To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Telewerkers > 4. Algemeen overzicht van de terugbetaling van de kosten - Sociale en fiscale aspecten

Andere kosten zoals energie en verwarming

Begrip ‘andere kantoorkosten’

Onderstaande tabellen betreffen overige telewerkkosten, ‘kantoorkosten’ genoemd. Die groeperen uitgaven die een werkgever op kantoor eveneens moet doen voor de goede uitvoering van het werk. Ze omvatten de volgende elementen:

  • gebruik van een kantoorruimte in de woonplaats van de werknemer (inclusief huur en eventuele afschrijvingen van de ruimte);
  • informatica- en afdrukbenodigdheden (papier, een USB-stick, een muismatje, inkt, enz.);
  • kantoorbenodigdheden (notaboekje, balpennen, enz.);
  • basisvoorzieningen zoals water, elektriciteit en verwarming;
  • onderhoudskosten;
  • verzekeringskosten;
  • koffie, water, frisdrank;
  • onroerende voorheffing.

Verplichte vergoeding door de werkgever?

U kunt een vergoeding voorzien voor de overige kantoorkosten, maar dit is niet verplicht. Als u een vergoeding voorziet, vindt u hieronder de mogelijke opties.

Wat is de sociale behandeling voor de vergoeding van deze kosten?

 

STRUCTUREEL TELEWERK

OCCASIONEEL TELEWERK

I.h.k.v. COVID-19

Algemeen

Optie 1

Vergoeding = 10% van het telewerkloon

Vergoeding is vrijgesteld van RSZ, mits deze max. 10% bedraagt van het brutoloon voor telewerk.

Enkel de werkgevers die vóór de Covid-19-maatregelen de kosten van hun telewerkers reeds vergoedden op basis van 10% van het brutoloon voor telewerk, mogen vergoeding volgens dezelfde principes blijven betalen.

 

Vergoeding is vrijgesteld van RSZ, mits deze max. 10% bedraagt van het brutoloon voor telewerk.

Optie 2

Bureauvergoeding

Maximaal 134,71/maand vrijgesteld van RSZ onder bepaalde voorwaarden, die identiek zijn aan de fiscale voorwaarden

*Als u een hoger bedrag toekent, moet u kunnen bewijzen dat het om werkelijke kosten gaat. Zo niet, wordt het deel dat het forfaitair bedrag te boven gaat, als loon beschouwd.

Bureauvergoeding niet mogelijk (m.a.w. geen RSZ-vrijstelling)

Optie 3

Geen vergoeding

Geen vergoeding, dus RSZ-behandeling n.v.t.

 

Wat is de fiscale behandeling voor de vergoeding van deze kosten?

Optie 1

Vergoeding = 10% van het telewerkloon

Deze optie bestaat niet op fiscaal vlak. Enkel optie 2 is mogelijk. Indien men de voorwaarden voor de bureauvergoeding niet vervult (optie 2), dient een ruling aangevraagd te worden.

 

Optie 2

Bureauvergoeding

Maximaal 134,71/maand is vrij van bedrijfsvoorheffing en belasting, onder de volgende voorwaarden:

  • Regelmatig en structureel telewerk dat overeenstemt met minstens 1 dag per week (criterium wordt op maandbasis beoordeeld)
  • De andere voorwaarden hier vermeld (zie het fiscale luik onder Bureauvergoeding

*Als u een hoger bedrag toekent, moet u kunnen bewijzen dat het om werkelijke kosten gaat. Zo niet, wordt het deel dat het forfaitair bedrag te boven gaat, als loon beschouwd.

 

Optie 3

Geen vergoeding

Geen vergoeding, dus fiscale behandeling n.v.t.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 02/01/2022