To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Vlaams Gewest> Doelgroepverminderingen> Oudere werknemers

Welk voordeel geniet de werkgever?

Principe

Voor elke voltijdse werknemer met volledige kwartaalprestaties heeft de werkgever recht op een vermindering van basiswerkgeversbijdragen in de sociale zekerheid volgens het volgende schema:

NIEUWE AANWERVING

(indienstneming oudere werknemer)

ZITTENDE WERKNEMERS

(oudere werknemers aan het werk houden)

Van 58 tem 64 jaar

Van 58 tem 59 jaar

Vanaf 60 jaar

Vrijstelling van patronale basisbijdragen aan de sociale-zekerheid

600 euro per kwartaal

1.500 euro per kwartaal

Gedurende 8 kwartalen en maximum tot aan de pensioenleeftijd[1]

 

Tot de leeftijd van 60 jaar (nadien volgende kolom)

Onbeperkt (tot het einde van de tewerkstelling)

 

(*) Men kijkt naar de leeftijd van de werknemer op de laatste dag van het kwartaal.

 

Belangrijke opmerking: wanneer het recht op de doelgroepvermindering “nieuwe aanwerving” uitgeput is of wanneer de werknemer de pensioenleeftijd bereikt, kan de werkgever genieten van de vermindering voor zittende werknemers.

Voorbeeld: een werknemer van 59 jaar die aan de vereiste voorwaarden voldoet, wordt voltijds aangeworven. De werkgever geniet een volledige vrijstelling van werkgeversbijdragen gedurende 8 kwartalen. Nadien opent deze werknemer het recht op een vermindering voor zittende werknemers (1.500 euro per kwartaal onbeperkt).

Deeltijdse en/of onvolledige kwartaalprestaties: proportioneel met correctie

De bedragen vermeldt in de tabel gelden voor voltijdse, volledige kwartaalprestaties en worden per tewerkstelling berekend[2]. Werknemers met deeltijdse en/of onvolledige kwartaalprestaties genieten een proportionele vermindering, evenwel met een correctie die varieert naargelang de prestaties hoger of lager zijn dan 80%, 55% of 27,5% van volledige kwartaalprestaties van een voltijder. Voor meer informatie over deze proportionalisering, klik hier.

 


[1] Deze wordt niet individueel bepaald en bedraagt momenteel 65 jaar.

[2] Zodra een element van de tewerkstelling wordt gewijzigd, moet er een nieuwe berekening worden gemaakt. De elementen van de tewerkstelling zijn: de werkgeverscategorie, de werknemerscategorie, de datum waarop de arbeidsbetrekking aanvangt en eindigt, het nummer van het bevoegde paritaire (sub)comité voor de uitgeoefende activiteit, het aantal dagen per week in de arbeidsregeling, de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van de referentiepersoon, het type van arbeidsovereenkomst (voltijds of deeltijds).

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021