To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Terugbetaling van vervoerskosten> 1. Sociale aspecten

Welke bepalingen zijn van toepassing bij gebruik van het openbaar vervoer?

Verplaatsingen uitsluitend met de trein

Indien er geen sectorale of bedrijfsbepalingen zijn, regelen de cao’s nr. 19/9 en 19/10 de tegemoetkoming van de werkgever, die gemiddeld wordt vastgesteld op 75% van de prijs van de treinkaart. Ze wordt berekend op basis van een tabel met forfaitaire bedragen op basis van de afgelegde afstand die wordt uitgedrukt in kilometers. U kunt deze tabel raadplegen door hier te klikken (tabel A)

Deze forfaitaire bedragen zijn van toepassing van 1 februari 2021 tot 31 januari 2022 (aanpassing van de tarieven op 1 februari 2021).

Wat is de derdebetalersregeling?

Principe

De derdebetalersregeling maakt een tegemoetkoming van de Staat in de prijs van de treinkaart mogelijk.

Op basis van een ‘Overeenkomst Derde betaler voor de privésector’ tussen de werkgever en de NMBS verbindt de NMBS zich ertoe om gratis treinbiljetten te verstrekken aan de werknemers van de onderneming. Hiertoe moet de vervoerskost worden verdeeld ten belope van 80%  ten laste van de werkgever en van (in principe) 20% ten laste van de Staat.  

Deze maatregel was oorspronkelijk beperkt in de tijd, maar werd voor onbepaalde tijd verlengd.

Door deze maatregel moeten werknemers dus niet langer de volledige prijs voor hun treinkaart betalen en hoeven ze het bedrag niet langer voor te schieten om vervolgens de terugbetaling van de werkgever te vragen. De werkgever ontvangt nog slechts één totaalfactuur binnen de maand die volgt op de validering van de treinkaarten en kan de details van die factuur aan de hand van een persoonlijke toegangscode controleren op de site van de NMBS.

Verschillende sectoren hebben cao’s gesloten die verplichten tot het gebruik van de derdebetalersregeling.

Voorwaarden

De werknemers uit de privésector kunnen van gratis woon-werkverkeer genieten indien de volgende voorwaarden zijn nageleefd:

  • de privéonderneming neemt op 1 januari vrijwillig minstens 80% ten laste van de prijs van een treinkaartje 2de klasse en van het aansluitend vervoer verzorgd door de MIVB;
  • de onderneming sluit ten laatste op 30 oktober een "Overeenkomst Derde Betaler voor de privésector" met de NMBS. Deze overeenkomst wordt in principe voor onbepaalde tijd gesloten.

Opgelet! Als het valideringsbiljet ook aansluitend vervoer bevat dat door TEC of De Lijn wordt georganiseerd, moet de  werknemer 20% van de kostprijs van dat vervoer betalen. Die kostprijs kan zelfs hoger uitvallen als de werkgever beslist om, alleen voor dat vervoer, vast te houden aan zijn wettelijke terugbetalingsverplichting (gemiddeld 75%).

Procedure

Om een gratis treinkaart te verkrijgen, moet de werknemer in een station een attest overhandigen waarop een codenummer is vermeld dat eigen is aan de onderneming die medecontractant is.

De NMBS vordert vervolgens de bedragen terug van de werkgever en van de Staat.

Meer informatie

Als u geïnteresseerd bent in deze maatregel, dan kunt u contact opnemen met de NMBS, telefonisch op het nummer 02 528 25 28, via fax op het nummer 02 528 82 49, via e-mail op het volgend adres: convention-on-line@b-rail.be, of de website raadplegen.

Verplaatsingen met tram, metro, bus

Indien er geen sectorale of bedrijfsbepalingen zijn, regelen de cao’s nr. 19/9 en 19/10 de tegemoetkoming van de werkgever voor verplaatsingen met de tram, metro of bus. Er moet een onderscheid worden gemaakt naargelang de prijs vast is, dus ongeacht de afgelegde afstand (vervoersprijs: 2 euro voor 5, 10 of 16 km), of in verhouding staat tot de afstand  (vervoersprijs: 2 euro voor 5 km, 4 euro voor 10 km, enz.).

Is de prijs vast, dan stemt de tegemoetkoming van de werkgever overeen met 71,8% van de werkelijk betaalde prijs, beperkt tot de tegemoetkoming van de werkgever in de prijs van de treinkaart voor een afstand van 7 km (d.i.: 34 euro/maand of 94 euro/kwartaal of 336 euro/jaar). Zie tabel 1.

Staat de prijs in verhouding tot de afgelegde afstand, dan wordt de tegemoetkoming van de werkgever begrensd tot 75% van de prijs van de treinkaart voor een gelijkaardig traject.

Opgelet! Op het niveau van de sector kunnen specifieke regels vastgelegd zijn. Deze regels moeten bij voorrang gevolgd worden.

Verplaatsing met gecombineerd openbaar vervoer

Indien er geen sectorale of bedrijfsbepalingen zijn, regelen de cao’s nr. 19/9 en 19/10 de tegemoetkoming van de werkgever voor verplaatsingen met gecombineerd openbaar vervoer (bijvoorbeeld trein en bus). De berekening is verschillend naargelang één of meer vervoersbewijzen werden afgeleverd.   

Als slechts één vervoerbewijs wordt afgeleverd voor de volledige afstand, zonder dat in dit vervoerbewijs een onderverdeling wordt gemaakt per openbaar vervoermiddel,  is de bijdrage van de werkgever gelijk aan gemiddeld 75% van de prijs van een treinkaart.  

In alle andere gevallen wordt de bijdrage van de werkgever voor de volledige afstand berekend door de afzonderlijk genomen bijdragen (berekening op basis van gemiddeld 75% van de prijs van de treinkaart) op te tellen.

Procedure

Om een tegemoetkoming van de werkgever in zijn woon-werkverplaatsingen te ontvangen, moet de werknemer:

  • aan zijn werkgever een ondertekende verklaring voorleggen waarin verzekerd wordt dat hij geregeld over een afstand gelijk aan of hoger dan 5 km een gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel gebruikt om zich van zijn woonplaats naar zijn plaats van tewerkstelling te begeven. De werkgever kan te allen tijden controleren of die verklaring met de werkelijkheid strookt;
  • indien mogelijk, het aantal werkelijk afgelegde kilometers preciseren;
  • iedere wijziging van deze toestand zo snel mogelijk meedelen;
  • de vervoerbewijzen die werden uitgereikt door de NMBS en/of de andere openbaarvervoermaatschappijen voorleggen.

Opgelet! Op het niveau van de sector kunnen specifieke regels zijn vastgelegd. Deze regels moeten bij voorrang worden gevolgd.

Betaling van de tegemoetkoming

De tegemoetkoming van de werkgever in de vervoerskosten van de werknemers wordt betaald:

  • per maand, per kwartaal of per jaar naargelang de werknemers een maand-, kwartaal- of jaarabonnement hebben;
  • ter gelegenheid van de betaalperiode die in de onderneming gebruikelijk is voor de vervoerbewijzen die geldig zijn voor een week.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021