To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
>
Paritair Comité 200.000
Bron CAO
Identificatie CAO 140.539/co/200
Omschrijving Aanvullend paritair comité voor de bedienden (ex PC 218)
Thema Vervoersonkosten
Keywords Vervoersonkosten
Toepassingsgebied Bedienden
Bijwerking 2
Geldigheidsduur Vanaf 01/01/2018
Datums
Datum CAO Datum KB Datum BS Datum Besluit
06/07/2017

Tussenkomst in de vervoerkosten

Tabel A verwijst naar het barema “prijs van de treinkaart” van de NMBS (het gaat dus niet om het barema “tussenkomst in de prijs van de treinkaart”).
 
Tabel 1 verwijst naar de tabel uit CAO nr. 19 octies (artikel 3).
Dit komt overeen met een tussenkomst van gemiddeld 75% berekend op de prijs van de treinkaart.
Deze tabel zal om de twee jaar heronderhandeld worden. 

P.C. 218

Treinvervoer

Andere openbare vervoermiddelen (tram, bus,...)

Openbaar vervoer

« gecombineerd »

Openbaar vervoer

« niet gecombineerd »

Privaat vervoermiddel

Minimale afstand

 

Vanaf  01/07/2020 : geen minimumafstand meer nodig

3 km

Berekening van de minimale afstand

 

berekend vanaf de vertrekhalte

   

Berekend van woonplaats naar plaats van tewerkstelling  In geval van betwisting, wordt verwezen naar het "Boek der wettelijke afstanden"

Andere voorwaarden voor tussenkomst

       

Brutoloon < of = aan  29.680 per jaar vanaf 01/01/2022

(ipv 26.250,00 € ipv. 24.000,00 € ipv.19.831,50 € )

(= bruto maandloon *  X 13)

Als de prijs van het vervoer evenredig is met de afstand

 

Barema  tabel 1  beperkt tot  75%   (ipv 60%)van de werkelijke vervoerprijs

     

Bedrag van de tussenkomst door de werkgever betaald

80% Barema Tabel A voor een overeenstemmende afstand vanaf de eerste km.(*) (vanaf 01/07/2012)

 

Barema Tabel 1

Optelling van de verschillende tussenkomsten afzonderlijk berekend

50% van de prijs van tabel A per maand voor aantal kilometers vermeld in de verklaring 

Als de prijs vast is (eenheidsprijs, ongeacht de afstand)

 

71,8%   (ipv 56%) van de werkelijke vervoerprijs beperkt tot de werkgevertussenkomst in de barema  tabel 1  voor 7 km

     

Forfait

         

Bewijzen

Vervoerbewijs van de NMBS

EN

Ondertekende verklaring 

Vervoerbewijs 

EN

Ondertekende verklaring (indien mogelijk het aantal effectief gereden kilometers

Vervoerbewijs 

EN

Ondertekende verklaring (indien mogelijk het aantal effectief gereden kilometers) 

Vervoerbewijzen 

EN

Ondertekende verklaring (indien mogelijk het aantal effectief gereden kilometers)

Ondertekende verklaring (afstand hoger dan 3 km en indien mogelijk het aantal effectief gereden kilometers)

Periode van de betaling

1 x per maand

1 x per maand

1 x per maand

1 x per maand

1 x per maand

Spécificiteiten

Aan de ondernemingen wordt aanbeloven om een derde-betalersregeling voor het treinvervoer af te sluiten met de NMBS,

     

enkel betaald voor de aanwezige werkdagen 

 

Werkgever die een voertuig ter beschikking stelt

Ingeval het transport is georganiseerd door de werkgever, met de financiele deelneming van de werknemers, of indien de werkgever een gedeelte van het traject uitsluitend op eigen kosten heeft georganiseerd, dient, wat zijn bijdrage in de kosten van vervoer der werknemers betreft,een oplossing te worden gezocht die is ingegeven door de bepalingen hier boven

 

Fiets

Vanaf 01/07/2022 : € 0,20 / afgelegde km (ipv 0,10)

Maximum € 8,00/dag (ipv 4,00) ttz max 40 km (heen en terug) / dag

Niet cumuleerbaar met andere tussenkomsten voor privevervoer

Modaliteiten van toekenning vastgelegd op ondernemingsniveau.

 

 
Plafond tussenkomst in de vervoerskosten
 
 • Voor openbaar vervoer : geen plafond
 
 • Voor privé-vervoer : plafond

  De tussenkomst in de vervoerskosten is niet van toepassing op de bedienden die andere vervoermiddelen dan het
  gemeenschappelijk openbaar vervoergebruiken en van wie de jaarlijkse brutobezoldiging
  19831,48 euro overschrijdt.(c.a.o. 19.05.1995)
  24.000,00 euro vanaf 01/07/2010
  26.250,00 euro vanaf 01/07/2014
 • 27.750 euro vanaf 1/01/2018
 • Dit bedrag wordt niet geïndexeerd.
 
 
 
 
Welke elementen komen in aanmerking voor de raming van de jaarlijkse bruto bezoldiging
 
 • De vaste elementen :

  De maandelijkse bruto wedde, inbegrepen de eventuele bijkomende wedden, zoals onder meer de vergoeding voor de kennis en het gebruik van beide landstalen, hierbij
  rekening gehouden met het beweeglijk gedeelte toegekend in functie van het indexcijfer van de consumptieprijzen.

  Het jaarlijks bruto bedrag wordt bekomen door de vaste elementen, die betrekking hebben op de eerste maand waarvoor de financiële bijdrage van de werkgever in
  de prijs van het vervoer van de werknemers wordt gevraagd, te vermenigvuldigen met 12, zelfs indien de bediende geen 12 maanden werkt.

 • De veranderlijke elementen :

  a) per maand :
  commissieloon, premies, overuren, enz.
  Hier gelden de bruto cijfers voor de laatste 12 maanden. Indien de bediende geen 12 maanden heeft gewerkt, wordt het in aanmerking te nemen bedrag bekomen door
  het maandgemiddelde voor de effectief gewerkte maanden, te vermenigvuldigen met 12.

  b)per jaar:
  commissieloon, premies, 13e maand en andere toelagen die sommige werkgevers eens of meermaals per jaar aan hun personeel toekennen, ingevolge overeenkomst of gebruik.
  De bruto bedragen toegekend gedurende de laatste 12 maanden moeten bij de jaarlijkse bruto bedragen, waarvan sprake onder 1° en 2° a), worden gevoegd.


  De raming van de jaarlijkse bruto bezoldiging moet niet omvatten:

  1°de toelagen van sociale aard, zoals: haard- en standplaatstoelage, kindergeld, vakantiegeld;
  2°de bedragen toegekend als vergoeding voor bepaalde kosten (reiskosten, representatiegelden, enz.);
  3°pensioenen van allerlei aard.
Publicatietype: CAO
Beschikbare Talen: NL, FR
Publicatiedatum: 06/09/2016