To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Werken op zondag in de distributiesector

De uitzonderingen - 1. De hele zondag

Heel het jaar door

Werken op zondag, de hele dag lang en het hele jaar door, is toegestaan in:

  • Slagerijen, bakkerijen en banketbakkerijen
  • Voedingswinkels die minder dan 5 werknemers in dienst hebben op het ogenblik dat van de afwijking gebruik gemaakt wordt[1]
  • Tabakswinkels
  • Winkels met natuurlijke bloemen
  • Dagbladondernemingen
  • Salons, tentoonstellingen, musea, jaarbeurzen, nijverheids- en landbouwtentoonstellingen, op voorwaarde dat de tewerkstelling buiten de lokalen van de betrokken onderneming en buiten de parkings en opslagplaatsen die bij deze lokalen horen, plaatsvindt
  • Ondernemingen die brandstof en olie voor autovoertuigen in het klein verkopen, maar enkel wat betreft de werknemers die met de verkoop belast zijn
  • Winkels van genees- en heelkundige toestellen

Gedurende 40 zondagen per jaar

In winkels van meubilair en tuinartikelen mogen de werknemers ‘s zondags tijdens de hele dag tewerkgesteld worden, maar dit gedurende maximum 40 zondagen per jaar. Het Toezicht op de sociale wetten dient hiervan per aangetekend schrijven geïnformeerd te worden. Dit moet ten laatste gebeuren in de maand december van het jaar voorafgaand aan dat waarin de werkgever van de uitzondering gebruik wenst te maken.

Gedurende bepaalde periodes (specifiek voor badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra)

De werknemers die tewerkgesteld worden in kleinhandelszaken en kapperssalons in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra[2] mogen in een kalenderjaar 39 zondagen, tijdens de hele dag, werken. Het gaat om 39 zondagen per individuele werknemer.

Worden beschouwd als badplaats, luchtkuuroord of toeristische centrum, de plaatsen die als dusdanig erkend zijn door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. U kan de volledige lijst terugvinden op de site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg onder de thema "Zondagsrust"/Afwijkingen op het principe van de zondagsrust/afwijkingen voor de kleinhandelszaken.

Opmerking: werkgevers die van deze mogelijkheid gebruik wensen te maken, moeten het Toezicht op de sociale wetten hiervan niet meer op voorhand op de hoogte brengen. Voor jonge werknemers bestaat er evenwel nog steeds een informatieplicht

Gedurende 3 of 6 zondagen per jaar

In alle andere ondernemingen staat de wetgever toe dat de werknemers gedurende 3 volledige zondagen per jaar tewerkgesteld worden en eventueel nog eens 3 bijkomende zondagen per jaar voor zover er in de sector of in de onderneming, waar een ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging aanwezig is, tot een akkoord over de arbeids- en loonsvoorwaarden voor deze zondagen gekomen wordt. 

In volgende sectoren is er een akkoord over het loon en arbeidsvoorwaarden voor die bijkomende verkoopdagen: het paritair comité 201 voor de zelfstandige kleinhandel en het paritair comité 202.01 voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven.

De werkgever is ertoe gehouden minstens 24 uur vooraf het Toezicht op de sociale wetten, bevoegd voor de plaats waar de exploitatiezetel gelegen is, van de tewerkstelling op zondag op de hoogte te stellen. De werknemers die tijdens die 3 of 6 zondagen tewerkgesteld worden, moeten zich vrijwillig aangeboden hebben om op die zondag(en) te werken en moeten gewoonlijk in de betrokken winkel tewerkgesteld worden (ze mogen dus niet speciaal voor die gelegenheid aangeworven worden en het mogen geen werknemers zijn die naar aanleiding van die bijzondere omstandigheid uit een andere winkel overgeplaatst worden).

Ter herinnering, indien de werknemers in verschillende winkels tewerkgesteld zijn en deze tewerkstelling gewoonlijk 5 opeenvolgende dagen of meer bedraagt, moet de werkgever voor deze werknemers een speciaal personeelsregister bijhouden. Dit register moet in elke betrokken werkplaats bijgehouden worden. Indien de gewoonlijke tewerkstelling geen 5 opeenvolgende dagen bereikt, moet de werkgever dit register niet bijhouden.

 


[1] Worden als werknemers beschouwd, de personen die normaal worden tewerkgesteld in de winkel (ook op weekdagen) en waarvoor een Dimona-aangifte werd gedaan door de onderneming die haar activiteit in de winkel uitoefent.

[2] Worden als badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra beschouwd, de gemeenten die als dusdanig door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg erkend zijn.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2022