To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Vlaams Gewest> Overige steunmaatregelen> Aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden

Kan de premie met andere tewerkstellingsmaatregelen gecumuleerd worden?

Principe: cumul mogelijk

De premie kan in principe gecumuleerd worden met andere steunmaatregelen, overeenkomstig de bepalingen van de algemene groepsvrijstellingsverordening[1], als een dergelijke cumulatie er niet toe leidt dat daarmee de hoogste steunintensiteit of het hoogste steunbedrag dat krachtens de toepasselijke regelgeving voor die steun geldt, wordt overschreden.

Concreet: De groepvrijstellingsverordening bepaalt dat de hoogte van de ondersteuning bij langdurige werkzoekenden beperkt moet blijven tot 50% van de loonkost en dit gedurende een bepaalde periode. Hierdoor is bijvoorbeeld een cumulatie met de doelgroepvermindering eerste aanwervingen of met de Vlaamse ondersteuningspremie mogelijk.

Wat bij overschrijding?

Wanneer de hoogste steunintensiteit of het hoogste steunbedrag zou worden overschreden, worden de vergoedingen verworven buiten het kader van de nieuwe aanwervingspremie in mindering gebracht van deze premie.

Uitzondering: geen cumul mogelijk

De aanwervingspremie niet cumuleerbaar met de tegemoetkomingen in de loonkosten van doelgroepwerknemers in de sociale economie. Het gaat meer bepaald om de volgende steunmaatregelen:

  • de loonpremie voor de doelgroepwerknemer, vermeld in artikel 12 van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling;
  • de subsidie van loon en sociale lasten voor gehandicapte werknemers, vermeld in hoofdstuk II van het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1996 houdende subsidieregeling van het loon en van de sociale lasten van de werknemers in de beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het Departement Werk en Sociale Economie;
  • de loonpremie voor een doelgroepwerknemer in een sociale werkplaats, vermeld in artikel 18 van het besluit van de Vlaamse regering van 8 december 1998 tot uitvoering van het decreet inzake sociale werkplaatsen;
  • de vergoeding voor het inschakelingstraject van de doelgroepwerknemer, vermeld in hoofdstuk 7 van het decreet van 22 november 2013 betreffende lokale diensteneconomie;
  • de loonpremie voor de invoegwerknemers, vermeld in artikel 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2005 betreffende de erkenning en financiering van de invoegbedrijven.

 


[1] Het gaat hier om de EU-verordening nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021