To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> 1. Het recht op vakantie

Welke niet-gewerkte dagen worden met arbeidsdagen gelijkgesteld?

 

Schorsing van de arbeidsovereenkomst

Duur van de periode die met effectieve prestaties gelijkgesteld wordt

Jaarlijkse vakantie

Wettelijke vakantiedagen

Jeugd- en seniorvakantiedagen

Aanvullende (Europese vakantiedagen)

 

Volledige periode

 

Ziekte of ongeval

 

Ziekte of ongeval van gemeen recht

Daggedeelten in geval van gedeeltelijke werkhervatting na ziekte, ongeval arbeidsongeval of beroepsziekte[1]

De eerste 12 maanden van de onderbreking van de prestaties [2]

Arbeidsongeval of beroepsziekte

De periode van volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid

De eerste 12 maanden van de periode van tijdelijke gedeeltelijke ongeschiktheid, volgend op een periode van tijdelijke volledige ongeschiktheid, op voorwaarde dat de erkende gedeeltelijke tijdelijke ongeschiktheid minstens 66% bedraagt. Deze voorwaarde van 66% is evenwel niet van toepassing indien er sprake is van een wedertewerkstelling[3].

Profylactisch verlof

Volledige periode

Zwangerschap en bevalling

 

Bevallingsrust

Moederschapsrust van 15 weken (of 17 of 19 of meer)

Verwijdering van de zwangere vrouw

Volledige periode

Verwijdering tijdens de borstvoedingsperiode

Borstvoedingspauzes

Periode waarin de betrokkene aanspraak kan maken op moederschapsuitkeringen maar maximum tot aan het einde van de 5de maand na de bevalling

Volledige periode

Omstandigheidsverlof

 

Klein verlet

Volledige periode

Vaderschapsverlof

Volledige periode

Adoptieverlof

Volledige periode

Pleegzorgverlof

Volledige periode

Vervullen van burgerlijke taken of het uitoefenen van een mandaat

 

Voogd, lid van een familieraad, getuige voor een rechtbank, gezworene, kiezer of lid van een stembureau

Volledige periode

Uitoefening van een openbaar mandaat[4]

Volledige periode

Opdracht in een sociaal organisme of sociale instelling (bijvoorbeeld een paritair comité of een arbeidsrechtbank)

Volledige periode

Opdracht als vakbondsafgevaardigde

Volledige periode

Studies en stages

 

Deelname aan stages of studiedagen voor sociale promotie of arbeidsopvoeding of vakbondsopleiding

Volledige periode

Betaald educatief verlof

Volledige periode

Staking, lock-out, werkloosheid

 

Lock-out

Volledige periode

Staking

Volledige periode [5]

Tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor arbeiders

Tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor bedienden

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht omwille van de terreuraanslagen

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht omwille van de coronacrisis

Volledige periode [6] [7]

Volledige periode

Periode van 22 maart tot 31 december 2016

Periode van 1 februari tot 31 december 2020

Militaire verplichtingen

 

Oproep onder de wapens (of gelijkgestelde situaties)

Laatste 12 maanden van de arbeidsonderbreking

Wederoproeping onder de wapens

Volledige periode

Dienstplicht als gewetensbezwaarde of diensten bij de civiele bescherming

Laatste 12 maanden van de arbeidsonderbreking

 

 


[1] Koninklijk besluit houdende gelijkstelling, inzake jaarlijkse vakantie, van daggedeelten in geval van gedeeltelijke werkhervatting na ziekte, ongeval arbeidsongeval of beroepsziekte van 7 juni 2018, Belgisch Staatsblad van 21 juni 2018. Van toepassing vanaf het vakantiedienstjaar 2018, vakantiejaar 2019.

[2] Iedere nieuwe arbeidsonderbreking wegens ziekte of ongeval, na een periode van werkhervatting van minder dan 14 dagen, wordt beschouwd als een voortzetting van de eerste arbeidsonderbreking. In het kader van een deeltijdse werkhervatting met toestemming van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds worden zowel volledige dagen als daggedeelten (halve dagen) van arbeidsongeschiktheid gelijkgesteld. Voor meer informatie hierover verwijzen we naar onze fiche “Arbeidsongeschiktheid – 4b. Tijdelijke hervatting van een aangepast of ander werk”.

[3] Zoals voorzien in artikel 34 van de wet op de beroepsziekten van 3 juni 1970 en artikel 23 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.

[4] Onder het vervullen van een openbaar mandaat wordt verstaan “de afwezigheid op het werk zonder behoud van loon wegens het vervullen van een openbare functie, uitgeoefend krachtens een benoeming door de overheid of krachtens verkiezing andere dan bedoeld in de artikelen 1 en 2 van de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat”..

[5] Dit geldt voor zowel een staking waaraan de werknemer deelgenomen heeft, op voorwaarde dat deze staking erkend of gesteund werd door een in de NAR vertegenwoordigde interprofessionele vakorganisatie, als voor de staking waaraan de werknemer niet deelgenomen heeft maar waarvoor hem de hoedanigheid van werkloze toegekend werd. Dit laatste geldt echter enkel voor arbeiders, niet voor bedienden.

[6] Opgelet echter, de RJV hanteert niet dezelfde definitie van economische werkloosheid als de RVA. Het kan dus gebeuren dat de RVA de economische werkloosheid aanvaardt, maar dat de RJV ze nadien verwerpt voor de gelijkstelling jaarlijkse vakantie. Dit zal als gevolg hebben dat de betrokken arbeiders het jaar nadien minder vakantie zullen kunnen opnemen.

[7] Voor de thuisarbeiders wordt de gelijk te stellen periode beperkt tot de periode waarvoor ze voldoen aan de voorwaarden om recht op werkloosheidsuitkeringen te hebben.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021