To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Bedingen in een arbeidsovereenkomst

Het beding van beroepsgeheim of geheimhoudingsclausule

De wet betreffende de arbeidsovereenkomsten[1] bepaalt dat "de werknemer verplicht is zowel gedurende de overeenkomst als na het beëindigen daarvan, zich ervan te onthouden fabrieksgeheimen, zakengeheimen of geheimen in verband met persoonlijke of vertrouwelijke aangelegenheden, waarvan hij in de uitoefening van zijn beroepsarbeid kennis kan hebben, bekend te maken".

Het kan nuttig zijn deze wettelijke verplichting nader te omschrijven en bij wijze van voorbeeld de gegevens en inlichtingen die voor de werkgever van vertrouwelijke aard zijn op te sommen, te verbieden dergelijke gegevens voor eigen rekening aan te wenden of een (bedrag van) schadevergoeding in geval van schending van het beding te bepalen.

 


[1] Artikel 17, 3°, a) van de wet van 3 juli 1978.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2019