To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Studenten> 1. De studentenovereenkomst

Welke formaliteiten dient de werkgever na te leven?

De arbeidsovereenkomst

Naargelang van de aard van het uit te voeren werk is de studentenovereenkomst een overeenkomst voor bediende, arbeider, handelsvertegenwoordiger of dienstbode.

Ongeacht het statuut van de student moet de overeenkomst voor de tewerkstelling van studenten aan de volgende vereisten beantwoorden:

  • schriftelijk, voor iedere student afzonderlijk en uiterlijk op het tijdstip waarop hij in dienst treedt, opgesteld worden;
  • de wettelijk verplichte vermeldingen bevatten;
  • voor bepaalde duur gesloten zijn en geen 12 maanden overschrijden[1];
  • als sociaal document op de tewerkstellingsplaats van de student bijgehouden worden en op het adres waarop de werkgever bij de RSZ ingeschreven is of op zijn woonplaats of maatschappelijke zetel bewaard worden gedurende een periode van 5 jaar die een aanvang neemt op de dag volgend op het einde van de uitvoering van de overeenkomst.

Dimona-aangifte en arbeidsreglement

Uiterlijk op het moment dat de student in dienst treedt, moet de werkgever een Dimona-aangifte verrichten[2].

Bovendien moet hij de student een exemplaar van het arbeidsreglement van toepassing in de onderneming overhandigen en hem hiervoor een ontvangstbewijs laten ondertekenen.

Sanctie

De werkgever die deze verschillende voorschriften niet respecteert, stelt zich aan sancties bloot.

 

Gevolgen voor de werkgever

Gevolgen voor de student

Er is geen schriftelijke studentenovereenkomst

De werkgever moet de gewone regels inzake de verbreking van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur naleven.

De verkorte opzegtermijnen voorzien in het kader van de studentenovereenkomst kunnen niet gebruikt worden.

Strafrechtelijke en/of administratieve boetes.

De student kan de overeenkomst te allen tijde zonder opzegtermijn of verbrekingsvergoeding beëindigen.

Er werd geen Dimona-aangifte verricht

Strafrechtelijke of administratieve sancties[3].

De studentenovereenkomst bevat niet alle verplichte vermeldingen

Strafrechtelijke of administratieve sancties

De studentenovereenkomst vermeldt niet de begin- en einddatum van de uitvoering van de overeenkomst of de verwijzing naar het toepasselijke uurrooster opgenomen in het arbeidsreglement

Zelfde sanctie als wanneer er geen schriftelijke studentenovereenkomst is, behalve wanneer de werkgever kan bewijzen dat deze nalatigheid de student geen enkele schade berokkent

Strafrechtelijke of administratieve sancties

Voor een overzicht van de strafrechtelijke en administratieve sancties verwijzen we u naar de trefwoorden “Dimona” en “Studentenarbeid” in de fiche “Sociaal Strafwetboek – 4. De inbreuken” in ons dossier over het Sociaal Strafrecht, onder het federale luik. U vindt deze terug in de rubriek Sociaal/Dossiers.[1] Opgelet! Opeenvolgende contracten van bepaalde duur zijn in principe verboden. Het loutere feit dat er sprake is van een studentenovereenkomst en niet van een arbeidsovereenkomst doet hier geen afbreuk aan.

[2] De enkele werkgevers die niet onder het toepassingsgebied van de Dimona-aangifte vallen en een student tewerkstellen, moeten voor deze student toch steeds een Dimona-aangifte doen.

[3] De Dimona-aangifte ontslaat de werkgever van de verplichting om binnen de 7 dagen na de indiensttreding van de student een kopie van de studentenovereenkomst op te sturen naar de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Het niet uitvoeren van de Dimona-aangifte heeft dus ook tot gevolg dat de werkgever deze vrijstelling verliest en dus gesanctioneerd zal worden indien hij geen kopie van de overeenkomst naar de FOD stuurt. Deze sanctie houdt in dat de gewone ontslagregels voor een overeenkomst van onbepaalde duur van toepassing worden op de studentenovereenkomst, tenzij de werkgever kan bewijzen dat het niet versturen van de studentenovereenkomst naar de FOD geen schade aan de student berokkent.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/07/2021