To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Kunstenaars

Welk soort arbeidsovereenkomst kan de werkgever met de bezoldigde kunstenaar afsluiten?

Principe

De partijen kunnen een gewone arbeidsovereenkomst sluiten: onbepaalde duur, bepaalde duur, duidelijk omschreven werk of vervangingsovereenkomst.

Bijzonderheid: de overeenkomst voor tijdelijke arbeid

De partijen kunnen onder bepaalde voorwaarden en voor bepaalde artistieke prestaties een arbeidsovereenkomst voor de uitvoering van tijdelijke arbeid sluiten.

De overeenkomst voor tijdelijke arbeid moet schriftelijk opgesteld worden uiterlijk op het moment van de indiensttreding en moet de reden en in voorkomend geval de duur van de overeenkomst bevatten. Indien deze regels niet nageleefd worden, wordt de overeenkomst als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur beschouwd. Daarentegen is het wel mogelijk opeenvolgende arbeidsovereenkomsten te sluiten zonder dat deze als opeenvolgende contracten voor bepaalde duur beschouwd worden en omgezet zouden worden in een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Om het voorwerp van een arbeidsovereenkomst voor tijdelijke arbeid uit te maken, moeten de artistieke prestaties tegen betaling van een loon bij een occasionele werkgever of gebruiker geleverd worden.

Onder "het leveren van artistieke prestaties en/of het produceren van artistieke werken" moet worden verstaan “de creatie en/of uitvoering of interpretatie van artistieke oeuvres in de audiovisuele en de beeldende kunsten, in de muziek, de literatuur, het spektakel, het theater en de choreografie” of de prestaties van podiumtechnici[1].

Een occasionele werkgever of gebruiker is diegene:

    • die het organiseren van culturele manifestaties en het commercialiseren van artistieke prestaties niet als hoofdactiviteit heeft;
    • of die geen ander personeel tewerkstelt waarvoor hij onderworpen is aan het socialezekerheidsstelsel van de werknemers.


[1] De podiumtechnici worden enkel als kunstenaars beschouwd in die zin dat zij ook een overeenkomst voor tijdelijke arbeid kunnen sluiten en een beroep kunnen doen op de Sociale Bureaus voor Kunstenaars, maar ze worden in principe niet als kunstenaars beschouwd in de zin van de socialezekerheidswetgeving, tenzij ze aan de Commissie Kunstenaars kunnen aantonen dat hun prestaties van artistieke aard zijn.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 07/01/2021