To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Kunstenaars

De regeling van de kleine vergoedingen op sociaal vlak

Principe

De regeling van de kleine vergoedingen kan niet alleen door de kunstenaars in loondienst ingeroepen worden, maar ook door de kunstenaars die in het bezit zijn van een zelfstandigheidsverklaring.

Wanneer alle voorwaarden vervuld zijn, worden de aan de kunstenaar betaalde bedragen als kostenvergoedingen (terugbetaling van kosten) aangemerkt[1].  Deze bedragen zijn dan vrijgesteld van (persoonlijke of patronale) socialezekerheidsbijdragen. Daar op deze kleine vergoedingen geen bijdragen betaald worden, worden er uiteraard ook geen sociale rechten, zoals gezondheidszorg, kinderbijslag en pensioen, mee opgebouwd.

Voorwaarden

Om de ontvangen vergoedingen als een terugbetaling van kosten te kunnen aangeven, moeten de volgende voorwaarden gelijktijdig vervuld zijn:

 • deze vergoedingen bedragen niet meer dan 132,13 euro per dag[2];
 • deze vergoedingen bedragen niet meer dan 642,53 euro per jaar[3];
 • de kunstenaar doet gedurende maximum 30 kalenderdagen per jaar een beroep op deze regeling;
 • de kunstenaar maakt er maximum 7 opeenvolgende dagen gebruik van bij dezelfde werkgever;
 • indien de kunstenaar op een zelfde dag bij meerdere werkgevers tewerkgesteld is, overschrijden de vergoedingen geen 132,13 euro per werkgever (het jaarbedrag blijft ongewijzigd).

Kunstenaarskaart en prestatieoverzicht

Om aanspraak op deze regeling te kunnen maken, moet de kunstenaar in het bezit zijn van een kunstenaarskaart en een overzicht van zijn prestaties. 

Kunstenaarskaart

De kunstenaarskaart moet aangevraagd worden bij de Commissie Kunstenaars via het platform artist@work. Ze wordt gratis uitgereikt  gelijktijdig met de kennisgeving van een positieve beslissing van de Commissie en bevat de volgende gegevens:

 • het identificatienummer van de sociale zekerheid, of het bisnummer, of gelijk welk gegeven als bewijs van de identiteit van de kunstenaar;
 • de begindatum van geldigheid, de einddatum van geldigheid en het unieke identificatienummer van de kaart;
 • het logo, het telefoonnummer van het secretariaat en de handtekening van de Voorzitter van de Commissie Kunstenaars;
 • de vermelding dat de kaart wordt uitgereikt in het kader van de kleinevergoedingsregeling.

Prestatieoverzicht

In het verleden werd het overzicht van prestaties  door de Commissie op papier afgeleverd en door de kunstenaar ingevuld, zodat voor elke prestatie het volgende vastgesteld kan worden:

 • de aard van de prestatie;
 • de datum van de prestatie;
 • de duur van de prestatie bij eenzelfde opdrachtgever;
 • het bedrag dat ontvangen werd als vergoedingen;
 • de naam van de opdrachtgever of zijn KBO-nummer;
 • de handtekening van de opdrachtgever.

De prestaties kunnen vanaf nu ingegeven worden via het platform artist@work. Dankzij dit platform is het voor de kunstenaar eenvoudiger om zijn contingent in het kader van de kleinevergoedingsregeling te beheren en zijn opdrachtgever correct te informeren.

Modaliteiten

De kunstenaar moet de kaart en het prestatieoverzicht op zijn werkplaats ter beschikking houden van de inspectiediensten. De kaart geldt voor een periode van 5 jaar en kan telkens hernieuwd worden.

Het prestatieoverzicht moet per kalenderjaar bijgehouden worden en de vermeldingen moeten opgenomen worden in het overzicht uiterlijk op het moment waarop de uitvoering van de prestatie van start gaat. De kunstenaar stelt dit overzicht van de prestaties ter beschikking van de Commissie wanneer hij een aanvraag tot vernieuwing van zijn kaart indient.

De kunstenaar is tijdens de hele geldigheidsduur verantwoordelijk voor het bewaren van de kaart en het prestatieoverzicht. In geval van verlies moet hij het secretariaat onmiddellijk op de hoogte brengen, zodat hij een duplicaat kan verkrijgen[4].

Dimona

Er moet geen Dimona-aangifte gedaan worden voor de prestaties die beantwoorden aan de voorwaarden van de regeling van de kleine vergoedingen.

