To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Federaal> Doelgroepverminderingen> a. Algemene principes

Op welke verminderingen kan een werkgever die een doelgroepwerknemer aanwerft, aanspraak maken?

De werkgever kan gelijktijdig twee soorten verminderingen van werkgeversbijdragen in de sociale zekerheid genieten: de structurele vermindering van de sociale lasten en, onder bepaalde voorwaarden, een doelgroepvermindering

Structurele vermindering

De structurele vermindering van de sociale lasten is een trimestriële vermindering van de patronale socialezekerheidsbijdragen.  Ze geldt zowel voor de arbeiders als voor de bedienden.  Het bedrag van de vermindering hangt af van het kwartaalloon van de werknemer, van de categorie waartoe hij behoort en van de omvang van zijn prestaties.  Dit bedrag wordt aan de hand van nauwkeurige rekenformules berekend.

Als gevolg van de tax shift-maatregelen, is de structurele vermindering geëvolueerd naar een steunmaatregel die gericht is op de lage en middenlonen[1].  De vermindering heeft dus haar structurele karakter verloren en geldt niet meer 'automatisch' voor iedereen. Een dergelijke lastenverlaging is immers niet meer nodig gezien de verlaging van de patronale basisbijdragen. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen we u naar onze fiche over de structurele vermindering.  U vindt deze terug in dit dossier, onder het federale luik.

Forfaitaire vermindering van de bijdragen

Naast de structurele vermindering krijgt de werkgever gedurende een aantal trimesters een forfaitaire kwartaalvermindering van de patronale socialezekerheidsbijdragen indien hij een werknemer in dienst neemt van wie het profiel beantwoordt aan dat van een doelgroep. Het bedrag ervan varieert in functie van de beoogde doelgroep. U vindt deze bedragen in elke betreffende fiche.

 


[1] Toch voor wat de categorieën 1 en 3 betreft. Voor categorie 2, de werkgevers van de Sociale Maribel, heeft de structurele vermindering min of meer zijn vroegere vorm behouden.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021