To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Federaal> Doelgroepverminderingen> Eerste aanwervingen

Welke procedure moet de werkgever naleven?

De werkgever vermeldt op de DmfA (kwartaalaangifte aan de RSZ) individueel voor de eerste, tweede, derde, vierde of vijfde of zesde werknemer de doelgroepvermindering waarop hij recht heeft en, in voorkomend geval, de structurele vermindering. Hij moet ook de codes vermelden die verband houden met deze verminderingen. Ter herinnering, de werkgever kan kiezen voor welke werknemer hij de vermindering wenst te genieten. Dit hoeft dus niet noodzakelijk diegene te zijn die het recht opende te zijn.

Het Sociaal Secretariaat Securex vervult deze formaliteiten automatisch voor de klanten die deze doelgroepvermindering kunnen genieten en die dit gevraagd hebben. Daar deze doelgroepvermindering niet aan een specifieke werknemer gebonden is, zal Securex steeds de tijdens het kwartaal voor de klant meest gunstige berekening maken.

Er is geen enkel specifiek document vereist voor de aanwerving van de werknemers die in aanmerking komen voor deze doelgroepvermindering. Er is namelijk geen enkele voorwaarde wat betreft het profiel van de werknemer.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021