To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Flexi-jobs

Wat zijn de voorwaarden om als flexi-jobwerknemer te kunnen werken?

Opmerking vooraf: als we in het kader van de flexi-jobs spreken over het begrip werkgever, hebben we het over de juridische entiteit en niet over de technische bedrijfseenheid.  Dit staat niet letterlijk zo in de wet, maar werd door de minister van Sociale Zaken opgemerkt tijdens de parlementaire discussies over de wet.

Gepensioneerd zijn of minimum een 4/5de tewerkstelling bij andere werkgever(s)

Minimum 4/5 tewerkstelling

Een tewerkstelling in een flexi-job is enkel mogelijk indien de betrokken werknemer al minstens een 4/5 tewerkstelling heeft bij één of meerdere andere werkgever(s), en dit gedurende het referentiekwartaal T-3, dit is het derde kwartaal dat aan de tewerkstelling in de flexi-job voorafgaat. Zelfstandigen komen dus niet in aanmerking.

Het gaat om een 4/5 van een voltijdse job van een referentiepersoon van de sector waarin de 4/5 tewerkstelling wordt uitgevoerd.

Voorbeeld:  Een werknemer die tijdens de maanden januari, februari en maart 2021 als flexi-jobwerknemer wenst te werken, moet tijdens de maanden april, mei en juni 2020 minstens 4/5 gewerkt hebben bij een andere werkgever.

Om te weten welke prestaties al dan niet in aanmerking worden genomen om de 4/5 tewerkstellingsvoorwaarde te beoordelen, verwijzen we u naar de bijlage.

Gepensioneerd zijn in kwartaal T-2

Een tewerkstelling in een flexi-job is ook mogelijk indien de persoon in kwestie op het einde van het kwartaal T-2 als gepensioneerde beschouwd wordt. Het gaat om alle personen die een wettelijk, bestuursrechtelijk of statutair ouderdoms-, rust-, anciënniteits- of overlevingspensioen of een ander als zodanig gelden voordeel genieten[1]. Een overgangsuitkering komt niet in aanmerking.

Opgelet, aangezien gekeken wordt naar het pensioenstatuut in het tweede kwartaal dat aan de tewerkstelling in de flexi-job voorafgaat, zal de voorwaarde van een 4/5 tewerkstelling in referentiekwartaal T-3 wel blijven spelen tijdens de eerste twee kwartalen van het pensioen.

In de praktijk is het echter zo dat de RSZ een persoon die de leeftijd van 65 jaar bereikt heeft, steeds toelaat om in een flexi-job te werken. Dus ook als die persoon nog geen twee kwartalen als gepensioneerde wordt beschouwd en in het kwartaal T-3 niet 4/5 tewerkgesteld was.

Voorbeeld: een werknemer die heel 2020 halftijds werkte en op 1 januari 2021, vóór de leeftijd van 65 jaar met pensioen gaat, zal pas vanaf 1 juli 2021 van dat jaar een flexi-job kunnen uitoefenen.  Tijdens de eerste helft van het jaar 2020 voldoet hij immers niet aan het statuut van gepensioneerde in T-2, noch aan de voorwaarde van een 4/5 tewerkstelling in T-3.

 

Gepensioneerd eind T-2?

4/5 tewerkstelling in T-3?

Flexi-job mogelijk?

Jan - maart 2020

Sept 2020: nee

April - juni ’20: nee

NEE

April - juni 2020

Dec 2020: nee

Juli - sept ’20: nee

NEE

Juli -… 2020

Maart 2021: ja

Okt - dec ’20: nee

JA

 

Beperkingen aan de tewerkstelling bij dezelfde werkgever in kwartaal T

Bovendien mag de werknemer tijdens het kwartaal T dat hij als flexi-jobwerknemer werkt:

  • niet met een andere arbeidsovereenkomst van minimaal 4/5 tewerkgesteld zijn bij de werkgever bij wie hij de flexi-job uitoefent[2];
  • zich niet in een periode gedekt door een opzegvergoeding of een ontslagcompensatievergoeding bevinden ten laste van de werkgever bij wie hij de flexi-job uitoefent;
  • zich niet in een opzegtermijn bevinden bij de werkgever bij wie hij de flexi-job uitoefent[3].

De reden achter deze uitsluitingen hoeft men niet ver te zoeken: men wil vermijden dat de werkgever een werknemer zou ontslaan, opzeggen of minder vaste uren zou gaan toekennen om hem daarna opnieuw aan te kunnen werven in een voordelige tewerkstelling als flexi-jobwerknemer.

Tewerkstelling in het kader van een raamovereenkomst

Voor meer uitleg over deze voorwaarde verwijzen we u naar de volgende vraag.

Registreren van de prestaties

De werkgever die beroep doet op flexi-jobwerknemers moet gebruik maken van een systeem dat voor iedere flexi-jobwerknemer afzonderlijk het juiste tijdstip van begin en einde van de arbeidsprestatie registreert en bijhoudt

Hoe gebeurt deze aanwezigheidsregistratie ?

Er zijn in principe 3 manieren om aan de verplichte aanwezigheidsregistratie te voldoen:

  • hetzij via de geregistreerde kassa (GKS). Dit is uiteraard alleen mogelijk als er een witte kassa is en zal dus voornamelijk in de horeca worden gebruikt;
  • hetzij via een intern tijdsregistratiesysteem, voor zover hierin begin- en einduur worden vermeld en bewezen kan worden dat deze gegevens niet gemanipuleerd kunnen worden;
  • hetzij via het systeem van alternatieve aanwezigheidsregistratie via de RSZ-site.

Opmerking: Wanneer de werkgever werkt met een mondeling contract en dus een Dimona-aangifte per dag moet doen met vermelding van begin- en einduur, dan geldt dit als de registratie van de prestaties en moet dat niet nog eens afzonderlijk gebeuren.

Meer informatie over de Dimona-aangifte voor de flexi-jobwerknemer vindt u terug onder de vraag "Hoe zit het met de Dimona-verplichting?".

 


[1] Zowel de pensioenen ten laste van een Belgisch pensioenstelsel als die ten laste van een buitenlandse pensioenstelsel of een internationale instelling komen in aanmerking (artikel 68 §1, eerste lid a) en b) van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen).

[2] Het gaat om een 4/5 van een voltijdse job van een referentiepersoon van de sector waarin de 4/5 tewerkstelling wordt uitgevoerd.

[3] De wettekst vermeldt in feite enkel dat de werknemer zich niet in een opzegtermijn mag bevinden, en vermeldt dus niet "bij de werkgever bij wie hij de flexi-job uitoefent", maar dit lijkt een vergetelheid van de wetgever te zijn. Ook de RSZ gaat er in zijn tussentijdse instructies van uit dat het gaat om een opzegtermijn bij de flexi-jobwerkgever.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 08/01/2021