To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Federaal> Doelgroepverminderingen> Huispersoneel

Wat zijn de voordelen op fiscaal vlak?

De werkgever kan voor de eerste werknemer met de hoedanigheid van “huispersoneel” een aftrek bekomen die beperkt is tot 50% van de totale bezoldigingen[1] tijdens de volledige duur van de overeenkomst en voor elk belastbaar tijdperk. Dit voordeel is een afwijking op het principe dat bepaalt dat enkel de natuurlijke personen en de rechtspersonen met een professionele activiteit die beroepsinkomsten genereert, het loon van hun werknemers kunnen aftrekken.

De werkgever mag de aftrek slechts toepassen wanneer de totale bezoldigingen van de werknemer minstens 4.060 euro[2] bedragen en onderworpen zijn aan het socialezekerheidsstelsel. De werkgever mag bovendien slechts maximum 7.960 euro[3] aftrekken.

Daarnaast moeten de volgende voorwaarden vervuld zijn:

  • de dienstbode voldoet aan de voorwaarden om de doelgroepvermindering huispersoneel te verkrijgen[4];
  • op het tijdstip van de indienstneming schrijft de belastingplichtige zich in bij de RSZ als werkgever van "huispersoneel" en deze inschrijving is de eerste in deze hoedanigheid sedert 1 januari 1980[5]

Na de verbreking van de arbeidsovereenkomst wordt de aftrek van de betaalde of toegekende bezoldigingen aan een werknemer met de hoedanigheid van "huispersoneel" verder toegekend indien de belastingplichtige binnen 3 maanden een andere huisbediende in dienst neemt die aan de voorwaarden beantwoordt.

 


[1] Het gaat hier om het brutoloon van de werknemer alsook om de verschuldigde socialezekerheidsbijdragen (betaald educatief verlof en, desgevallend, jaarlijkse vakantie).

[2] Deze bedragen zijn geldig voor het aanslagjaar 2022, inkomsten 2021. Voor de latere indexeringen, zie Sleutelbedragen, trefwoord "Huispersoneel - Onderwerping en belastingaftrek".

[3] Deze bedragen zijn geldig voor het aanslagjaar 2022, inkomsten 2021. Voor de latere indexeringen, zie Sleutelbedragen, trefwoord "Huispersoneel - Onderwerping en belastingaftrek".

[4] Behalve indien de belastingplichtige op 1 juli 1986 reeds een huisbediende sedert ten minste één jaar tewerkstelde.

[5] Behalve indien de belastingplichtige op 1 juli 1986 reeds een huisbediende sedert ten minste één jaar tewerkstelde.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021