To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> 3. Het vakantiegeld uit dienst of het vertrekvakantiegeld (enkel bedienden)

Hoe wordt het vakantiegeld in dienst op het moment van regularisatie op sociaal vlak behandeld?

Enkel vakantiegeld

Het volledige enkel vakantiegeld is normaalgezien onderworpen aan de normale werkgevers- en werknemersbijdragen. Aangezien het enkel vertrekvakantiegeld bij de uitbetaling ervan echter reeds aan gewone socialezekerheidsbijdragen onderworpen werd, moet de nieuwe werkgever, om dubbele onderwerping te vermijden, bij de opname van de vakantie slechts patronale en persoonlijke socialezekerheidsbijdragen betalen op het verschil tussen het normale loon van die vakantiedagen en het reeds betaalde enkel vertrekvakantiegeld.

Opgelet! Indien er op het enkel vertrekvakantiegeld geen socialezekerheidsbijdragen betaald werden, omdat de werknemer tot een werknemerscategorie behoort waarvoor geen bijdragen op het enkel vertrekvakantiegeld verschuldigd zijn, moeten er patronale en persoonlijke socialezekerheidsbijdragen op het volledige enkel vakantiegeld betaald worden, maar enkel voor zover hij op het moment van de regularisatie nog steeds tot die specifieke werknemerscategorie behoort. Is hij op dat moment echter een “gewone” bediende geworden, dan geldt de normale regel, met name dat er enkel bijdragen verschuldigd zijn op het verschil tussen het normale loon van de vakantiedagen en het reeds betaalde enkel vertrekvakantiegeld.

Dubbel vakantiegeld

Het dubbel vakantiegeld is onderworpen aan een bijzondere werknemersbijdrage waarvan het percentage overeenstemt met dat van de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen (13,07%). Aangezien op het dubbel vertrekvakantiegeld ook reeds deze werknemersbijdrage betaald werd, moet de nieuwe werkgever, om dubbele onderwerping te vermijden, bij de uitbetaling van het dubbel vakantiegeld enkel persoonlijke bijdragen inhouden op het saldo van dit dubbel vakantiegeld dat nog niet onderworpen geweest is.

Bijkomend dubbel vakantiegeld

Noch op het bijkomend dubbel vakantiegeld, noch op het bijkomend dubbel vertrekvakantiegeld zijn socialezekerheidsbijdragen verschuldigd.

Cijfervoorbeeld

Uitbetaling vertrekvakantiegeld

Een bediende verdiende bij zijn vorige werkgever 2.000 euro. Zijn vertrekvakantiegeld bedroeg:

  1. Enkel vakantiegeld: 2.000 euro x 12 x 7,67% = 1.840,80 euro onderworpen aan werkgevers- en werknemersbijdragen
  2. Dubbel vakantiegeld: 2.000 euro x 12 x 6,80% = 1.632,00 euro onderworpen aan de bijzondere werknemersbijdrage
  3. Bijkomend dubbel vakantiegeld: 2.000 euro x 12 x 0,87% = 208,80 euro niet onderworpen
Regularisatie

Het loon van de bediende is bij de nieuwe werkgever niet veranderd. De werkgever mag bij de regularisatie dus het volledige vertrekvakantiegeld, zonder beperking, van de som van het maandloon en het dubbel vakantiegeld aftrekken.

  1. Enkel vakantiegeld: er zullen enkel socialezekerheidsbijdragen moeten betaald worden op het verschil tussen het normale loon en het reeds betaalde enkel vertrekvakantiegeld, met name op 159,20 euro (2.000 euro - 1.840,80 euro)
  2. Dubbel vakantiegeld: er zal enkel een bijzondere werkgeversbijdrage verschuldigd zijn op het dubbel vakantiegeld dat nog niet onderworpen geweest is, met name op 68 euro (1.700 euro (= 85% van 2.000 euro) - 1.632 euro)
  3. Bijkomend dubbel vakantiegeld: er zijn geen socialezekerheidsbijdragen verschuldigd op 140 euro (= 7% van 2.000 euro)
  4. De regularisatie op het moment van de uitbetaling van het dubbel vakantiegeld zal er dus als volgt uitzien:

Maandloon

€ 2.000

Dubbel vakantiegeld (92%)

€ 1.840

Vertrekvakantiegeld

- € 3.681,60

RSZ (op maandloon - onderworpen enkel vertrekvakantiegeld)

- € 20,81

13,07% op saldo dubbel vakantiegeld

- € 8,89

Belastbaar

€ 128,70

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2020