To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Federaal> Doelgroepverminderingen> a. Algemene principes

In welke gevallen kan de vermindering ingehouden worden?

De werkgever moet bepaalde “algemene voorwaarden” naleven om van een doelgroepvermindering te kunnen genieten.

Deze algemene voorwaarden moeten zware inbreuken, gepleegd door werkgever beteugelen.  Laatstgenoemde zal het voordeel van de doelgroepvermindering verliezen, als hij in één van de 8 hierna vermelde situaties verkeert:

  • de aangifte van sociale zekerheid werd ambtshalve vastgesteld of rechtgezet door de RSZ of de RSZ-PPO;
  • de Dimona gebeurde voor één of meer werknemers niet conform de geldende bepalingen;
  • de werkgever stelt één of meerdere werknemers tewerk die geen onderdanen zijn van de Europese Economische Ruimte en die niet in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning of van een arbeidsvergunning;
  • de werkgever stelt één of meer werknemers tewerk onder voorwaarden die strijdig zijn met de menselijke waardigheid en begaat aldus een overtreding op het gebied van de mensenhandel;
  • de werkgever doet of laat arbeid verrichten door een werknemer waarvoor geen verschuldigde bijdragen werden betaald aan de RSZ (zwartwerk);
  • de werkgever maakt het voorwerp uit van een verbod om persoonlijk of via een tussenpersoon een commerciële activiteit uit te oefenen;
  • de werkgever, in zijn hoedanigheid van rechtspersoon, heeft onder zijn bestuurders, zaakvoerders of personen die bevoegd zijn om de vennootschap te binden, personen voor wie de uitoefening van dergelijke functies verboden is;
  • de werkgever, in zijn hoedanigheid van rechtspersoon, heeft onder zijn bestuurders, zaakvoerders of personen die bevoegd zijn om de vennootschap te binden, personen die bij minstens 2 faillissementen, vereffeningen of gelijkaardige operaties betrokken waren met schulden ten opzichte van een inningsorganisme van de socialezekerheidsbijdragen.

De periode gedurende dewelke de werkgever het voordeel van de vrijstelling of de vermindering van de socialezekerheidsbijdragen verliest, moet bij koninklijk besluit vastgesteld worden.  De RSZ heeft ons bevestigd dat ze de publicatie van dit besluit in het Belgisch Staatsblad afwacht en deze bepalingen momenteel dus niet toepast.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021