To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Telewerkers > 3. Telewerk en coronavirus

Het telewerk is opnieuw verplicht

Verplicht telewerk en terugkeermoment

Een nieuwe periode van verplicht telewerk is ingegaan op 20 november 2021 voor de functies die het telewerken toelaten. Uitzonderingen worden aanvaard wanneer redenen die te maken hebben met de continuïteit van het beheer van de onderneming, van haar activiteiten of diensten dit rechtvaardigen.

Toch kunnen werknemers één dag per week terugkeren naar de werkvloer.

Als werkgever moet u wel verzekeren dat die terugkeer veilig kan verlopen. U kan daarvoor eventueel een attest voor het terugkeermoment voorzien.

Een attest voor het terugkeermoment kunt u hier downloaden. U kunt het terugkeermoment ook op een andere manier regelen (bv. via mail). 

Als de functie van uw werknemer niet via telewerk kan uitgevoerd worden, kunt u dit attest downloaden

Wat zijn de voorwaarden voor het terugkeermoment?

Uw werknemers die kunnen telewerken, kunnen één dag per week terugkeren naar de werkvloer. Om terug te keren moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn:

  • Er moet een onderling akkoord bestaan tussen uw ondernemingen en de personen die bij u werkzaam zijn, wat betekent dat deze personen niet verplicht kunnen worden om deel te nemen aan het terugkeermoment. Dat onderling akkoord kan bijvoorbeeld een e-mail zijn.
  • Het doel moet het bevorderen van het psychosociaal welzijn en de teamgeest van deze personen zijn.
  • Deze personen moeten vooraf de nodige instructies krijgen over alle maatregelen die noodzakelijk zijn om de terugkeer veilig te laten verlopen.
  • Deze personen moeten geïnformeerd worden dat ze in geen geval mogen terugkeren naar de arbeidsplaats als ze zich ziek voelen of ziektesymptomen vertonen, of zich in een quarantainesituatie bevinden.
  • Als werkgever mag u hieraan geen enkel gevolg verbinden voor uw werknemers.
  • De verplaatsing van en naar de arbeidsplaatsen tijdens de piekuren van het openbaar vervoer of via carpooling moet zo veel mogelijk vermeden worden.

De beslissing om een terugkeermoment te organiseren moet genomen worden met inachtneming van de regels van het sociaal overleg in uw onderneming. Daarbij moeten alle voorwaarden voor het terugkeren worden afgetoetst.

Personen mogen maximum één werkdag per week per persoon terugkeren. Per dag mag maximum 20% van de personen voor wie telewerk verplicht is, tegelijk in de vestigingseenheid aanwezig zijn.

Voor de KMO's waar minder dan tien personen werkzaam zijn, mogen maximum vijf personen van diegenen voor wie het telewerk verplicht is, tegelijk in de vestigingseenheid aanwezig zijn.

Passende preventiemaatregelen

De werkgever moet tijdig de passende preventiemaatregelen nemen voor de werknemers die aanwezig zijn op de werkvloer. Die maatregelen moeten ervoor zorgen dat de social distancing wordt gerespecteerd en dat de werknemers maximaal beschermd worden.

Die veiligheidsmaatregelen zijn veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van materiële, technische en/of organisatorische aard zoals bepaald in de "Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan", die ter beschikking wordt gesteld op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De voorschriften worden aangevuld met richtlijnen op sectoraal en/of ondernemingsniveau, en/of andere passende maatregelen die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden.

Collectieve maatregelen hebben steeds voorrang op individuele maatregelen.

De maatregelen worden uitgewerkt en genomen met inachtneming van de geldende regels van het sociaal overleg, en in overleg met de diensten voor preventie en bescherming op het werk.

Informatieverplichting

De werkgever informeert tijdig de personen die bij hem werken over de toepasselijke preventiemaatregelen en geeft hen een passende opleiding. Hij informeert hierover ook derden.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 12/26/2021