To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Brussels Hoofdstedelijk Gewest> Activeringen> Langdurig werkzoekenden - Activa Brussels

Welke periodes worden gelijkgesteld met een inactiviteitsperiode?

Sommige periodes worden gelijkgesteld met inschrijvingsperiodes als niet-werkende werkzoekende:

  • de inschrijvingsperiodes als niet-werkende werkzoekende bij een gewestelijke arbeidsbemiddelingsdienst van een ander gewest (VDAB, FOREM, …)[1];
  • de periodes van hechtenis tijdens een periode van inschrijving als niet-werkende werkzoekende;
  • de tewerkstellingsperiodes in het kader van een inschakelingsovereenkomst[2];
  • de periodes die in inschrijvingsperiodes als niet-werkende werkzoekende gelegen zijn en die aanleiding hebben gegeven tot de betaling van een toelage in toepassing van de wettelijke of regelgevende bepalingen inzake verplichte ziekte- of invaliditeitsverzekering of inzake moederschapsverzekering;
  • de periodes van gerechtigd zijn op maatschappelijke integratie;
  • de tewerkstellingsperiodes in het kader van de sociale inschakelingseconomie;
  • de tewerkstellingsperiodes overeenkomstig artikel 60 of 61 (tewerkstelling door een OCMW);
  • de onderwijsperiodes van de alternerende opleidingen[3];
  • de tewerkstellingsperiodes in GESCO's[4];
  • de tewerkstellingsperiodes in het kader van het vormend tewerkstellingsinstrument voor jonge werkzoekenden (enkel publieke sector)[5].

 


[1] Dit neemt niet weg dat de werkzoekende ingeschreven moet zijn bij Actiris op het ogenblik van de indiensttreding.

[2] Het betreft de nieuwe inschakelingsovereenkomst bedoeld in artikel 3 van de ordonnantie van 23 juni 2017 (enkel voor de publieke en non-profit sector), maar ook de overeenkomsten bedoeld in artikel 7ter van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering van 5 februari 1998 (gesubsidieerde contractuelen lokale besturen) en in artikel 28bis, §1, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering van 28 november 2002 betreffende de gesubsidieerde contractuelen (geco's).

[3] Voor meer informatie over deze opleidingen, raadpleeg ons dossier Stage/Leertijd.

[4] Zoals bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen of in artikel 94 van de programmawet van 30 december 1988.

[5] Lees artikel 11 van de ordonnantie van 23 juni 2017.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021