To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Loonbonus - Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

Aan welke voorwaarden moet de loonbonus voldoen?

Bedrag

De maximumbedragen zijn op fiscaal en sociaal vlak verschillend.  De reden hiervoor is dat er een solidariteitsbijdrage op de loonbonus verschuldigd is.  Het fiscale maximumbedrag is dan ook gelijk aan het sociale maximumbedrag verminderd met de solidariteitsbijdrage.  Voor meer informatie over de sociale en fiscale behandeling van de loonbonus verwijzen we u naar de betreffende vraag.

Op sociaal vlak

Om van de voordelige sociale behandeling te kunnen genieten, mag de loonbonus niet meer bedragen dan 3.558 euro per werknemer.  Dit is het bedrag dat geldig is voor het hele jaar 2022.    

Het basisbedrag is gelijk aan 3.169 euro.  Op 1 januari van elk jaar wordt dit bedrag geïndexeerd.

Op fiscaal vlak

Om van de voordelige fiscale behandeling te kunnen genieten, mag het belastbaar bedrag van de loonbonus niet meer bedragen dan 3.094 euro per werknemer.  Dit is het bedrag dat geldig is voor het hele jaar 2022.

Het basisbedrag is gelijk aan 2.756 euro. Dit wordt eveneens op 1 januari van elk jaar geïndexeerd.

 

Inachtneming van de toegekende bedragen gedurende het kalenderjaar

Om te bepalen of het plafond gerespecteerd werd, moet rekening gehouden worden met de bedragen die in de loop van het kalenderjaar toegekend worden ongeacht het plan dat aan de basis van de uitbetaling ligt.  Bijvoorbeeld, indien een loonbonusplan voor het jaar 2021 een betaling voorziet begin 2022 zal met die uitbetaling rekening gehouden worden om het grensbedrag van 2022 te bepalen.  Het wordt daarentegen niet in rekening gebracht voor het jaar 2021.

 

Niet ter vervanging of omzetting van bestaand loon

De loonbonus mag niet worden ingevoerd ter vervanging of ter omzetting van loon, premies, voordelen in natura of enig ander voordeel of een aanvulling hierbij, voorzien in individuele of collectieve overeenkomsten.  Het maakt hierbij niet of dit loon of deze premies of andere voordelen onderworpen zijn aan socialezekerheidsbijdragen of niet.

Uitzondering: omzetting van een bestaand stelsel van resultaatsgebonden verloning

De toekenning van een loonbonus mag, in afwijking op het principiële verbod, toch een omzetting zijn van bestaande bonussen of premies, voor zover deze aan de werknemer worden toegekend op basis van een bestaand stelsel van resultaatsgebonden verloning en dat dit stelsel aan de volgende kenmerken beantwoordt:

  • het gaat om voordelen die gebonden zijn aan de collectieve resultaten van een onderneming of een groep van ondernemingen of een welomschreven groep van werknemers;
  • deze voordelen zijn afhankelijk van het bereiken van collectieve doelstellingen, eventueel samen met individuele doelstellingen.

Het komt er met andere woorden op neer dat een onderneming die momenteel reeds een collectief bonusplan heeft dit kan omzetten in een nieuw plan om van het voordelige sociale en fiscale statuut van de nieuwe loonbonus te kunnen genieten.  Wanneer het oude plan een combinatie van collectieve en individuele doelstellingen bevat, mogen uiteraard enkel de collectieve doelstellingen in het nieuwe plan opgenomen worden[1].

De werkgever die voor deze mogelijkheid kiest, moet er uiteraard voor zorgen dat het oude plan de nodige aanpassingen ondergaat om conform te zijn met de nieuwe wetgeving en hij moet eveneens de nieuwe invoeringsprocedure volgen.  Bovendien moet hij in de collectieve arbeidsovereenkomst of de toetredingsakte tot invoering van het bonusplan uitdrukkelijk vermelden dat het om een omzetting van het oude plan gaat en dit plan als bijlage bij de CAO of de toetredingsakte voegen.

 


[1] De individuele doelstellingen kunnen eventueel in een apart plan opgenomen worden, maar hiervoor zal niet van het voordelige sociale en fiscale statuut genoten kunnen worden.

 

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 02/22/2022