To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Federaal> Doelgroepverminderingen> Mentors

Hoeveel bedraagt de doelgroepvermindering?

Principe

De werkgever die aan de voorwaarden beantwoordt, geniet een forfaitaire vermindering van zijn basisbijdragen in de sociale zekerheid van 800 euro per kwartaal voor de mentors die voltijds in dienst zijn genomen.

Deeltijds werk en/of onvolledige kwartaalprestaties: gecorrigeerde prorata

Het bedrag van 800 euro geldt per kwartaal en voor volledige kwartaalprestaties, dat wil zeggen voor een voltijdse werknemer die gedurende het volledige kwartaal tewerkgesteld werd[1].

In geval van deeltijdse tewerkstelling of onvolledige kwartaalprestaties worden deze bedragen geproportionaliseerd, evenwel met een correctie die varieert naargelang de prestaties hoger of lager zijn dan 80% of 27,5% van volledige kwartaalprestaties van een voltijder. Voor meer informatie over deze proportionalisering, klik hier.

Duur

De doelgroepvermindering wordt toegekend:

  • tijdens de kwartalen die binnen de geldigheidsperiode van de overeenkomst vallen, dus maximum 12 maanden (voor de werkgevers die een overeenkomst moeten sluiten);
  • vanaf het kwartaal waarin de aangegeven begindatum van de stage of opleiding valt tot en met het kwartaal waarin de aangegeven einddatum van de stage of opleiding valt (voor de werkgevers die geen overeenkomst moeten sluiten).

Beperking van de doelgroepvermindering

Voor de werkgevers die een overeenkomst moeten sluiten, is het aantal mentors voor wie de doelgroepvermindering mag worden toegepast, beperkt tot het laagste resultaat van volgende berekeningen:

  • 1/5 van het aantal jongeren of leerkrachten waarvoor een overeenkomst werd gesloten[2];
  • het aantal uren vermeld in de overeenkomst gedeeld door 400[3]. Indien de overeenkomst een looptijd van minder dan een jaar heeft, moet het aantal uren worden gedeeld door 100 maal het aantal kwartalen binnen de geldigheidsduur van de overeenkomst in plaats van door 400.

Voor de werkgevers die geen overeenkomst moeten sluiten, is het aantal mentors voor wie de doelgroepvermindering mag worden toegepast, beperkt tot 1/5 van het aantal jongeren of leerkrachten van wie de stage of opleiding begint, loopt of eindigt in dat kwartaal[4].

Wanneer de werkgever voor bepaalde jongeren of leerkrachten wel een overeenkomst moet sluiten en voor anderen niet, worden de bovenstaande berekeningen apart uitgevoerd en worden de resultaten nadien samengeteld. Vervolgens wordt het aantal mentors voor wie de doelgroepvermindering mag worden toegepast beperkt tot 1/5 van het totaal aantal jongeren en leerkrachten met en zonder overeenkomst tijdens het betrokken kwartaal[5].

Voorbeeld

De werkgever organiseert een stage voor 10 jongeren, waarvan 5 met overeenkomst en 5 zonder overeenkomst. De stage duurt 3 maanden en beloopt 5200 uren. De werkgever heeft hiervoor 3 mentoren aangeduid.

  • Eerste berekening voor de jongeren met overeenkomst:
   • 1/5 van het aantal jongeren = 1;
   • 500 uren / 100 x 1 = 5
   • laagste resultaat = 1
  • Tweede berekening voor de jongeren zonder overeenkomst:
   • 1/5 van het aantal jongeren = 1
   • resultaat = 1
  • Derde berekening:
   • resultaat 1 en 2 worden opgeteld = 2
   • toepassen beperking: 1/5 van het totaal aantal jongeren = 2

De werkgever zal dus slechts voor 2 van de 3 mentoren een doelgroepvermindering kunnen genieten.[1] Zodra een element van de tewerkstelling wordt gewijzigd, moet er een nieuwe berekening worden gemaakt. De elementen van de tewerkstelling zijn: de werkgeverscategorie, de werknemerscategorie, de datum waarop de arbeidsbetrekking aanvangt en eindigt, het nummer van het bevoegde paritaire (sub)comité voor de uitgeoefende activiteit, het aantal dagen per week in de arbeidsregeling, de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van de referentiepersoon, het type van arbeidsovereenkomst (voltijds of deeltijds).

[2] Het resultaat van deze breuk wordt op de hogere eenheid afgerond.

[3] Het resultaat van deze breuk wordt op de lagere eenheid afgerond.

[4] Het resultaat van deze breuk wordt op de hogere eenheid afgerond.

[5] Het resultaat van deze breuk wordt op de hogere eenheid afgerond.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021