To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Federaal> Doelgroepverminderingen> a. Algemene principes

Welke cumulaties zijn toegelaten?

Cumulatie met andere verminderingen van de werkgeversbijdragen

Indien de werknemer voor een zelfde tewerkstelling in aanmerking komt voor meerdere doelgroepverminderingen, moet de werkgever een keuze maken.  Uiteraard mag hij de voordeligste nemen.

Een doelgroepvermindering mag enkel worden gecumuleerd met de structurele vermindering van de sociale lasten en de sociale Maribel. 

Het totale bedrag van de vermindering van de socialezekerheidsbijdragen (structurele vermindering en doelgroepvermindering) mag in geen geval hoger zijn dan het bedrag van de patronale basisbijdragen dat voor de betrokken werknemer verschuldigd is[1].

Als dit wel het geval is, primeert de structurele vermindering op de doelgroepvermindering.  Men zal dus in de eerste plaats de doelgroepvermindering beperken en daarna de structurele vermindering, voor zover dat nog nodig is.

Voor de rechthebbenden op de sociale Maribel[2] zullen de verschuldigde bijdragen eerst worden verminderd met het bedrag van de vermindering in het kader van de sociale Maribel (behalve voor de beschutte werkplaatsen: PC nr. 327.01, 02 en 03, kengetallen 073, 173 en 273) en pas daarna met de doelgroepvermindering en de structurele vermindering.

Cumulatie met andere tewerkstellingsmaatregelen

Cumulatie met tewerkstellingsmaatregelen die niet uit een vermindering van de patronale basisbijdragen van de sociale zekerheid bestaan (bijvoorbeeld de activering van de werkloosheidsuitkeringen, de werkbonus, bepaalde regionale premies,...) is in principe altijd mogelijk. 

Opgelet!  Kijk wel altijd de cumulatieregels van die verschillende tewerkstellingsmaatregelen na!

 

 


[1] Er wordt geen rekening gehouden met de loonmatigingsbijdrage.

[2] Bepaalde werknemers komen niet in aanmerking voor de sociale Maribel. Bijgevolg zal de sociale Maribel niet in mindering gebracht worden van de werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid wanneer de werkgever bepaalde doelgroepverminderingen geniet. U vindt hier meer informatie (neem een kijkje onder de uitleg over de cumulaties). 

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021