To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Werknemer of zelfstandige? De aard van de arbeidsrelaties> 1. Het mechanisme van de criteria

Werknemer of zelfstandige: een keuze?

Principe: de vrije keuze

De wet betreffende de aard van de arbeidsrelaties bekrachtigt een principe waar men niet omheen kan: de wilsautonomie[1]. De partijen kiezen vrij de aard van hun arbeidsrelatie[2]. Ze beslissen dus samen of de overeenkomst tussen hen een arbeidsovereenkomst (werknemer) of een aannemingsovereenkomst (zelfstandige samenwerking) zal zijn. De daadwerkelijke en concrete uivoering van die overeenkomst moet uiteraard overeenstemmen met de kwalificatie die de partijen hebben gekozen. Met andere woorden, de gekozen kwalificatie moet aansluiten bij de werkelijke situatie. Als dat niet het geval is, zal voorrang worden gegeven aan de kwalificatie die overeenstemt met de daadwerkelijke uitoefening van de arbeidsrelatie.

Voorwaarden voor herkwalificatie

De arbeidsrelatie wordt geherkwalificeerd en het overeenstemmende socialezekerheidsstelsel zal van toepassing zijn:

  • hetzij wanneer bij de uitoefening van de arbeidsrelatie voldoende elementen aanwezig zijn die onverenigbaar zijn met de kwalificatie die door de partijen aan de arbeidsrelatie werd gegeven;
  • hetzij wanneer de kwalificatie die door de partijen aan de arbeidsrelatie werd gegeven, niet overeenstemt met de vermoedelijke aard van de arbeidsrelatie en dit vermoeden niet wordt weerlegd (we gaan uitvoerig in op dit mechanisme van het vermoeden in de fiche Werknemer of zelfstandige? De aard van de arbeidsrelaties - 2. Het mechanisme van het vermoeden).

Opgelet! De herkwalificatie mag nooit in strijd zijn met bestaande wettelijke en reglementaire bepalingen.

De mechanismen die de wet invoert om een grotere rechtszekerheid te waarborgen

De wet:

  • bepaalt 4 niet-limitatieve algemene criteria die het mogelijk maken het bestaan of de afwezigheid van een gezagsband te beoordelen. Deze algemene criteria kunnen op sectoraal niveau worden aangevuld met specifieke criteria;
  • stelt voor specifieke sectoren een weerlegbaar vermoeden betreffende de aard van de arbeidsrelatie vast en biedt die sectoren de mogelijkheid om criteria op te stellen die echt passend voor hen zijn (raadpleeg hiervoor onze fiche nr. 2);
  • voert een preventief luik in via de administratieve commissie ter regeling van de arbeidsrelatie (ook sociale rulingcommissie genoemd).

 


[1] Artikel 331 van de programmawet (I) van 27 december 2006 dat voortvloeit uit artikel 1156 van het Burgerlijk Wetboek.

[2] Zonder de openbare orde of de goede zeden te overtreden en onder voorbehoud van wat uitdrukkelijk wordt bepaald in wetten of reglementen (bijvoorbeeld het onweerlegbaar vermoeden dat een activiteit als werknemer wordt uitgeoefend, zoals de activiteit van betaalde sportbeoefenaar of van uitzendkracht).

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 08/01/2021