To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> 6. De registratie van telefoongesprekken

Technische uitzonderingen

De wet betreffende de elektronische communicatie bevat daarnaast bepaalde ‘technische’ uitzonderingen op het verbod tot kennisname van elektronische communicatie.

Deze situaties zijn aangepast aan de behoeften van specifieke bedrijfssectoren:

  • werkgevers die de kwaliteit van de dienstverlening in een ‘callcenter’ willen controleren[1];
  • ondernemingen die communicatie opnemen met betrekking tot legale zakelijke transacties om een bewijs van deze zakelijke transacties te bewaren (bijvoorbeeld phone banking)[2].

In die situaties kan de werkgever de telefoongesprekken waaraan zijn werknemers deelnemen opnemen indien hij de volgende voorwaarden in acht neemt:

  • de werkgever moet de bepalingen van de Privacywet van 8 december 1992 naleven (finaliteitsbeginsel, proportionaliteitsbeginsel en transparantiebeginsel). Concreet moet de werkgever zijn werknemers inlichten (bijvoorbeeld via het arbeidsreglement) over het bestaan van deze opname, de nagestreefde doelstelling en de mogelijkheden van toegang tot en verbetering van de opgenomen gegevens;
  • de deelnemers aan het gesprek moeten vóór de registratie ervan op de hoogte worden gebracht van de registratie, van de precieze doeleinden ervan en van hoe lang de geregistreerde gesprekken worden bijgehouden. Opgelet: niet alleen de werknemers moeten worden ingelicht; ook de andere partijen die betrokken zijn bij het telefoongesprek (klanten, derden) moeten deze informatie ontvangen.

 


[1] Artikel 128, 2de lid van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

[2] Artikel 128, 1ste lid van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 05/25/2018