To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> 1. Het recht op vakantie

Wat moet er gebeuren indien de werknemer zich in de onmogelijkheid bevindt om zijn vakantiedagen op te nemen voor 31 december?

Volgens de wet moeten de vakantiedagen verplicht opgenomen worden voor 31 december van het vakantiejaar. Lees hiervoor de vraag "Kan men zijn vakantie naar het volgende jaar overdragen?"

Een specifieke regeling is van toepassing wanneer de werknemer zich in de onmogelijkheid bevindt om zijn vakantiedagen op te nemen voor 31 december. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als hij arbeidsongeschikt is omwille van ziekte of ongeval. Een belangrijke functie of een overvolle agenda vormen daarentegen geen geval van overmacht dat het gebruik van deze uitzondering rechtvaardigt.

Ingeval de werknemer ziek of arbeidsongeschikt is, voorziet de wetgeving dat de werkgever aan de bediende zijn vakantiegeld moet betalen ten laatste op 31 december, ongeacht of de hoofdvakantie al dan niet opgenomen werd.

Voor deze niet opgenomen dagen geldt een specifieke berekeningswijze. De werkgever moet de werknemer uiterlijk op 31 december van het vakantiejaar het volgende betalen:

- het normale loon voor de nog niet opgenomen dagen, op basis van het loon van de maand december;

- indien het dubbel vakantiegeld nog niet of nog niet volledig betaald werd, een toeslag van 92% van het loon van december, gedeeld door respectievelijk 24, 20, 16, 12, 8 of 4 (afhankelijk van het regime van de bediende: 6, 5, 4, 3, 2 of 1 arbeidsdagen per week), vermenigvuldigd met het aantal niet opgenomen dagen. We merken hier op dat de vermenigvuldiging vermoedelijk moet gebeuren met het aantal dagen waarvoor nog geen dubbel vakantiegeld betaald is (niet steeds gelijk aan het aantal niet opgenomen dagen!).

Opmerking: op het enkel vakantiegeld voor de niet-opgenomen dagen zijn geen socialezekerheidsbijdragen verschuldigd. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen we u naar onze fiche “Jaarlijkse vakantie – 2. Het vakantiegeld in dienst”.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021