To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Federaal> Doelgroepverminderingen> Collectieve arbeidsduurvermindering en vierdagenweek

Welke werkgevers komen in aanmerking?

Indien zij aan alle opgelegde voorwaarden voldoen, kunnen de volgende werkgevers aanspraak maken op de doelgroepvermindering:

    • de werkgevers uit de privésector[1];
    • de werkgevers die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Het gaat hier in de eerste plaats om de autonome overheidsbedrijven.


[1] Het gaat hier om de werknemers die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 5 december 1968 op de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021