To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Telewerkers > 3. Telewerk en coronavirus

Coronavirus, telewerk en welzijn op het werk

De cao nr. 149 afgesloten binnen de Nationale Arbeidsraad heeft specifieke regels bepaald op het vlak van welzijn op het werk die van toepassing zijn in geval van door de overheid verplicht of aanbevolen telewerk.

Informatie

De telewerkers moeten worden geïnformeerd over het beleid van de onderneming inzake welzijn op het werk dat specifiek verband houdt met telewerk, en dat is uitgewerkt met inachtneming van het sociaal overleg binnen het CPBW van de onderneming voor de wettelijke bevoegdheden die het toekomt, of bij ontstentenis van een CPBW, met de vakbondsafvaardiging, of bij ontstentenis van een CPBW en vakbondsafvaardiging, met de werknemers.  

Ze moeten van u meer bepaald informatie en richtlijnen krijgen over de preventiemaatregelen, in het bijzonder over: 

  • de inrichting van de werkpost; 
  • een goed gebruik van de beeldschermen; 
  • en de beschikbare ondersteuning op het vlak van techniek en informatica. 

Risicoanalyse

De informatie, richtlijnen en preventiemaatregelen zijn gebaseerd op een multidisciplinaire risicoanalyse

De risicoanalyse houdt ook rekening met de psychosociale dimensie en met de gezondheidsaspecten eigen aan telewerk, inclusief de mogelijkheid van een informele of formele psychosociale interventie en de mogelijkheid tot spontane raadpleging van de preventieadviseur-arbeidsarts.

Contactpersonen

De telewerkers worden geïnformeerd over de namen en contactgegevens van de volgende personen, en van de ondersteuning die ze bieden:  

  • de direct leidinggevende; 
  • de preventieadviseurs bevoegd voor arbeidsveiligheid, arbeidsgeneeskunde en psychosociale aspecten van de interne of externe preventiedienst; 
  • desgevallend de vertrouwenspersoon/-personen.

De telewerkers kunnen die personen op de gepaste manieren contacteren. Dat is bijvoorbeeld via het versturen van foto’s of videoconferenties. Wegens de gezondheidssituatie zijn inspectiebezoeken van de preventiediensten immers niet gepast. 

Indien nodig aanpassingen aan de arbeidspost

Waar nodig kunnen aanpassingen aan de arbeidspost voorgesteld worden conform de procedure in de Codex over het welzijn op het werk. 

Verbondenheid behouden

U moet passende maatregelen nemen om de verbondenheid van de telewerkers met de collega’s en met de onderneming te behouden en isolatie te voorkomen. Daarbij  moet u bijzondere aandacht besteden aan kwetsbare telewerkers. De werkgever kan onder andere goed georganiseerde en beperkte terugkeermomenten inplannen, waarbij de gezondheidsregels worden nageleefd. 

De sociale partners bedoelen met kwetsbare telewerkers de telewerkers die bijvoorbeeld door hun persoonlijke situatie, gezins- en/of huisvestingssituatie tijdens het telewerk met bijkomende spanningen te maken hebben. 

Opleiding indien nodig

De hiërarchische lijn en de telewerkers krijgen informatie en, indien nodig, een gepaste opleiding over de modaliteiten en specifieke kenmerken van telewerk. 

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 12/26/2021