexatie regels voor de geldende bedragen

 

Lees eerst even dit
     

Er bestaat geen indexatieregel die de indexatie van de lonen in iedere sector regelt.
Elk sector heeft de indexatieregels vastgelegd die ze wenst te gebruiken.
Het is de gezondheidsindex die als basis gebruikt wordt voor de berekeningen van de indexatie van de lonen (en niet het indexcijfer van de consumptieprijzen waar ook de prijzen van tabak en brandstoffen zijn inbegrepen).
Dit bedrag wordt elke maand beoordeeld door het planbureau en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.
Het is beschikbaar op de website van de FOD Economie op het einde van elke maand.

 

Op niveau van de sector

 

BENAMING

PC 200.000
Aanvullend nationaal paritair comité voor de bedienden

INDEXREGELS

Vast tijdstip:
Ja, sinds 01/01/2006, op 1 januari van elk jaar.

Vast bedrag:
Sinds  01/01/2006:

Neen.

A = de indexatie gebeurt op de minimum en effectieve lonen.

Opmerking:
A = de minimum- en de effectieve lonen worden geïndexeerd
M+ = de minimumlonen worden geïndexeerd en de effectieve lonen worden verhoogd met hetzelfde bedrag
M = de minimumlonen worden geïndexeerd

Formule:
RG v/d maand nov. en dec. van jaar -1
RG v/d maand nov. en dec. van jaar -2  

De minimalonen, alsook de effectief uitbetaalde lonen en het gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen vastgesteld bij artikel 11, zullen elk jaar op 1 januari worden aangepast in functie van de reële evolutie van het viermaandelijkse gemiddelde van de gezondheidsindex van de laatste 12 maanden (november en december van jaar -1 tegenover november en december van jaar -2).

AFRONDINGSREGELS

Lonen:
afgerond op twee decimalen, volgens de rekenkundige afronding (kleiner dan 5 afronding naar beneden, groter of gelijk aan 5, afronding naar boven).  

Opgelet : voor de indexering van de minimum barema's vertrekt men van het vorige niet afgeronde bedrag !  

Indexschijf :
2 decimalen, normale afronding.

VERHOGINGEN

In geval van de gelijktijdige toepassing van een indexering en een overeengekomen verhoging geldt de volgende regel :
1. Index
2. CAO

Opmerking :        
Wanneer zowel de indexering als de verhoging in % wordt uitgedrukt, moet de voormelde voorrangsregel gerespecteerd worden om afrondingsverschillen te vermijden.

Sinds 16/06/2005 : Indien bij de aanvang van het jaar gelijktijdig een verhoging voortvloeiende uit de koppeling van het indexcijfer van de consumptieprijzen en een andere verhoging van de lonen moeten worden toegepast, wordt de aanpassing voortvloeiende uit de koppeling aan het indexcijfer toegepast vooraleer de lonen met de bepaalde verhoging worden aangepast.

GMMI

Sectoraal GMMI :
Ja, het GMMI is gekoppeld aan de index.

OPMERKINGEN

Vermits de indexering van de minimum barema's zich voordoet op het vorige niet afgeronde bedrag volstaat het dus niet om bij indexatie het minimumbarema te vermenigvuldigen met 2%, want dit kan afrondingsverschillen geven.
Gelieve het SECUREX -barema te raadplegen !

 

N.B.: *RG = Het rekenkundig gemiddelde van het gezondheidsindexcijfer van de 4 laatste maanden.

N.B.: Rekenkundige afronding!:
< 5 : afronding naar beneden,
> of = 5: afronding naar boven

 

KALENDER

Klik hier om de kalender van de voorgaande jaren te raadplegen.

 

Publicatietype: CAO
Beschikbare Talen: FR, NL
Publicatiedatum: 08/10/2009