To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Kunstenaars

Wat is de regeling van de kleine vergoedingen?

Principe

De kunstenaars worden verondersteld loontrekkende werknemers te zijn, tenzij ze bewijzen dat hun economische situatie overeenstemt met deze van een zelfstandige. Daarnaast kunnen bepaalde kunstenaars een afwijking op dit vermoeden bekomen, wanneer ze aan de voorwaarden voor de regeling van de kleine vergoedingen voldoen[1].

Deze voorwaarden zijn niet volledig hetzelfde op sociaal en fiscaal vlak.

Waarom deze maatregel?

Elke vergoeding die de kunstenaar in ruil voor zijn prestatie ontvangt, moet als een loon beschouwd worden dat onderworpen is aan de gewone socialezekerheidsbijdragen en aan belastingen, vermits hij verondersteld wordt loontrekkende te zijn. De benaming, de vorm, de frequentie of het bedrag van deze vergoeding speelt hierbij geen enkele rol. De geringe vergoedingen die kunstenaars soms ontvangen in het kader van “kleinschalige” artistieke activiteiten[2] zouden dus eveneens als loon beschouwd moeten worden, terwijl het hier eerder om een terugbetaling van onkosten gaat.

Om te vermijden dat deze kleinschalige artistieke activiteiten financieel afgeremd zouden worden, maar vooral om zwartwerk te vermijden, worden bepaalde artistieke activiteiten automatisch bevrijd van het vermoeden van loontrekkende.[1] Programmawet van 9 juli 2004, Belgisch Staatsblad van 15 juli 2004, 2de editie.

[2] De memorie van toelichting spreekt over "free podium in een café, een optreden van een amateur-theatergezelschap, een occasionele tentoonstelling van een tekenacademie".

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 07/01/2021