To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Kosten eigen aan de werkgever

Waarom een fiscale ruling aanvragen?

Belastingplichtigen hebben sinds 2002 de mogelijkheid om aan de fiscus een voorafgaande beslissing te vragen over de toepassing van de belastingwetten. De regeling van de voorafgaande beslissingen, ook "ruling” genoemd heeft niet alleen gezorgd voor meer rechtszekerheid in complexe situaties, maar ook voor minder toekomstige geschillen met de belastingadministratie.

Een ruling is dus een preventieve oplossing waarbij de belastingplichtige aan de fiscus een voorafgaand akkoord vraagt over de forfaitair geraamde kosten. Zo wordt vermeden dat de bedragen van de vergoeding als belastbare bezoldiging worden geherkwalificeerd. Het voordeel van een dergelijke beslissing is dat de terugbetaling van de kosten juridisch niet meer kan worden aangevochten. De fiscus beschouwt een vergoeding die op basis van een rulingbeslissing wordt toegekend immers als een forfaitaire terugbetaling op basis van ernstige normen.

Een voorafgaand akkoord wordt gesloten met de Dienst voorafgaande beslissingen van de FOD Financiën. Om geldig te zijn, moet het akkoord van de fiscus zijn gevraagd voordat de verrichting werd uitgevoerd. Er hoeft echter niet verplicht een rulingaanvraag te worden ingediend om de terugbetaling van kosten mogelijk te maken. Het is enkel een extra veiligheid.

Beperkte draagwijdte van de ruling

Op te merken valt dat de beslissing van de fiscus slechts een fiscale en individuele reikwijdte heeft. Met andere woorden, de RSZ is niet gebonden door de beslissing van de fiscus. Bovendien bindt dit akkoord de fiscus alleen m.b.t. de betrokken werkgever. Het gaat over de toepassing van de belastingwetgeving op een specifieke wijze in een specifieke situatie. Daarom zijn alleen de aanvrager en de plaatselijke administratie van de FOD Financiën door deze overeenkomst gebonden.

Rulingaanvraag in de praktijk

Concreet dient de belastingplichtige zijn aanvraag in bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen van de FOD Financiën, die sinds 1 mei 2016 als enige bevoegd is voor forfaitaire terugbetalingen van kosten. Hij kan dit doen per gewone post, per aangetekende brief of per e-mail. Dan volgen een onderhandelingsfase en een definitieve aanvraag.

De aanvraag moet duidelijk en nauwkeurig zijn. In de aanvraag moeten expliciet worden vermeld:

  • Dat een voorafgaande beslissing wordt aangevraagd
  • De identiteit van de betrokken partijen en een beschrijving van hun activiteiten
  • De geraamde bedragen van de vergoeding
  • En de geplande verrichting

De aanvraag moet worden gemotiveerd en beargumenteerd volgens de belastingwetgeving.

De fiscus heeft 3 maanden de tijd om een beslissing te nemen. Hij kan deze termijn echter in onderling overleg met de belastingplichtige aanpassen. De beslissing is maximaal 5 jaar geldig.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 05/01/2022