To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Consumptiecheque (coronapremie) - 1. Algemene principes

Moet de coronapremie als loon worden beschouwd?

Principe

De coronapremie wordt onder de vorm van consumptiechques toegekend. In principe vormen die cheques loon dat onderworpen is aan socialezekerheidsbijdragen en aan belasting. Enkel de consumptiecheques die aan een aantal strikte voorwaarden voldoen, ontsnappen aan het begrip loon.

Deze cheques ontsnappen dan ook aan de gewone (patronale en persoonlijke) socialezekerheidsbijdragen en aan de belasting. De werkgever dient echter wel een bijzondere RSZ-bijdrage van 16,50% te betalen iedere keer dat consumptiecheques worden uitgekeerd of de elektronische consumptiechequerekening wordt gecrediteerd.

Alle voorwaarden die wij hierna bespreken, gelden zowel op het sociale als op het fiscale vlak.

Voorwaarden

Opdat hij niet als loon aangemerkt zou worden, moet de coronapremie onder de vorm van consumptiecheques,, zowel de elektronische als de papieren versie, tegelijkertijd aan de volgende voorwaarden beantwoorden:

 • de premie mag niet toegekend worden ter vervanging of omzetting van loon, premies, voordelen in natura of enig ander voordeel of toeslag waarop al dan niet socialezekerheidsbijdragen betaald moeten worden;
 • de toekenning moet geregeld worden in een sectorale of ondernemings-cao. Als er geen vakbondsafvaardiging is, of als het voor een categorie werknemers niet gebruikelijk is om een cao af te sluiten, mag de premie ook via een individuele overeenkomst worden toegekend;
 • als de premie in de onderneming ook via een cao worden toegekend, mag het bedrag dat via de individuele overeenkomst wordt toegekend niet hoger liggen dan het bedrag dat in de cao wordt toegekend;
 • per cheque is maximale nominale waarde 10 euro. Die maximale waarde moet in de cao of de individuele overeenkomst vermeld worden;
 • een werkgever mag in totaal maximaal 500 euro als coronapremie onder de vorm van consumptiecheques toekennen voor eenzelfde werknemer;
 • de cheque mag niet geheel of gedeeltelijk tegen geld worden ingeruild;
 • de consumptiecheque moet op naam van de werknemer uitgereikt worden. Net zoals voor de overige cheques wordt die voorwaarde geacht vervuld te zijn als het totale bedrag ervan vermeld staat op de individuele rekening van de werknemer;
 • de consumptiecheque moet een aantal verplichte vermeldingen. Dat is de verantwoordelijkheid van het bedrijf dat de cheques uitreikt. 

 

De volgende voorwaarden zijn enkel van toepassing op de coronapremie in de vorm van elektronische consumptiecheques:

 • het aantal elektronische consumptiecheques en het brutobedrag ervan worden vermeld op de loonfiche van de werknemer;
 • vóór het gebruik van de elektronische consumptiecheques kan de werknemer op een eenvoudige manier het saldo en de geldigheidsduurnagaan van de consumptiecheques die hem werden toegekend en die nog niet gebruikt werden;
 • net zoals voor papieren cheques, wordt de keuze voor elektronische consumptiecheques geregeld via een cao op ondernemingsvlak, eventueel binnen het kader van een sectorale cao. Als geen dergelijke overeenkomst kan worden gesloten omdat er geen vakbondsafvaardiging is of als het om een personeelscategorie gaat die gewoonlijk niet in een dergelijke overeenkomst wordt bedoeld, dan wordt de keuze voor de elektronische consumptiecheques geregeld door een individueel schriftelijk akkoord;
 • de elektronische consumptiecheques mogen alleen ter beschikking worden gesteld door een erkende uitgever
 • het gebruik van de elektronische consumptiecheques mag geen kosten meebrengen voor de werknemer, behalve bij diefstal of verliesonder voorwaarden die moeten worden vastgesteld door een cao op het niveau van de sector of van de onderneming, of door het arbeidsreglement wanneer de keuze voor de elektronische consumptiecheques door een individueel schriftelijk akkoord wordt geregeld.

 

Opgelet, wanneer u ervoor kiest om een coronapremie toe te kennen, moet u dit voordeel toekennen aan iedereen in uw onderneming, ofwel aan een bepaalde afdeling (bijv. de afdeling Sales). Het onderscheid arbeiders-bedienden is hierbij geen toegelaten criterium, omdat het juridisch niet “objectief” is.

Wat gebeurt er bij overschrijding van de toegelaten grenzen?

Als een van de bovengenoemde maximumgrenzen wordt overschreden, geven de consumptiecheques geen recht op belastingvrijstelling en worden ze volledig belast. Het gaat dus niet alleen om het deel dat 10 euro per cheque of 500 euro in totaal per werkgever overschrijdt.

Concreet zal een consumptiecheque met een nominale waarde van meer dan 10 euro of die wordt toegekend aan een werknemer die al consumptiecheques met een totale waarde van 500 euro van dezelfde werkgever heeft ontvangen, worden beschouwd als een voordeel van alle aard dat belastbaar is bij de werknemer.

Hetzelfde geldt wanneer in de cao of in de individuele overeenkomst geen maximale nominale waarde per consumptiecheque wordt vermeld.

Twee voorbeelden

Voorbeeld 1

U geeft uw werknemer 60 consumptiecheques van 10 euro, dus in totaal 600 euro. In dat geval zijn de RSZ-bijdragen en de bedrijfsvoorheffing verschuldigd over het totale bedrag van 600 euro (en niet alleen over de 100 euro die de limiet overschrijden).

Voorbeeld 2

Een werknemer ontvangt 30 consumptiecheques van 10 euro van u en 30 consumptiecheques van 10 euro van zijn andere werkgever. Het totale bedrag van de ontvangen consumptiecheques (600 euro) vormt een vrijgesteld inkomen voor de werknemer. De limiet van 500 euro per werkgever wordt niet overschreden.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 12/01/2021