To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Loonbonus - Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

Wat houden de vormcontrole en marginale toetsing in?

Vormcontrole

Tijdens de vormcontrole gaat het paritair comité na of:

  • de toetredingsakte alle verplichte vermeldingen bevat;
  • het bonusplan alle verplichte vermeldingen bevat en of de door de CAO nr. 90bis verplicht opgelegde rekenregels niet gewijzigd werden;
  • er een procedure opgesteld werd die van toepassing is in geval van betwisting over de evaluatie van de resultaten;
  • in geval van omzetting van een bestaand stelsel van resultaatsgebonden voordelen in een nieuw bonusplan, het bestaande stelsel bij de toetredingsakte is gevoegd.

Marginale toetsing

De marginale toetsing heeft betrekking op de naleving van de antidiscriminatiewetgeving en op het onzeker karakter van de te bereiken doelstellingen.

Naleving antidiscriminatiewetgeving

De paritaire comités zullen nagaan of er bij de invoering van het bonusplan geen duidelijke overtreding van de antidiscriminatiewetgeving heeft plaatsgevonden. Deze controle wordt uitgevoerd met betrekking tot de criteria die gebruikt werden voor:

  • de vaststelling van de onderneming, de groep van ondernemingen of de welomschreven groep van werknemers waarvoor de bonus werd ingevoerd;
  • de eventuele modulering van de doelstellingen en de voordelen;
  • het bepalen van de rekenregels die het mogelijk maken het aandeel van elke werknemer in het voordeel vast te stellen.

Het paritair comité zal aldus nagaan of er geen onderscheid gemaakt wordt op basis van zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, nationaliteit, geslacht, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, leeftijd, fortuin, geloof of levensbeschouwing, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, taal, politieke overtuiging, syndicale overtuiging, fysieke of genetische eigenschap of sociale afkomst.

Daarnaast mag ook het feit of de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of een duidelijk omschreven werk is gesloten, het feit dat de arbeidsovereenkomst voor deeltijdse arbeid is gesloten of het feit dat de arbeidsovereenkomst voor een bediende of voor een arbeider werd gesloten, geen invloed uitoefenen.

Uitsluiting van doelstellingen die waarvan de realisatie kennelijk zeker is

De uitsluiting van doelstellingen waarvan de realisatie kennelijk zeker is, heeft tot doel te vermijden dat gewoon loon vermomd zou worden als een loonbonus, door de toekenning van die bonus louter pro forma afhankelijk te maken van bepaalde doelstellingen.

Het toekennen van een loonbonus voor resultaten die reeds behaald waren op het moment dat het bonusplan wordt ingevoerd of voor een resultaat dat zelfs zonder dat er moeite voor gedaan wordt automatisch behaald wordt, is dan ook niet toegelaten. De paritaire comités zullen tijdens de marginale toetsing enkel die doelstellingen uitsluiten waarvoor er geen redelijke twijfel bestaat dat de doelstelling ook zou zijn gehaald zonder het instellen van het systeem van resultaatsgebonden voordelen.

Het uitbetalen van voorschotten is bovendien ook verboden, aangezien dat er op zou wijzen dat het behalen van het objectief niet onzeker is.

Opmerking: In een plan waarbij de bonus gedeeltelijk wordt toegekend wanneer de doelstelling gedeeltelijk bereikt wordt, mag deze gedeeltelijke realisatie niet kennelijk zeker zijn bij het instellen van het systeem.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 02/22/2022