To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> 4. De Europese of aanvullende vakantie

Welke regels zijn van toepassing op het aanvullend vakantiegeld voor arbeiders?

De werknemer heeft recht op zijn normaal loon voor de dagen aanvullende vakantie. Het aanvullend vakantiegeld is evenwel een voorschot op het normale dubbel vakantiegeld van het jaar volgend op de opname van de aanvullende vakantie. Er zal dus een regularisatie moeten gebeuren.

Hierna geven we meer uitleg de regels met betrekking tot het aanvullend vakantiegeld voor arbeiders.

Bedrag

Het bedrag van het vakantiegeld voor de aanvullende vakantie is gelijk aan 7,69% van de lonen van de periode die recht geeft op de aanvullende vakantie die door de werknemer wordt gevraagd (eventueel vermeerderd met een fictief loon voor de dagen van inactiviteit die worden gelijkgesteld met dagen normale effectieve arbeid).

Tijdstip en modaliteiten van betaling

Het aanvullend vakantiegeld moet uiterlijk in de loop van het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarop het recht op de aanvullende vakantie werd uitgeoefend betaald worden. Ter herinnering: de vakantiekassen (of de RJV[1]) staan in voor de betaling. Hiertoe moet de werknemer een formulier bezorgen aan zijn bijzondere vakantiekas[2].

Regularisatie

Het aanvullend vakantiegeld is in werkelijkheid een voorschot op het gewoon dubbel vakantiegeld van het jaar dat volgt op het opnemen van de aanvullende vakantie. Er moet dus een regularisatie worden uitgevoerd, wat inhoudt dat het bedrag van het betaalde aanvullend vakantiegeld wordt afgetrokken van het gewoon dubbel vakantiegeld van het jaar nadien.

De aftrek gebeurt ten belope van maximaal 50% van het bedrag van het gewoon vakantiegeld (dat overeenstemt met 15,38% van het brutojaarloon van het vakantiedienstjaar tegen 108%[3]) van het volgende jaar[4]. Aangezien de vakantiekassen instaan voor de betaling van het vakantiegeld van arbeiders, zullen ze ook de aftrek op het gewoon dubbel vakantiegeld toepassen.

Opgelet! Indien het totale bedrag van het aanvullende vakantiegeld niet kan worden afgetrokken, zal de solidariteit van de vakantieregeling voor arbeiders in werking treden[5]. Dit betekent dat er dan geen verdere regularisatie doorgevoerd zal worden.[1] Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie.

[2] Dit formulier moet worden gedateerd en ondertekend en wordt opgesteld volgens een model dat werd goedgekeurd door het Beheerscomité van de RJV. Voor het overige wordt het bijkomend vakantiegeld uitbetaald door de kas volgens dezelfde modaliteiten als het gewone vakantiegeld (door overschrijving).

[3] In voorkomend geval wordt het brutojaarloon verhoogd met een fictief loon voor de gelijkgestelde dagen.

[4] Dit wil zeggen ten belope van 7,69% van het brutojaarloon van het vakantiedienstjaar tegen 108%.

[5] Dit wordt vermeld in het verslag aan de Koning bij het koninklijk besluit.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2020