Cumulatieverbod

De kunstenaar kan geen beroep doen op de regeling van de kleine vergoedingen indien hij:

 • met dezelfde opdrachtgever verbonden is door een arbeidsovereenkomst, een aannemingsovereenkomst of een statutaire aanstelling op het ogenblik dat hij een artistieke prestatie verstrekt en/of een kunstwerk produceert, behalve wanneer de kunstenaar en de opdrachtgever het bewijs leveren dat de prestaties van beide activiteiten van totaal verschillende aard zijn;
 • voor diezelfde dag aanspraak kan maken op een vrijwilligersvergoeding voor niet-artistieke prestaties;
 • gedurende het betrokken kalenderjaar aanspraak kan maken op een vrijwilligersvergoeding voor artistieke prestaties en/of kunstwerken.

Sancties

Wanneer het vastgestelde maximumbedrag per dag bij een werkgever overschreden is, moeten alle vergoedingen die in de loop van het kalenderjaar door deze werkgever betaald werden, als loon aangemerkt worden.

Wanneer het vastgestelde maximumbedrag per jaar overschreden is, moeten alle vergoedingen die tijdens het kalenderjaar betaald werden door de werkgever bij wie het maximumbedrag overschreden werd als loon aangemerkt worden.  Bovendien worden alle vergoedingen die andere werkgevers nadien tijdens het kalenderjaar betalen, eveneens als loon beschouwd.

Wanneer de kunstenaar meer dan 30 dagen of 7 opeenvolgende dagen bij dezelfde werkgever werkt, moeten alle vergoedingen die tijdens het kalenderjaar betaald werden door de werkgever bij wie het maximum aantal dagen overschreden werd als loon aangemerkt worden.  Bovendien worden alle vergoedingen die andere werkgevers nadien tijdens het kalenderjaar betalen eveneens als loon beschouwd.

In geval van cumul met een vrijwilligersvergoeding wordt de vergoedingen voor de artistieke prestatie en/of de kunstwerken als loon beschouwd.

Bij gebreke van een kaart en/of van het prestatieoverzicht of indien de opgegeven vermeldingen onjuist of onvolledig zijn, kunnen de kunstenaar en de werkgever de regeling van de kleine vergoedingen niet genieten gedurende het beoogde kalenderjaar.

In al deze gevallen worden de vergoedingen die als loon geherkwalificeerd worden, onderworpen aan de (persoonlijke en patronale) socialezekerheidsbijdragen en aan belasting.  De werkgever zal in dat geval wel de doelgroepvermindering kunstenaars kunnen genieten.

Schematisch overzicht van de sancties

 

Herkwalificatie als loon van

Meer dan € 132,13 per dag bij een werkgever

Alle vergoedingen die de werkgever in de loop van het kalenderjaar betaald heeft

Meer dan € 2.642,53 per jaar

Alle vergoedingen die de werkgever bij wie de overschrijding gebeurd is gedurende het kalenderjaar betaald heeft

+ alle vergoedingen die latere werkgevers gedurende het kalenderjaar betaald hebben

Meer dan 30 dagen per jaar

Alle vergoedingen die de werkgever bij wie de overschrijding gebeurd is gedurende het kalenderjaar betaald heeft

+ alle vergoedingen die latere werkgevers gedurende het kalenderjaar betaald hebben

Meer dan 7 opeenvolgende dagen bij dezelfde werkgever

Alle vergoedingen die de werkgever bij wie de overschrijding gebeurd is gedurende het kalenderjaar betaald heeft

+ alle vergoedingen die latere werkgevers gedurende het kalenderjaar betaald hebben

Cumul met een vrijwilligersvergoeding voor dezelfde dag

De vergoedingen die de kunstenaar voor de artistieke prestaties en/of kunstwerken ontvangen heeft

Cumul met een vrijwilligersvergoeding voor artistieke prestaties en/of kunstwerken gedurende het beoogde kalenderjaar

De vergoedingen die de kunstenaar voor de artistieke prestaties en/of kunstwerken ontvangen heeft

Geen kunstenaarskaart

Alle vergoedingen die de kunstenaar gedurende het kalenderjaar van alle werkgevers ontvangen heeft

 


[1] Een ministerieel besluit kan het bedrag dat aan de kunstenaar wordt toegekend als terugbetaling van de kosten wegens het ontbreken van een woonplaats bepalen.

[2] Bedrag van toepassing vanaf 1 januari 2021. 

[3] Bedrag van toepassing vanaf 1 januari 2021. 

[4] Voor dit duplicaat kan een bijdrage van maximum 20 euro aan de kunstenaar gevraagd worden.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 07/01/2021