To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Extra’s: gelegenheidswerknemers in de horeca

Hoe worden de socialezekerheidsbijdragen op het loon van een extra berekend?

Er geldt een sociaal gunstregime voor de gelegenheidsarbeid in de horecasector.

Principe

De arbeidsprestaties van een extra zijn onderworpen aan de gewone socialezekerheidsbijdragen. Ze zullen echter berekend worden op forfaits:

 • een uurforfait: indien een Dimona in uren wordt verricht. Dit forfait geldt voor prestaties tot en met 5 uur;
 • een dagforfait: indien een Dimona in dagen wordt verricht. Dit forfait geldt voor prestaties van meer dan 5 uur[1].

Elk begonnen uur geldt als een volledig uur.

Klik hier om de actuele forfaits te raadplegen.

Dubbel contingent

Het aantal arbeidsdagen in dit gunstregime is beperkt tot:

 • maximum 50 dagen per kalenderjaar voor de werknemer;
 • maximum 200 dagen per kalenderjaar voor de werkgever.

Indien dit contingent overschreden wordt, kan de werknemer nog wel als gelegenheidswerknemer tewerkgesteld worden, maar moet hij als gewone werknemer aangegeven worden. Dit heeft dan als enige voordeel dat er geen schriftelijke arbeidsovereenkomst hoeft opgemaakt te worden.

Voor de berekening van het contingent gelden de volgende regels:

 • 1 dag tewerkstelling als extra wordt aanzien als 1 dag ongeacht het aantal uren (ook een tewerkstelling van 2u wordt aanzien als 1 dag);
 • een doorlopende tewerkstelling over 2 dagen (bijvoorbeeld begin om 22u en einde om 6u) wordt aangerekend op het contingent als 1 dag;
 • ongeacht het aantal extra’s dat de werkgever op 1 dag tewerkstelt, geldt deze dag als 1 dag in zijn contingent.
Twee tellers

Om ervoor te zorgen dat zowel de werkgevers als de werknemers op de hoogte zijn van het aantal dagen dat hen nog rest, zijn twee tellers ter beschikking:

 • een teller voor de gelegenheidswerknemer waar hij kan nagaan hoeveel dagen tewerkstelling als gelegenheidswerknemer hem nog resten;
 • een teller voor de werkgever waar hij kan nagaan gedurende hoeveel dagen hij nog gelegenheidswerknemers tewerk kan stellen.

Deze tellers kunnen geraadpleegd worden via de toepassing Horeca@Work.

Cumul met studentenarbeid

Studenten kunnen als extra tewerkgesteld worden, maar de voordelen van beide statuten kunnen niet op hetzelfde moment gecombineerd worden. De student kan dus genieten van 475 uren onder solidariteitsbijdragen en van 50 dagen als extra.

De student en de werkgever hebben de vrije keuze over welk contingent eerst aangesproken wordt voor de tewerkstelling[2]. De solidariteitsbijdragen blijven wel voordeliger voor beide partijen dan de forfaits als extra.

Bijzonderheid voor de uitzendarbeid

De RSZ preciseert dat de dagen van de werknemer die via een uitzendkantoor bij een gebruiker in de horecasector prestaties levert, aangerekend worden op het contingent van de gebruiker. Om dit mogelijk te maken, moeten de uitzendbedrijven bij de aangifte van een gelegenheidswerknemer het ondernemingsnummer en het paritair comité van de gebruiker aangeven.

Sancties

De verschuldigde bijdragen worden alsnog op de werkelijke lonen berekend[3], wanneer de werkgever:

 • het contingent overschrijdt;
 • niet in het bezit is van een register voor werktijdregeling of het niet dagelijks bijhoudt;
 • nalaat een Dimona-aangifte te doen of deze aangifte laattijdig doet.

 


[1] De RSZ-Instructies hebben het over prestaties van minder dan 6 uur voor de toepassing van het uurforfait en over prestaties van 6 uur of meer voor de toepassing van het dagforfait. Aangezien elk begonnen uur als een volledig uur telt, heeft deze formulering dezelfde gevolgen als de formulering waaraan wij in deze fiche de voorkeur hebben gegeven.

[2] Koninklijk besluit van 15 juli 2016, Belgisch Staatsblad van 26 juli 2016.

[3] Wanneer de werknemer geheel of gedeeltelijk met fooien of bedieningsgeld betaald wordt en het werkelijk loon lager is dan het dagforfait voorzien voor de functie die de werknemer bekleedt, worden de bijdragen op dit dagforfait berekend.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2019