To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> 2. Het vakantiegeld in dienst

Hoe wordt het vakantiegeld van de bedienden berekend?

Bedrag

Het enkel vakantiegeld is gelijk aan het normale dagloon voor de dag waarop de bediende vakantie neemt.

Het dubbel vakantiegeld bedraagt 92% van het bruto maandloon van de bediende.

Formule:

 4 weken vakantiegeld = 92% van het bruto maandloon.
              4,35                 

Een jaar is immers gelijk aan 52,15 weken en een maand dus aan 52,12 / 12 = 4,35 weken.

Voorbeeld: Een bediende werkt sinds 1 april 2019 in de onderneming. Daarvoor was hij werkloos. Hij verdient 2.000 euro per maand. Hoeveel bedraagt zijn vakantiegeld in 2020?

Enkel vakantiegeld: doorbetaling van zijn loon tijdens de vakantiedagen (15 dagen).

Dubbel vakantiegeld: 2.000 x 92% x 9/12 = 1.380 euro

Soort loon

Bedienden met een vast loon

Voor de bediende die met een vast loon betaald wordt, is de berekening van het vakantiegeld niet zo moeilijk te maken.  Het is de eenvoudige toepassing van de bovenvermelde principes.

Bedienden met een variabel loon

De bedienden die met een variabel loon betaald worden, hebben per vakantiedag, recht op een enkel vakantiegeld dat gelijk is aan het dagelijks gemiddelde der brutobezoldigingen die verdiend werden gedurende elk der twaalf maanden die de maand waarin de vakantie genomen wordt, voorafgaan of in voorkomend geval gedurende het gedeelte van die twaalf maanden dat zij in dienst geweest zijn[1].

Het maximum aantal dagen per maand wordt vastgesteld op vijfentwintig voor de bedienden die tewerkgesteld zijn in het arbeidsstelsel van zes dagen per week, en op een breuk van vijfentwintig, in verhouding tot het arbeidsstelsel voor de bedienden die tewerkgesteld zijn in een arbeidsstelsel van minder dan zes dagen per week.

Het dubbel vakantiegeld wordt berekend op basis van de gemiddelde maandwedde van dezelfde bezoldigingen.  Ingeval de vakantie gespreid wordt, is de in aanmerking te nemen periode van twaalf maanden die welke de maand voorafgaat waarin de bediende zijn hoofdvakantie neemt.

De betaling van het enkel vakantiegeld op het variabel loon moet gebeuren op hetzelfde moment als de betaling van het dubbel vakantiegeld.

 


[1] Eventueel verhoogd met een fictief loon voor de gelijkgestelde dagen.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2020