To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Brussels Hoofdstedelijk Gewest> Activeringen> Werkzoekenden met verminderde arbeidsgeschiktheid - Activa Brussels ‘verminderde arbeidsgeschiktheid’

Welke werknemers die een verminderde arbeidsongeschiktheid hebben?

Onder werkzoekende met een verminderde arbeidsgeschiktheid wordt verstaan:

  • de niet-werkende werkzoekende die voldoet aan de medische voorwaarden om een inkomensvervangende tegemoetkoming of integratietegemoetkoming te genieten krachtens de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkoming aan personen met een handicap;
  • de niet-werkende werkzoekende die als doelgroepwerknemer tewerkgesteld was bij een werkgever die valt onder het toepassingsgebied van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven;
  • de niet-werkende werkzoekende persoon met een handicap die het recht op verhoogde kinderbijslag opent op basis van een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens zesenzestig procent;
  • de niet-werkende werkzoekende die in het bezit is van een attest afgeleverd door de Algemene Directie Personen met een Handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het verstrekken van sociale en fiscale voordelen;
  • de niet-werkende werkzoekende die toegelaten wordt tot de Service Personnes Handicapées Autonomie Recherchée (PHARE) of die gebruikmaakt van de maatregelen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH);
  • de werkloze die een blijvende arbeidsongeschiktheid vertoont van minstens 33 %, vastgesteld door de erkende geneesheer van de RVA, in het kader van de uitoefening van zijn bevoegdheden, overeenkomstig de procedure bepaald in artikel 141 van het koninklijk besluit van 25 november 1991.
Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021